The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Futuna (East) Rosary Prayers
  This language is also known as Futunia and Futunien.
This language is spoken by 3,600 in French Overseas Territories of Wallis and Futuna; also in New Caledonia
.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

I le suafa o le / Sign of the Cross / Signum Crucis
I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie Ma’oku’oki. Ameni.


Another version of 
The Sign of the Cross / Signum Crucis (1880 A.D. Version)
I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie Maokioki. Amene.


E kau tui ki le Atua / The Apostles' Creed / Credo (1880 A.D. Version)


E kau tui ki le Atua, 
ko le Tamana mafimafi, 
aia na ina gaoi le lagi mo le kele. 
Ti e kau tui kia Sesu-Kilisito, 
ko lona Alofuai e tasi, 
ko lotatou Aliki: 
na fakatupu aia e le Laumalie-Maokioki, 
ti fanau aia e le taupoou ko Malia, 
ti na mamae aia i le pule a Posio-Pilato, 
na kulusifiko aia, ti mate, 
ti fakakoloa: 
ti ifo aia ki Ifeleno: 
ti tuu aia i lona aso tolu mei le mate; 
ti fanake aia ki Selo, 
ti agai aia i le lima atamai o le Atua, 
ko le Tamana mafimafi: 
ti saele aia mei ai ke fakamau mauli mo mate. 
E kau tui ki le Laumalie-Maokioki, 
mo le sagata Ekelesia katolika, 
mo le komunio o kakai agatonu, 
mo le fakamolemole o agasala, 
mo le tuu-ake o tino, 
mo le mauli lee gato. Amene.
Lomatou Tamana leia e nofo i le atu lagi ! / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster
(according to the Gospel of St. Matthew)

9. Koia e tonu ai ke kotou faikole feneeki: 
Lomatou Tamana leia e nofo i le atu lagi ! 
Ke tapusa lou suafa; 
10. ke aumai lou pule; ke fai lou finegalo 
i le kele ofaipe i Selo. 
11. Soli mai kia matou i le aso nei le pane 
o aso taki tasi; 
12. fakamolemole mai ki amatou agasala, 
ofaipe lamatou fakamolemole foki kia 
latou ala e agasala mai kia matou; 
13. aua na ke tuku matou ki le fakasala, 
kae fakamauli matou mei le pule veli. 
Amene!


Another version of

Ko lomatou Tamana e i Selo / Our Father / Pater Noster (2000 A.D. Version )

Ko lomatou Tamana e i Selo, 
ke tapusa lou suafa, 
ke aumai lau pule, 
ke fai lou finegalo, 
ile kele o faipe i Selo. 
Ke soli maii le aso nei 
amatou nea kai o aso fuli, 
ti ke fakamolemole omatou agasala, 
o faipe lomatou fakamolemole 
kia latou e agasala mai kia matou, 
ti aua se ke tuku ai 
matou ki le fakasala, 
kae fakasao matou mei le veli. 
Amene.


Another version of Ko lomatou Tamana e i Selo / Our Father / Pater Noster (1880 A.D. Version)
Ko lomatou Tamana e i Selo, 
ke tapusa lou suafa, 
ke aumai lau pule, 
ke fai lou finegalo, 
i le kele ofaipe i Selo. 
Ke soli mai somatou nea kai i le aso-nei, 
ti ke fakamolemole omatou agasala, 
ofaipe lomatou fakamolemole kia latou, 
e agasala mai kia matou, 
ti aua se ke tuku ai 
matou ki le oli veli, 
kae fakamauli matou mei le veli. 
Amene.


Another version of Ko lomatou Tamana / Our Father / Pater Noster (Version A)
Ko lomatou Tamana e i Selo, 
ke tapusa lou suafa, 
ke aumai lau pule, 
ke fai lou finegalo, 
ile kele o faipe i Selo. 
Ke soli maii le aso nei amatou nea kai o aso fuli, 
ti ke fakamolemole omatou agasala, 
o faipe lomatou fakamolemole kia latou e agasala mai kia matou, 
ti aua se ke tuku ai matou ki le fakasala, 
kae fakasao matou mei le veli. Ameni.

Alofa Malia / Hail Mary / Ave Maria
Alofa Malia ekefonu ite kalasia, 
ieate koe te aliki, 
eke manuiab koe ite fafine fuape, 
pea e manuia ia Jesu, kote fua o tua alo. 
Magata Malia, kote fae a te Atua, 
keke hufia matou aga hala i te a honei, 
pea mote a ho o tamatou mate. 
Ameni.


Another version of Alofa Malia / Hail Mary / Ave Maria (1880 A.D. Version )

Alofa, Malia, e ke apele i kalasia, 
e iato loe le Aliki, 
e ke manuia a koe i fafine fuli ai, 
ti e manuia Sesu, 
ko le fua o lou alo. 
Sagata Malia, ko le tinana o le Atua, 
ke ke ulafaki matou agasala, 
i le aso-nei, 
ti mo le aso o lomatou mate.How to Pray the Rosary

I le suafa o le Tamana (Sign of the Cross / Signum Crucis) 
E kau tui ki le Atua (Apostles' Creed / Credo) 
Ko lomatou Tamana (Our Father / Pater Noster) 
3 Alofa Malia (Hail Mary / Ave Maria) 
Glory Be to the Father 
Announce the 1st Mystery / Ko lomatou Tamana 
10 Alofa Malia 
Glory Be to the Father / Oh, My Jesus 
Announce 2nd Mystery / Ko lomatou Tamana 
10 Alofa Malia 
Glory Be to the Father 
Announce the 3rd Mystery / Ko lomatou Tamana 
10 Alofa Malia 
Glory Be to the Father / Oh, My Jesus 
Announce 4th Mystery / Ko lomatou Tamana 
10 Alofa Malia 
Glory Be to the Father 
Announce the 5th Mystery / Ko lomatou Tamana 
10 Alofa Malia 
Glory Be to the Father / Oh, My Jesus 
Hail, Holy Queen 
For the Intentions and protection of our Holy Father: 
Ko lomatou Tamana (Our Father / Pater Noster) 
Alofa Malia (Hail Mary / Ave Maria) 
Glory Be to the Father 
I le suafa o le Tamana (Sign of the Cross / Signum Crucis)


I Le Gloria in Excelsis / Glory to God in the Highest (1880 A.D. Version)

Kokolia ki le Atua i aluga, ti manuia i lalo-nei ki tagata e loto malie. E motou vikiviki, mo fakafetai, mo atolasio ki lou Agai. E motou mokomoko atu, talie ko lou kololia lasi, io, e motou mokomoko atu kiato koe, ko le Atua mo le Aliki, ko le Tui o Selo ti mo le Tamana mafimafi; ti mo koe Sesu-Kilisito, ko le Alo e tasifuai o le Atua, ko le Aliki Atua, ko le Akeno o le Atua, ko le Alo o le Tamana; io, e matou mokomoko atu ki lou Agai. Ti ke alofa mai kia matou, ti ke finegalo mai ki omatou kole, ti ke fakamolemole fuli ai omatou agasala. Io, Sesu, ko koe, e ke agai i le lima atamai o le Tamana, ke ke alofa mai kia matou; so ko koefuai e Maokioki, ko koe fuai e ke Aliki, ko koefuai e ke Taualuga, Sesu-Kilisito, ti mo le Laumalie-Maokioki, i le kololia o le Atua, ko le Tamana. Amene.


I Le Kyrie Eleison / Lord, Have Mercy (1880 A.D.Version)
Atua, na ke gaoi matou, ke ke alofa mai kia matou, ko le gaoi o ou lima; Tamana mafimafi, ti mo agamalie, ke ke finegalo malie mai ki au fanau. Aliki, na ke fakamauli matou, ke ke tuku mai kia matou le aoga o lou mate mo lou toto tapu; ti ke alofa mai ki lomatou mativa, ti ke fakamolemole ai omatou agasala.


I Le Sanctus / Holy, Holy, Holy (1880 A.D. Version)
Sagato, Sagato, Sagato le Aliki, ko le Atua mafimafi. Kua apele a Selo mo malama-nei i lona kololia. Osana ki lona Agai i Selo. Kololia mo fakafetai ki lona Agai, e saele mai, i le suafa o le Tui. Osana ki lona Agai i Selo.


I Le Communio / Prayer At Communion (1880 A.D.Version)

Sesu, ko loku Fakamauli, e kau mokomoko ki le kilisiteano maokioki e ina tali lou Agai i aso fuli ai; ti e kau amusia ake au ke tonu ai laku aga, ti mea malie loku loto, kae kau aoga ai ki lou Agai, ke ta feilogaki mo koe i le misa-nei; ka ko au-nei ko le agaveli, ti e kau loto noa, ti e leaise kau aoga ke ke saele mai kiate au; kae kau kole atufuai ki lou Agai alofa, ke ke epa maifuai kiate au ko le mativa, ti ke fakamolemole oku agasala, e kau vesia ki ai, talie e veli latou ki lou Agai; ti ke tuku mai ni oku kalasia ke makeke loku loto ti manuia, ke kau teuteu mali ai ki le aso manuia, e ta feilogaki maoli ai mo koe i le komunio. Io, Sesu, ke ke gaoi loku loto ke malie, ti aumai ke kau tui makeke, mo fanaki makeke, ti mo alofa maoki ki lou Agai i aso fuli ai.


I Le Oratio / Oratio (1880 A.D. Version)


Aliki e motou su atu, i le suafa o Malia ti mo Sagato fuli ai, ke ke fakalogo mai ki kole mamae e fai atu e lou pelepitelo; so ko ana kole, ko amatou kole o matou fuli ai; e motou tagi fakatasi mo ia ki lou Agai, ke ke finegalo mai kia matou mo lou Ekelesia katoa, ti ke tuku mai le kalasia mo le manuia i lalo-nei, ke motou maua ai le mauli lee gato.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)