The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Fon Rosary Prayers
This language is also known as Fon-Gbe, Fo, Fonnu, Fogbe, Dahomeen, and Djedji.
This language is spoken by 1,700,000 people in Atlantic and Litoral Provinces, Benin.  It is also spoken in Togo.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Apotolou crèdi ton / The Apostles' Creed / Credo

Ounyi mahu sé aklunon, mè éda gbè or.

Pkodo Jesu Christi, viton, mahun mi ton, dé éji do wiwé mè, dé Maria ji, éji

ya do Pilatou si glor, ésor dati ji; ékou, édi, éwayi, mèkoukou lè mè, asan

ator gor é won shité son mèkoukou lè mè, évor sou déji, éyi aga; éwa si

mahu pka, fi éna gosin bo wa dèwè lènin, mèkoukou lè ati mè do gbè lè.

Ounyi sé do gbibor wiwé mè, chuchi katoliki wiwé ton,wèsi sor kè mè, fifon
chité mèkoukou lè ton ati gbè mavor mavor. Ami.


T mǐtɔn e ɖo sxwé  / Our Father / Pater Noster

T mǐtɔn e ɖo sxwé , nyik towe ní nyí nǔ sísí. Axsúɖúɖu towe ní wá; jlǒ towe ní nyí wiwa ɖo ayǐkúngban jí fí, lěe é n nyí wiwa ɖo sxwé  ɖɔhun. Nǎ nǔɖúɖu égbé tɔn mǐ. S hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ, lěe mǐ nɔ s kɛ mɛ e nɔ wa nǔ nyi do nú mǐ lɛ gbɔn é. Ma lɔn nú mǐ ní jɛ tnkpn mɛ ó, lo, hwln mǐ gán ɖo awoví sí. Amǐ.

Another version of
mitɔn E ɖo Sɛxwe Le / Our Father :́
mitɔn E ɖo
Sɛxwe
Le, nyikɔ towe ni nyi nu
mimɛ tɛgbɛ, nu a nyi
me bi' xɔsu. Lee e nɔ blo
jlo towe gbɔn ɖo
Sɛxwe
ɔ, ni nyi mɔ ɖo gbɛde. Na nuɖuɖu egbe
tɔn mi, lee
a ko nɔ na gbɔn le. Sɔ
hwɛ
mǐtɔn lɛ kɛ mi lee mi

sɔ hwɛ kɛ mɛ e nɔ j' agɔ
do mi lɛ gbɔn le. Ma lɔn nu
mi jɛ mɔɖuɖo aovi tɔn lɛ
mɛ o. Ka hwlen mi gan sin
nu nyanya me.
Axoaɖi.

Xwlè nicé ton / The Nicene Creed

Ounyi sé dor mahu dopko wè ti, mahu daho, mè da gbè or, ati ounlè bi.

 

Ounyi sé dor Jesu Christi dopko wè ti, vi dokpo mahu ton, dé tor dji jè noukuon, mahu mahu ton; Mè dé tori ashè miton lè,éjèté son aga; ébior gbibgor wiwé mè ati Maria wiwé, éblo di gbètor dohun, éji ya do pilatou si glor. Yéhouin bor asana ton gor éfon shité son mè koukou lè mè, évor yi sousou dé ji gué gué dé wé ma lè, éyi aga bor éyi si yan hi do amion mahu ton, fi dé na gossi bor éna wa da wè mi ton lè mèkoukoulè ati mè dogbè bo gbashè lè.

 

Hounyi sé do gbigbor wiwé mè, mahu dé non na gbè mi, dé goçi tors or yi vi, tor pkodo vi kpo, ati gigo; dé dévié ton lè dor.

 

Hounyi sé do chuchi katoliki ati apstoliki dopko. Hounyi sé dor gbigbé zangbé dopko, bor énan ylanylan miton lèdo. Ounon té pkon fonchi chité mèkou koulè ton ati gbè mavor mavor. Ami.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)