The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Dari Rosary Prayers
This language is also known as Parsi, Eastern Farsi, adn Persian.
  This language is spoken by 7,600,000 people in  Afghanistan, Pakistan, and the Khorasan province in Iran.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Ei Pedare / Our Father

Ei Pedare måkeħ dar āsmånī nåme to moġadas båd.

Malakūte to bejājåd.

Va erådate to čonånkeħ dar āsmån ast zamīn nåfez båd.

Nāne rūzīneħ je mārā dar īn rūz bemå beħ bahﬞš.

Va ān čonån keħ ġarzdåråne hﬞūdrå mī bahﬞšīm,

ġarzhāje mårå bemå beħ bahﬞš.

Vamårå ma'raze āzmåješ majāvar,

balkeħ az šarīr hﬞalåsī deħ.

Āmīn.


Note: hﬞ is supposed to have the short sign upside down and underneath; ğ is supposed to have a “v” shaped short sign.

Doxology
(Zīrå keħ molk va ġodrat va ğalål tå abad az āne to ast.)

Another version of

اى ڛ ٱﺴﻤﺎﻧﻰ ﻤا / Ei Pedare / Our Father

اى ڛ ٱﺴﻤﺎﻧﻰ ﻤا ٬

ﻧام ڌو ﻤﻗدس ﺑﺎﺩ٠

دوﻠﺖ ﺗو ڍﺈ ﮃد٠

ارادۂ ﺗـوﻫﻤﺎذطور ﻛـﻪ ﺪﺭ ٱﺴﻤﺎﻦ اﺠـرﺍ ﻤﻰ ﺸود

در زﻤﻴﻦ ﻨﻴﺰ ﺍﺠﺮﺍ ﺸود٠

ﻨﺎﻦ ﺭوزاذﻪ ﻤﺎ ﺮﺍ ﺍﺴﺭوز ﺑﻤﺎ ﺒﺪه٠

ﺨﻄﺎﮃﺎﻯ ﻤﺎ ﺮﺍ ﺒﺒﻐﺶ ٬ ﭽﺒﺎﺒﮑﻪ ﻤﺎ ﻨﯿﺯ ﻛﺴﺎﻨﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ

ﺒﻪ ﻤﺎ ﺨﻄﺎ ﻛﺮ ده اذد ﻤﻰ ﺒﻐﺷﯿﻢ٠

ﻤﺎ ﺮﺍ ﺍﺯ وﺴوﺴﻪﻫﺎ ﺪور ذﮕﮭدار و از شرﮂﺭ ﺭﻫﺎذﻰ ده٠

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)