The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Cuyonon Rosary Prayers
This language is also known as Cuyunon, Cuyono, Cuyo, Kuyunon, and Kuyonon.
This is a trade language spoken by 124,000 along the Palawan coast and in the Cuyo Islands from Palawan to Panay, Philippines.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Tened sa tanda sa Santa Cruz / Sign of the Cross / Signum Crucis

Tened sa tanda sa Santa Cruz, + sa amuen ma auay + bauien mo camí, Guinoong Dios namuen +. Sa aran sa Ama ig sa Bata + ig sa Espíritu Santo. Amén.

Ang Nagatoo Aco / Credo / The Apostles' Creed

Nagatoo aco sa Dios na Ama, na macagagaem sa tanan na magbubuat sa lanit ig sa lugta. Nagatoo aco cay Jesucrtsto na anang bugtong na bata na ateng Guinoo, na inpanamquen sa rarang sa Espíritu Santo ig inbata ni Santa Maria na Virgen. Insaquit sa sugo ni Poncio Pilato, inslangsang sa Cruz, inpatay, igi inlebueng. Nagtugdon sa ma infierno, sa mana minatay. Nagsacá sa ma lanit, ig nagagurang sa too sa Dios na Ama na macagasa tanan, Magalin pa tanadutó ig magpacum oman didi sa pag ocom sa ma buhi ig sa ma minatay. Nagatoo aco sa Espíritu Santo, sa Santa Iglesia na Católica, sa pagcaibaan sa ma Santos, sa pagpatauad sa ma salá, sa pagcabanao sa ma lauas, ig na may quinabuhi na indi matapus guiapon. Amen.

Ama namuen na daan cao sa ma Lanit
 / Pater Noster / Our Father
Ama namuen na daan cao sa ma Lanit pagdayaoun ang imong aran; maabut canamuen ang imong inharian; matuman ang imong buet didi sa lugta tulad man sa lanit. Ang canen namuen sa adlao-adlo itao mo dadi canamuen; ig patauaren mo ang amuen ma otang sa sa nacaotang canamuen; ig indi mo cami ipadaeg sa panulay, hinonoo bauien mo cami sa ma caraetan. Amen.

Another version of 
Ameng Ama nga dan kaw sa mga langit / Our Father
Ameng Ama nga dan kaw sa mga langit,
Imong aran, O Dios, ipataas da enged y ang tanang tao,
Basi pa madali ka ren da magadi digi kanamen.
Kong maoro nga imong kaliagan ingtotoman dian sa langit,
Kabay nga tomanen da digi sa logta.
Tawan mo kami ra'ang ameng pagkaen sa adlaw-adlaw.
Patawaden mo kami sa ameng mga naboat nga kasalanan.
Pariho' ang kami ingpapatawad amen da ang mga nakaboat y kasalanan kanamen.
Indi mo kami ra ipatokso
Kong indi' iparaye mo kami ki Satanas.
(Tenged nga ikaw ang Adi, ikaw ang Makagagaem
ig ikaw ang Maimayaen sa ara' kataposan.)
Amin.

Ang Maghimaya ca, Maria / Ave Maria / Hail Mary
Maghimaya ca, Maria, na napupuno ca sa gracia, ang Guinoong Dios daan canimo, indadayao ca na matuod labí sa ma babay na tanan, ig indadayao man ang bona sa tian mo na si Jesús. Santa María, Ina sa Dios, iampo mo cami na ma macasasala, dadi ig sa horas sa amuen pagcamatay. Amen.


Another version of
Ang Maghimaya ca, Maria / Ave Maria / Hail Mary
Maghimaya ca Maria, napopono ca sa gracia, ang Guimoong da-an canimo; indadayao ca na matuod labi sa ma babay na tanan, ig indadayao man ang bona sa tian mo si Jesus.
Santa Maria Inahan sa Dios igampo mo cami na ma macasasala, dadi ig sa oras sa amueng icamatay. Amen, Jesus.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)