The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children
 Cestina Rosary Prayers
This language is also known as Čeština, Český jazyk, Czech, Tcheque, and Bohemian.
This language is spoken by 10,004,000 people in the Czech Republic; over 21,000 people in the Ukraine; over 9,000 people in Bulgaria; and many more people in Austria, Poland, Slovenia, and Slovakia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Růženec / The Holy Rosary

Znamení Kříže / The Sign of the Cross / Signum Crucis (Version A)

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.Apoštolské Vyznání Víry / The Apostles' Creed / Credo

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele
I believe in God, the Father Almighty, Creator of

nebe i země.
Heaven and earth.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
I believe in Jesus Christ, His only Son,

Pána našeho;
our Lord.

jenž se počal z Ducha svatého,
He was conceived by the power of the Holy Spirit

narodil se z Marie Panny,
and was born of the Virgin Mary,

trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died,

i pohřben jest;
and was buried.

sestoupil do pekel,
He descended to the dead.

třetího dne vstal z mrtvých;
On the third day He rose again.

vstoupil na nebesa,
He ascended into Heaven,

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
and is seated at the right hand of the Father.

odtud přijde soudit živé i mrtvé.
He will come again to judge the living and the dead.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,

společenství svatých, odpuštění hříchů,
the Communion of Saints, the forgiveness of sins,

vzkříšení téla a život věčný. Amen.
the resurrection of the body and life everlasting. Amen.


Another version of

Apoštolské Vyznání Víry / The Apostles' Creed / Credo


Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
I believe in God, the Father Almighty
John 1:1-4

Stvořitele
Creator of
Genesis 1:1

nebe
heaven
i země.
and earth
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,
Matthew 3:17

jenž se počal z Ducha Svatého,
who was conceived by the Holy Spirit
Luke 1:35

narodil se z Marie Panny,
born of the Virgin Mary,
Luke 2:1-20

trpěl pod Ponciem Pilátem
suffered under Pontius Pilate,
Luke 23:1-20
ukřižován
was crucified,
Luke 23:20-46
umřel
died
Luke 23:46-49

i pohřben jest;
and was buried.
Luke 23:50-55

sestoupil do pekel,
He descended to the dead;
Hebrews 9:8
Luke 16:22
1 Peter 3:19, 4:6
John 5:25
Colossians 1:18
The 4th Ecumenical Council of Lateran

třetího dne vstal z mrtvých;
the third day He rose again from the dead.
Luke 24:1-48
vstoupil na nebesa,
He ascended into heaven
Luke 24:51
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
and sits at the right hand of God the Father almighty;
Acts 2:34

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
and sits at the right hand of God the Father almighty;
Acts 2:34

Věřím v Ducha Svatého,
I believe in the Holy Spirit
Acts 2:1-33

svatou církev obecnou,
the Holy Catholic Church,
Matthew 16:19

společenství svatých,
the communion of Saints,
1 Corinthians 12:26
James 5:16
2 Maccabees 12:46
Luke 15:7

odpuštění hříchů,
the forgiveness of sins
Acts 2:1-38

vzkříšení téla
the resurrection of the body,
John 11:11-12:9

a život věčný. Amen.
and life everlasting. Amen.
1 Corinthians 15:52-54

Another version of

Apoštolské Vyznání Víry / The Apostles' Creed / Credo (Version A)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země. Another version of
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; 
jenž se počal z Ducha Svatého, 
narodil se z Marie Panny, 
trpěl pod Ponciem Pilátem, 
ukřižován umřel i pohřben jest; 
sestoupil do pekel, 
třetího dne vstal z mrtvých; 
vstoupil na nebesa, 
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; 
odtud přijde soudit živé i mrtvé. 
Věřím v Ducha Svatého, 
svatou církev obecnou, 
společenství svatých, 
odpuštění hříchů, 
vzkříšení těla a život věčný. 
Amen.


Another version of Apoštolské Vyznání / Symbolum Apostolicum / Apostle’s Creed / Credo

Věřím v Boha Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země. 
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, 
jenž se počal z Ducha Svatého, 
narodil se z Marie Panny, 
trpěl pod Pontiem Pilátem, 
byl ukřižován, umřel, pohřben jest, 
sestoupil do pekel, 
třetího dne vstal z mrtvých, 
vstoupil do nebe, 
sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, 
odtud přijde soudit živé i mrtvé. 
Věřím v Ducha Svatého, 
svatou církev obecnou, 
společenství svatých, 
odpuštění hříchů, 
vzkříšení těla a život věčný. Amen.

The Apostles' Creed / Credo

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země, 
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, 
jenž se počal z Ducha Svatého, 
narodil se z Marie Panny, 
trpěl pod Pontským Pilátem, 
byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, 
třetího dne vstal z mrtvých, 
vstoupil na nebesa, 
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, 
odkud přijde soudit živé i mrtvé. 
Věřím v Ducha Svatého, 
svatou církev obecnou, 
svatých obcování, 
hříchů odpuštění, 
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

Another version of Otče nás̀ / Our Father / Pater Noster

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé, 
přijď králoství Tvé, 
buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, 
ale zbav nás ode zlého. Amen.


Otče Náš / Our Father

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď králoství

Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej

nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim

viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode zlého. Amen.

Another version of
Otče nás̀ / Our Father
Otče nás̀, jenz̀ jsi na nebisích.
Posvèt' se jméno Tvé.
Pr̀ijd' království Tvé.,
Bud' vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb nás̀ vezdejs̀i dej nám dnes.
A odpust' nám nas̀e viny,
jakoz̀ i my odpoustíme nas̀ím vinníkům.
A neuved' nás v pokus̀eni.
Ale zbav nás od zlého. Amen.

   Otče náš / The Lord's Prayer
Otče náš, jenž jsi na nebisích, posvět' se jméno Tvé.
Přijd' království Tvé.
Bud' vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpust' nám naše viny
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuved' nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Otce nas / Our Father
Otce nas, jenz jsi na nebesich,
posvet se jmeno Tve,
prijd kralovstvi Tve,
bud vule Tva jako v nebi tak i na zemi.
Chleb nas vezdejsi dej nam dnes.
A odpust nam nase viny
jako i my odpoustime nasim vinikum.
A neuved nas v pokuseni.
Ale zbav nas od zleho.

Another version of
Otce Nas / Our Father :
Otce nas,
jenz jsi na nebesich,
posvet se jmeno Tve,
prijd Kralovstvi Tve,
bud vule Tva jako v nebi, tak i na zemi,
chleb nas vezdejsi dejz nam dnes
a odpust nam nase viny,
jakoz i my odpoustime nasim vinnikum.
A ne uvod nas v pokuseni,
ale zbav nas vseho zleho,
Amen.

Zdrávas Maria / Hail Mary
Zdrávas Maria,
milosti plná, pán s
tebou;
požehnaná tys mezi
ženami, a
požehnaný plod
života tvého, Ježiš.
Svatá Maria,
matko Boží, pros za
nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti
naší. Amen.

Chvála nejsvětější Trojice / Glory Be to the Father
            Sláva Otci                            i Synu
Glory be to the Father, and to the Son,

i Duchu svatému,
and to the Holy Spirit.

jako bylo na počátku,          i nyní,        i vdyckyž
As it was in the beginning, is now, and ever shall be,

a na věky věků. Amen.
world without end. Amen.

Zdrávas, Královno / Hail, Holy Queen!
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, bud' zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrat' k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!

Růženec / How to Pray the Rosary

Radostná tajemství

1. V prvním radostném tajemství budeme uvažovat, jak archanděl Gabriel zvěstoval Blahoslavené Panně Marii, že počne a porodí Syna Božího skrze Ducha Svatého.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

2. V druhém radostném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria navštívila svoji příbuznou, svatou Alžbětu a zůstala s ní tři měsíce.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

3. Ve třetím radostném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria porodila našeho Pána Ježíše Krista v jeskyni v Betlémě a položila ho do jeslí..

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

4. Ve čtvrtém radostném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria čtyřicátý den po porodu obětovala Otci nebeskému svého Syna v Chrámě a jak Ho stařec Simeon přijal do náručí.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

5. V pátém radostném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria našla svého Syna třetího dne v Chrámě, kde hovořil s učiteli a bylo Mu tehdy 12 let.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

Bolestná tajemství

1. V prvním bolestném tajemství budeme uvažovat, jak se náš Pán Ježíš Kristus modlil ke svému nebeskému Otci a potil se krvavým potem v Olivové zahradě.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

2. V druhém bolestném tajemství budeme uvažovat, jak byl náš Pán Ježíš Kristus přivázán ke kamennému sloupu a nemilosrdně bičován na dvoře Pilátově.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

3. Ve třetím bolestném tajemství budeme uvažovat jak byl náš Pán Ježíš Kristus korunován trnovou korunou.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

4. Ve čtvrtém bolestném tajemství budeme uvažovat, jak byl náš Pán Ježíš Kristus odsouzen na smrt a pak nesl na svých ramennou na horu Kalvárii přetěžký kříž.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

5. V pátém bolestném tajemství budeme uvažovat, jak náš Pán Ježíš Kristus byl přibit na tvrdý kříž mezi dva lotry a jeho bolestná Matka Maria na něj hleděla.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

Slavná tajemství

1. V prvním slavném tajemství budeme uvažovat, jak náš Pán Ježíš Kristus třetí den po svých mukách a smrti slavně vstal z mrtvých, aby již nikdy nezemřel.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

2. V druhém slavném tajemství budeme uvažovat, jak náš Pán Ježíš Kristus čtyřicátý den po svém Zmrtvýchvstání vystoupil na nebesa a sedí po pravici Otce Nebeského.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

3. Ve třetím slavném tajemství budeme uvažovat, jak náš Pán Ježíš Kristus seslal Ducha Svatého na apoštoly v podobě ohnivých jazyků.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

4. Ve čtvrtém slavném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria zesnula pro tento svět a jak byla s duší a tělem vzata na nebe.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

5. V pátém slavném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria byla korunována Nejsvětější Trojicí za Královnu nebe a země, a budeme uvažovat o rajských radostech všech svatých.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

Another version of How to Pray the Rosary

Znamení Kříže (Sign of the Cross / Signum Crucis) 
Apoštolské Vyznání / Symbolum Apostolicum (Apostle’s Creed / Credo) 
Otče náš / Modlitba Páně (Our Father / Pater Noster) 
3 Zdrávas Maria (Hail Mary / Ave Maria) 
Sláva Otci (Glory Be / Gloria Patri) 
Announce the 1st Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
10 Zdrávas Maria 
Sláva Otci / Pane Ježíší (Oh, My Jesus) 
Announce 2nd Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
10 Zdrávas Maria 
Sláva Otci /
Pane Ježíší
Announce the 3rd Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
Zdrávas Maria 
Sláva Otci /
Pane Ježíší
Announce 4th Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
10 Zdrávas Maria 
Sláva Otci /
Pane Ježíší 
Announce the 5th Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
10 Zdrávas Maria 
Sláva Otci /
Pane Ježíší
Zdrávas, Královno (Hail Holy Queen / Salve Regina) 
For the Intentions and protection of our Holy Father: 
Otče náš / Modlitba Páně (Our Father / Pater Noster) 
Zdrávas Maria (Hail Mary / Ave Maria) 
Sláva Otci (Glory Be / Gloria Patri) 
Znamení Kříže (Sign of the Cross / Signum Crucis)


Tajemství / The Mysteries of the Rosary

Radostná Tajemství / Joyful Mysteries

1)kterého jsi počala z Ducha svatého
The Annunciation

Luke 1:35 
2) s kterým jsi navštívila Alžbětu
The Visitation

Luke 1:39-56 
3) kterého jsi porodila v Betlémě
The Nativity

Luke 2:1-20 
4) kterého jsi obětovala v chrámě
The Presentation

Luke 2:22-39 
5) kterého jsi nalezla v chrámě
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

Tajemstvími Světla / Mysteries of Light

1)Kristův křest v Jordánu
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34 
2) Kristovo sebezjevení na svatbě v Káně
The Miracle at Cana

John 2:1-12 
3) hlásání Božího království a výzva k obrácení
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50 
4) Kristovo proměnění na hoře
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36 
5) ustavení eucharistie, svátostného vyjádření Kristovy velikonoční oběti
The Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20

Bolestná Tajemství / Sorrowful Mysteries

1)který se pro nás potil krví
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46 
2) který byl pro nás bičován
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1 
3) který byl pro nás korunován trním
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3 
4) který pro nás nesl těžký kříž
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17 
5) který byl pro nás ukřižován
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

Slavná Tajemství / Glorious Mysteries

1) který vstal z mrtvých
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18 
2) který vstoupil na nebe
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11 
3) který seslal Ducha svatého
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41 
4) který tě, Panno, vzal do nebe
The Assumption
 
5) který tě v nebi korunoval
The Coronation of Mary

Pod tvou ochranu se utíkáme / Under Your Protection
Pod tvou ochranu se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvobod' nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, Prostřednice naše, Orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovod'.

Sláva na výsostech Bohu! / Glory to God in the Highest
Sláva na výsostech Bohu! A na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě.
Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Nebot' ty jediný jsi Svatý. Ty jediný jsi Pán.
Ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.

Svatý, svatý, svatý Pán / Sanctus, Sanctus Dominus
Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Hospodine, pomiluj ny! / Kyrie Eleison
Hospodine, pomiluj ny!
Jesu Kriste, Pomiluj ny!
Ty, spase všehomíra,
spasiž ny i uslyš, hospodine,
hlasy naše! Dejž nám všem, hospodine,
žizň a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

The Nicene Creed / Nicejsko-Cařihradské Vzynání Víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeněho
Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho
všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spašu sestoupil z nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se
člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a
pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho
království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z
Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván
a oslavován a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen.

Anděle Boží / Prayer to the Guardian Angel
Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vzdycky ved' a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
at' jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, d'ábla přemáhám,
na tvá vnuknuti pozor dávám.
A tak s tebou ve spojeni
at' vytrvám do skonáni;
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně. Amen.

Psalm 142
Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím,
před ním vylévám své Ikání, o svém soužení mu
vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji
stezku! Na cestě, jíž kráčím, osidlo mi nastražili. Pohled' napravo a uzříš: není tu nikoho, kdo by se ke mně znal, nemán kam utéci, není tu, kdo by měl o mě péči. Úpím k tobě, Hospodine, pravím: Tys mé útočiště, tys můj podil v zemi živých! Věnuj pozornost mému bédování, jsem zcela vyčerpán. Vysvobod' mě od pronásledovatelů, jsou zdatnější než já. Vyved' mne ze žaláře, abych vzdával
chválu tvému jménu. Obstoupí mě spravedliví, ty se mě
zastaneš.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)