The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Cebuano Rosary Prayers
This language is also known as Sugbuhanon, Sugbuanon, Visaya, Visayan, Bisaya, Bisayan, Binisaya, Mindanao, and Sebuano.  This language is used in certain provinces in the Visayas and Mindanao, islands south of the Philippines.
This language is spoken by 20,043,500 people in Visayas, Negros, Cebu, Bohol, parts of Mindanao and islands south of the Philippines.  It is also spoken in Malaysia, Brunei, and Indonesia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

PANGROSARYO / The  Holy Rosary


+ TIMAAN SA KRUS / The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ Sa ngalan sa Amahan,  sa Anak Ug sa Espiritu Santo.  Amen.
+ Sa ngalan sa Amahan,
In the name of the Father,
Matthew 28:19

sa Anak Ug
and of the Son,

sa Espiritu Santo. Amen
and of the Holy Spirit. Amen.

Another version of

+ TIMAAN SA KRUS / The Sign of the

 Cross / Signum Crucis

+ Sa Ngalan Sa Amahan, Ug Sa Anak, Ug Sa

 Espiritu Santo. Amen.


Another version of
Ang Pagpanguros / The Sign of the Cross / Signum Crucis

(Spoken in Ozamis, Philippines)


Tungod * (kurusan ang agtang) sa timaan * sa Santa Krus
* sa among mga kaaway * (kurusan ang mga ngabil) bawion mo kami,
* (kurusan ang dughan)Ginoong Dios namo.
* Sa ngalan sa Amahan,* (Manguros) ug sa Anak,* ug sa Espiritu Santo.* Amen.

Timaan sa Santa Krus

/ Sign of the Cross / Signum Crucis

Tungod sa Timaan sa Santa Cruz, Sa among Mga

 kaaway, O Dios Namo. Sa ngalan sa Amahan, sa

 Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.


Nagatoo Ako / Apostles' Creed / Credo

Nagatoo ako sa Dios nga Amahan,

Makagagahum sa tanan. 

Magbubuhat sa Langit og sa Yuta.

Nagatoo ako kang Jesukristo

iyang bugtong anak nga atong Ginoo,

 gipanamkon siya sa lalang sa

Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga

 Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato,

 Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Miadto

 siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw

 nabanhaw siya. Misaka sa Langit, ug nagalingkod

 sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan.

 Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga

 Buhi ug sa mga Minatay. Nagatoo ako sa Espiritu

 Santo. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa

 Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa

 mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa

 Kinabuhing Walay Katapusan. Amen.


Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan.
I believe in God, the Father Almighty
John 1:1-4

Magbubuhat sa Langit og sa Yuta.
Creator of Heaven and earth.
Genesis 1:1

Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugton anak nga atong Ginoo,
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,
Matthew 3:17

gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo,
who was conceived by the Holy Spirit
Luke 1:35

Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay,
born of the Virgin Mary,
Luke 2:1-20

Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato,
suffered under Pontius Pilate,
Luke 23:1-20

Gilansang sa krus,
was crucified,
Luke 23:20-46

Namatay
died
Luke 23:46-49

ug Gilubong.
and was buried.
Luke 23:50-55

Miadto siya sa mga Nangamatay
He descended into hell;
Hebrews 9:8
Luke 16:22
1 Peter 3:19, 4:6
John 5:25
Colossians 1:18

ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya.
the third day He rose again from the dead.
Luke 24:1-48

Misaka sa Langit,
He ascended into heaven
Luke 24:51

ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan.
and sits at the right hand of God the Father almighty;
Acts 2:34

Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga Buhi ug sa mga Minatay.
from thence He shall come to judge the living and the dead.
Acts 10:42

Nagatoo ako sa Espiritu Santo.
I believe in the Holy Spirit
Acts 2:1-33

Sa santos ug Katoliko nga Simbahan,
the Holy Catholic Church,
Matthew 16:19

sa Panag-ambit sa mga Santos,
the communion of Saints,
1 Corinthians 12:26
James 5:16
2 Maccabees 12:46
Luke 15:7

sa Kapasayloan sa mga sala,
the forgiveness of sins
Acts 2:1-38

ug sa Pagkabanhaw sa Lawas
the resurrection of the body,
John 11:11-12:9

ug sa Kinabuhing Walay Katapusan. Amen.
and life everlasting. Amen.
1 Corinthians 15:52-54Another version of

Ang Pagpadayag sa Pagtuo /

The Apostles' Creed /

 Credo

(Spoken in Ozamis, Philippines)


Nagatoo ako sa Dios ang Amahan,
 
Makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa

langit ug sa yuta;

Nagatoo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si

Jesucristo, Ginoo nato, nga

gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni

Santa Maria Birhen, gisakit

sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay,

gilubong, ug mikunsad sa

mga nangamatay; sa ikatulo ka adlaw nabanhaw

Siya; miska Siya sa langit ug

nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan nga

Makagagahum sa tanan, gikan

didto mobalik Siya aron paghukom sa mga buhi ug sa

  mga minatay.


Nagatoo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia

Katolika,
sa kaambitan sa mga Santos, sa kapasayloan sa mga

sala,
 sakabanhawn sa lawas, ug sa kinabuhing

walay kataposan.  Amen.


Another version of

Nagatu-o Ako / The Apostles' Creed / Credo


Nagatu-o Ako

Sa Diyos Na Amahan

Makagagahom Sa Tanan

Magbubuhat Sa Langit Ug Sa Yuta

Ug Kang Hesukristo

Na Iyang Anak Na Bugtong

Gipanamkon Sa Nilalang Sa Espiritu Santo

Gianak Ni Maria Na Berhen

Gisakit Ubos Sa Sugo Ni Puncho Pilato

Gilangsang Sa Krus

Namatay Ug Gilubong

Mikunsad Sa Mga Minatay

Sa Ikatulo Ka Adlaw Nabanhaw

Misaka Sa Langit

Ug Nagalinkod Sa Tu-o Sa Amahan

Makagagahom Sa Tanan

Gikan Didto Mubalik Siya

Aron Paghukom Sa Mga

Buhi Ug Sa Minatay.

Nagatu-o Ako Sa Espiritu Santo

Sa Santa Iglesia Katolika

Sa Kaambitan Sa Mga Santos

Sa Kapasaylo-an Sa Mga Sala

Sa Pagkabanhaw Sa Lawas

Ug Sa Kinhabuhing Wala'y Katapusan.

 Amen.

Ang Pag-ampo sa Ginuo / Amahan Namo


/ Our Father / Pater Noster


(Spoken in Ozamis, Philippines)

Amahan Namo, nga anaa sa mga langit,

 pagdayegon ang imong ngalan

umabut kanamo

 ang Imong Gingharian matuman ang imong

 pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.


Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo

 karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga

 sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga

 nakasala

 kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay

 hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen.


Another version of

Amahan Namo / Our Father /

 Pater Noster

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit,

Pagdayegon ang Imong ngalan,

Umabut kanamo ang Imong ginharian,

Matuman ang Imong pagbuut

dinhi sa yuta maingon sa langit.

Ang kalan.on namo sa matag adlaw

ihatag karong adlawa, Ug Pasayloa kami

sa among utang kanimo,

Maingon sa among pagpasaylo sa

 nakautang

 kanamo.

Ug ayaw kami itugyan sa panulay,

Hinonoa luwasa kami sa dautan.

Hinaut pa unta.


Another version of

Amahan Namo / Our Father

Amahan namo nga anaa sa langit,

pagabalaanon unta ang imong ngalan.

Paanhia ang imong gingharian,

pagabuhaton unta ang imong kabubuton,

Dinhi sa yuta maingon sa langit.

Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa

 matag-adlaw;

ug pasayloa kami sa among mga utang,

Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga

 nakautang kanamo.

Ug ayaw kami itugyan sa panulay,

kondili luwasa kami gikan sa dautan.

Amen.Another version of

Amahan Namo / Our Father

Amahan namo nga anaa sa langit,

pagabalaanon unta ang imong ngalan.

Paanhia ang imong gingharian,

pagabuhaton unta ang imong kabubut-on,

dinhi sa yuta maingon sa langit.

Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa

 matag-adlaw;

ug pasayloa kami sa among mga utang,

maingon nga kami usab nakapasaylo,

man sa mga nakautang kanamo;

ug ayaw kami itugyan sa panulay,

kondili luwasa kami gikan sa dautan.

Amen.


Another version of

Amahan Namo / Our Father / Pater

 Noster

Amahan namo, nga anaa sa mga langit,

Pagdaygon ang Imong Ngalan.

Moabot kanamo ang Imong gingharian,

Matuman ang Imong pagbuot,

Dinhi sa yuta maingon sa langit.

Ang kalan-on namo sa matag adlaw,

Ihatag kanamo karong adlawa,

Ug pasayloa kami sa among mga sala,

Ingon nga nagapasaylo kami sa mga

 nakasala kanamo,

Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay,

Hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen.

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit,
Our Father, who art in Heaven
Matthew 6:1

Pagdaygon ang Imong Ngalan.
hallowed be Thy name
Matthew 21:9

Moabot kanamo ang Imong gingharian,
Thy Kingdom come
Acts 1:8
Matuman ang Imong pagbuut
Thy will be done
Matthew 26:39

dinhi sa yuta maingon sa langit.
on earth as it is in heaven
Genesis 1:1

Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa.
Give us this day our daily bread
Matthew 14:19

Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo.
and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us
Luke 7:37-50

Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay
and lead us not into temptation
Matthew 4:1-11

hinonoa luwasa kami sa dautan.
but deliver us from evil. Amen.
Matthew 8:24-27

Another version of
Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Na Anaa Sa Mga Langit

Pagdaygon Ang Imong Ngalan

Umabot Kanamo Ang Imong Gingharian

Matuman Ang Imong Pagbuot

Dinhi Sa Yuta maingon Sa Langit.

Ang Kalan-on Namo Sa Matag Adlaw

Ihatag Kanamo Karong Adlawa

Ug Pasaylo-a Kami Sa Among Mga Sala

Maingon Nga Nagapasaylo Kami

Sa Mga Nakasala Ka


Ug Dili Mo Kami Itugyan Sa Panulay

Hinuno-a, Luwas-a Kami Sa Dautan. Amen.


Another version of
Amahan namo / Our Father / Pater Noster
Amahan namo nga anaa sa mga langit
Pagdaygon ang imong ngalan
Umabot kanamo ang imong gingharian
Matuman ang imong pagbuot
Dinhi sa yuta maingon sa langit
Ang kalan-on namo sa matag adlaw
Ihatag kanamo karon adlawa
Ug pasayloa kami sa among mga sala
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo
Ug dili mo kami itugyan sa dautan
Hinunua luwasa kami sa dautan.  Amen.

Another version of
Amahan namo / Our Father / Pater Noster
Amahan namo, nga anaa sa mga langit,
Pagdaygon ang Imong Ngalan.
Moabot kanamo ang Imong gingharian,
Matuman ang Imong pagbuot,
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag adlaw,
Ihatag kanamo karong adlawa,
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay,
Hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen.
Doxology
[Kay Imo man ang Gingharian,
Ang gahum ug ang himaya
Hangtud sa kahangturan.]
MAGHIMAYA KA MARIA / Hail Mary

 / Ave Maria

( Hail Mary )  Maghimaya ka Maria, puno sang grasya. 

Ang Ginuo yara sa imo. 

Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye kag bulahanang bunga sang imo tiyan nga si Hesus.


( Holy Mary )  Santa Maria, Iloy sang Dios, i-ampo

 kami nga makasasala,

karon kag sat ion sang amon kamatayon.  Amen.

Maghimaya ka Maria, puno sang grasya. Ang Ginuo yara sa imo.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Luke 1:26-38
Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye kag
Blessed art thou among women,
Luke 1:39-56

bulahanang bunga sang imo tiyan nga si Hesus.
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Luke 2:1-20

Santa Maria, Iloy sang Dios,
Holy Mary, Mother of God,
Luke 1:43

i-ampo kami nga makasasala,
pray for us sinners now
John 2:1-11

karon kag sat ion sang amon kamatayon. Amen.
and at the hour of our death. Amen.
Luke 23:33-49


Another version of

Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave

 Maria

Maghimaya ca Maria nga napuno ca sa gracia,

ang Guinoong Dios anaa canimo; bulahan da

icao sa mga babaye ngatanan ug bulahan

man usab ang bunga sa tian mo nga si Jesus.

Santa Maria nga Inahan sa Dios ig-ampo

mo cami nga macasasala caron ug sa among

 icamatay. Amen.

Another version of
 Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria
Maghimaya ka Maria
Napuno ka sa grasya
Ang Ginoong Dios anaa kanimo
Bulahan ikaw sa babaye nga tanan
Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Hesus

Santa maria inahan ka sa Dios
Ig ampo mo kaming makasasala
Karon ug sa oras ang among ikamatay. Amen.

Another version of

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave

 Maria

Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya.

Ang Ginoong Dios maanaa kanimo.

 Bulahan

ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan

man usab ang bunga sa tiyan mo nga si

 Hesus.

Santa Maria Inahan ka sa Dios, ig-ampo

mo kaming makasasala.

Karon ug sa oras sa among igkamatay.

 Amen.


Another version of 

Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave

 Maria

Maghimaya ca Maria, nga pono ca sin

 gracia, an Guinoo

 nga Dios aada sa imo.  Guindadayao ca labi

 sa mga

 babaye ngatanan; ngan guindadayao man

 an imo Anac

 nga si Jesus.

Santa Maria, Iroy sa Dios ig-amp

o mo cami mga macasasala, niyan ngan sa

 horas sa amon igcamatay.  Amen Jesus.

Another version of 

Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave

 Maria


Maghimaya Ka Maria

Napuno Ka Sa Grasya

Ang Ginoo Maana-a Kanimo

Bulahan Ka Sa Mga Babaye Nga Tanan

Ug Bulahan Usab Ang Bunga

Sa Tiyan Mo Na Si Hesus.

Santa Maria

Inahan Sa Diyos

Igampo Mo Kaming Makasasala

Karon Ug Sa Oras Sa Among Kamatayon.

  Amen.


Another version of

Ang Pagyukbò kang Maria / Hail Mary /

 Ave Maria

(Spoken in Ozamis, Philippines)


Maghimaya ka, Maria, napunô ka sa

 grasya,

ang Ginoong Dios anaa kanimo,

bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan,

ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa

tiyan mo nga si Jesus.

Santa Maria, Inahan ka sa Dios,

iampo mo kami nga mga makasasala,

karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.


Himaya sa Amahan / Glory Be / Gloria

 Patri

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa

 Espiritu Santo.

Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,

ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

 Amen.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan
As it was in the beginning, is now, and ever shall be,

nga walay katapusan. Amen.
world without end. Amen.
Matthew 28:20
Philippians 4:20


Another version of

Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad /

Himaya Sa Amahan / Glory Be /

 Gloria Patri

(Spoken in Ozamis, Philippines)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa

Espiritu Santo.

Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,

ug sa katuigan nga tanan. Amen.


Himaya sa Amay / Glory Be / Gloria Patri
Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo.
Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutan nga wala sang katapusan. Amen.O Jesus Ko / Oh, My Jesus (Fatima Prayer)

O Jesus ko pasayloa kami sa among mga sala,

Lowasa kami sa kalayo sa Impyerno. Dad-a ang

tanang mga nangamatay diha sa imong kalooy,

ilabi na kadtong nanginahanglan sa Imong Kalooy

 ug Panabang.


Another version of

Pangamuyo Sang Fatima / Fatima Prayer
O Hesus ko, patawara ang amon sala, luwasa kami sa mga kalayo sang empierno,
dalha ang tanan nga mga kalag sa langit, labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy.

Maghimaya ka Rayna/ Hail, Holy Queen

/ Salve Regina

Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy,

Among kinabuhi ug katam-is,Ikaw ang lauman

namo. Maghimaya ka,Nagapanawag Kami

Kanimo,nga mga hininginlan nga mga anak ni

Eba.Nagapanghupaw kami, nagasubo nga

nagahilak,dinhi niining walog sa mga luhaan. Nan

among mag-alampo,ilingi mo kanamo kanang

imong mga mata nga maloloy-on.

Ug tapos sa among paghingilin, ipakita mo

 kanamo

ang Anak mong si Jesus, Ang Mahal Nga Biunga

sa Tiyan mo. O maaghop!, o maloloy-on!, o

matam-is nga Berhin Maria.

P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios

R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni

Jesukristo.Amen.


Ang Pagsangpit kang Maria, Rayna /


 Hail, Holy Queen / Salve Regina

(Spoken in Ozamis, Philippines)


Maghimaya ka, Rayna, Inahan sa

 Kaluoy,

 Kinabuhi, Kinatam-is,

 ikaw ang gilauman namo, Maghimaya

 ka.

Nagapanawag kami kanimo, mga kabos

 ug

 hininginlan

nga mga anak ni Eva; Nagapanghupaw

 kami,

nagaagulò Nagapanghilak kami Ning

 walog nga

 luhaan.

Dan, among mag-alampo, Ilingi mo

 kanamo

 kanang imong

mga mata nga maluluy-on Ug kon tapos

 na ang

 among paghingilin,

Ipakita mo kanamo ang mahal nga bunga

 sa tiyan

 mo nga si Jesús.

Ay maaghop, ay maluluy-on, ay matam-is

 nga

 Birhen Maria.

Iampo mo kami, mahal nga Inahan sa

 Dios,

Aron mahimo kaming takos sa mga saad

sa among Ginuong Jesucristo. Amen.


Maghimaya Ka Reyna / Hail Holy Queen / Salve Regina
Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy; amon kabuhi,
amon katam-is kag amon paglaom. Sa imo kami nagapanawag,
mga tinapok nga anak ni Eva, sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy,
kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha.
Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang,
sang imo mga mata sang kaluoy, kag pagkatapos sining pagtapok,
ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, si Jesus.
O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria.

Mangamuyo Kita / Let Us Pray
O Dios, nga ang imo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi,
kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa amon sang mga padya
sang kaluwasan nga dayun, itugot, nagapangamuyo kami,
nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga
Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria,
amon kabay nga mailog ang ila kaundan kag maambit ang ila ginasaad,
paagi kay Kristo nga among Ginuo. Amen.Mga Misteryo / The Mysteries


MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful
 Mysteries
(Lunes ug Sabado-Monday & Saturday)

1. Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria
 
sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38.
2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel:
 
Lukas 1:39-47.
3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa
 
Belen: Lukas 2:1-7.
4. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa
Templo sa Jerusalen: Lukas 2:22-32.
5. Ang Pagwala sa Diosnong Bata ug Paghikaplag
 
Kaniya sa Templo taliwala sa mga
 
makinaadmanon: Lukas 2:41-52


MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous
 Mysteries
(Huwebes - Thursday)
1. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan.
 
Mateo 3:13-17
2. Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana
(Jn
2:1-12)
3. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios
 (Mk
1:15)
4. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus
Mateo
17:1-9
5. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga
  Eukaristiya (Jn 13:1)


MGA MISTERYO SA KASAKIT / The
 Sorrowful Mysteries
(Martes ug Biyernes)

1. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa
 Getsemani: Markos 14:32-36.
2. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong
 Manunubos: Juan 18:28-38 ug 19;1.
3. Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa
 Purongpurong nga Tunokon: Markos 15:16-20.
4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo: Juan 19:12-16.
5. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa
 atong Ginoo: Lukas 23:33-34 ug 39-46.


MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious
 Mysteries
(Miyerkoles ug Domingo-Wednesday & Sunday)
1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong

 Ginoo: Lukas 24:1-6a.
2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios: Lukas
 24:50-53.
3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga
 Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:1-4.
4. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen
 Maria: Awit sa mga Awit 2:8-14.
5. Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen
 Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos:
 Gipadayag 12:1-6.
Another version of

ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary


MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries


(Lunes ug Sabado - Monday & Saturday)

1) Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios:
Lukas 1:26-38
The Annunciation

Luke 1:35
2) Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel:
Lukas 1:39-47
The Visitation

Luke 1:39-56
3) Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa Belen:
Lukas 2:1-7
The Nativity

Luke 2:1-20
4) Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen:
Lukas 2:22-32
The Presentation

Luke 2:22-39
5) Ang Pagwala sa Diosnong Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon:
Lukas 2:41-52
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries


(Huwebes - Thursday)

1) Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan
Mateo 3:13-17
The Baptism of Christ
(Lk 2,41-50)

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34
2) Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana
The Miracle at Cana

John 2:1-12
3) Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios
Proclamation of the Coming of the Kingdom
(Mk 1,15; Lk 7,47-48; Jn 20,22-23)

John 2:1-12
Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50
4) Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus
Mateo 17:1-9
The Transfiguration

Matthew 17:1-9
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36
5) Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya
The Last Supper
(Jn 13,1)

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20


MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries

(Martes ug Biyernes - Tuesday & Friday)

1) Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa Getsemani
Markos 14:32-36
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
2) Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Manunubos
Juan 18:28-38 ug 19;1
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1
3) Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon
Markos 15:16-20
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3
4) Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo
Juan 19:12-16
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17
5) Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo
Lukas 23:33-34 ug 39-46
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries

(Miyerkoles ug Domingo - Wednesday & Sunday)

1) Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo
Lukas 24:1-6a
The Resurrection
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18
2) Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios
Lukas 24:50-53
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11
3) Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria
Buhat 2:1-4
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41
4) Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria
Awit sa mga Awit 2:8-14
The Assumption

5) Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos
Gipadayag 12:1-6
The Coronation of Mary


Another version of

ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary

ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY

 / The Joyful Mysteries
1. Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo
2. Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel
3. Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen
4. Ang Paghalad kay Jesus sa Templo
5. Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo


ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries
1. Ang Bunyag ni Kristo
2. Ang Sinalusalo sang Kasal sa Cana
3. Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang Dios
4. Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni Jesus
5. Ang Pagtukod sang Eukaristiya

ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries
1. Ang Pagpangamuyo sa Harden sang Getsemane
2. Ang Pagbunal kay Jesus sa Haligi
3. Ang Pagkorona kay Jesus sang mga Tunok
4. Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang Kalbaryo
5. Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo

ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries
1. Ang Pagkabanhaw sang Aton Ginuo
2. Ang Pagkayab sa Langit ni Hesus
3. Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga Apostoles
4. Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit
5. Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit

How to Pray the Rosary
1. TIMAAN SA KRUS / Timaan sa Santa Krus / Ang Pagpanguros (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Nagatoo Ako / Ang Pagpadayag sa Pagtuo / Nagatu-o Ako (The Apostles' Creed / Credo)
3. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. MISTERYO 1
7. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
8. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
9. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima (Oh, My Jesus)
10. MISTERYO 2
11. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
12. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
13. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima
14. MISTERYO 3
15. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
16. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
17. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima
18. MISTERYO 4
19. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
20. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
21. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima
22. MISTERYO 5
23. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
24. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
25. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima
26. Maghimaya Ka Rayna / Maghimaya Ka Reyna / Ang Pagsangpit kang Maria, Rayna (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo (Our Father / Pater Noster)
Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria (Hail Mary / Ave Maria)
Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. TIMAAN SA KRUS / Timaan sa Santa Krus / Ang Pagpanguros (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

Litanya Sa Mahal Nga Birhen / Litany of
 Loretto
Ginoo, Kaloy-i Kami
Kristo Kaloy-i Kami
Ginoo, Kaloy-i Kami
Kristo, Dungga Kami
Kristo, Pamatia KAmi
Dios, Amahan sa Langit, Kaloy-i Kami
Dios Anak Manunubos sa Kalibutan, Kaloy-i Kami
Dios Espiritu Santo, Kaloy-i Kami
Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaloy-i Kami
[[IG-AMPO MO KAMI]]
Santa Maria,
Santa nga Inahan sa Dios,
Santa nga Birhen sa mga Birhen,
Inahan Ni Kristo,
Inahan sa Grasya sa Dios,
Inahan nga putli,
Inahan nga wala hilabti,
Inahan nga sa sala wala mabuling,
Inahan Nga Buotan,
Inahan Nga Takus Dayegon,
Inahan sa Kanunayng Panabang,
Inahan sa Magbubuhat,
Inahan sa Manluluwas(Manunubos),
Birhen nga sa Kaalam walay Ingon,
Birhen nga Gitahud Namo,
Birhen kansang Kadayganan Giawit Namo,
Birhen nga Gamhanan,
Bitrhen nga Maloloy-on,
Birhen nga Matoohon,
Salamin sa Katarungan,
Lingkoranan sa Kinaadman,
Hinungdan sa Among Kalipay,
Kalis sa Espiritohanon,
Kalis sa Kadungganan,
Mabulokong Kalis sa Paghalad, .
Rosa nga Dili Matukib,
Lantawan ni David,
Lantawan nga Garing,
Balay nga Bulawan,
Arka sa Kasabotan,
Ganghaan sa Langit,
Bitoon sa Kabuntagon,
Kaayohan sa mga Masakiton,
Dalangpanan sa mga Makasasala,
Maglilipay sa Mga nanagsubo,
Hinabang sa mga Kristiyanos,
RAyna sa mga Angheles,
Rayna sa mga Patriyarka,
RAyna sa mga Propeta,
Rayna sa mga Apostoles, .
RAyna sa mga Martires,
Rayna sa mga Kompesores,
Rayna sa Mga Birhen,
Rayna sa mga Santos,
Rayna nga Gipanamkon sa sala nga Panulondon,
Rayna nga Gipanamkon sa langit,
Rayna sa Santos Uyamot nga Rosaryo,
Rayna sa Pamilya,
Rayna sa Kalinaw,
Kordero sa Dios
P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa

 kalibutan
R: Pasayloa kami Ginoo, Kay ako nakasala
P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa

 kalibutan
R: Pamatia kami Ginoo, Ingon nga mga Anak sa

 Dios
P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa

 kalibutan
R: kaloy-i Kami
P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios
R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni

 Jesukristo.Amen.
Mag-ampo Kita
O Dios Kansang Anak nga bugtong, namatay ug

 nabanhaw pagusab, nagadangat alang kanamo, sa

 mga ganti sa tunhayng kinabuhi, pinaagi sa Iyang

 Kinabuhi, Kamatayon ug Pagkabanhaw, pinaagi

 sa mga misteryo dinhi sa santos Uyamot nga

 Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria, nag maawat

 namo ug madawat ang ilang Ginasaad. Tungod sa

 Maong Jesukristo nga Among Ginoo. Amen.

How to Pray the Rosary

(Spoken in Ozamis, Philippines)


1. Kuptan ang krusipiho sa rosaryohan ug mangadye sa Pagpadayag sa Pagtuo.

2. Kuptan ang unang bato-bato sa rosaryohan ug mangadye saAmahan Namo.

3. Mangadye ug tulo ka Maghimaya ka Maria samtang nagganid pagkupot sa sunod nga tulo ka bato-bato. Isunod pagkupot ang ikaupat nga bato-bato ug mangadye saHimaya sa Amahan.

4. Kuptan ang medalya nga nag-unong sa mga bato-bato ug mobungat sa unang misteryo ug mangadye sa Amahan Namo.

5. Mangadye ug napulo kaMaghimaya ka, Maria, samtang nagganid sa napulo ka bato-bato isip ilhanan.

6. Inigkahuman mangadye ugHimaya sa Amahan,1 kuptan ang sunod nga bato-bato samtang nagbungat sa ikaduha nga misteryo ug mangadye sa Amahan Namo.

7. Mangadye na usab ug napulo kaMaghimaya ka, Maria, sama sa unahan.

8. Ug himuon kini hangtod matapos ang lima ka misteryo.

9. Mangadye sa Maghimaya ka, Rayna.

10. Kataposang Pag-ampo:

O Dios, kansang Bugtong Anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, milukat alang kanamo sa ganti sa kinabuhing dayon, itugot nangamuyo kami kanimo, nga samtang nagapamalandong kami niining mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, mahimo kaming takos nga makasunod sa ilang kahulogan ug makapanag-iya sa ilang gisaad, pinaagi ni Cristo among Ginuo. Amen.

Another version of
Mga  Misteryo Sa
Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary

(Spoken in Ozamis, Philippines)


MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries
(Lunes ug Sabado-Monday & Saturday)

1. Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38.
2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47.
3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lukas 2:1-7.
4. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen: Lukas 2:22-32.
5. Ang Pagkawala sa Diosnon nga Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo taliwala sa mga
 makinaadmanon: Lukas 2:41-52

MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries
(Jueves - Thursday)

1. Ang Pagpadayag Ni Cristo sa Pagbunyag Didto Sa Jordan: Mateo 3,13-17 o Marcos 1,9-11 o Lukas 3,21-22.
2. Ang Pagpadayag Ni Cristo Sa Paghimo og Bino gikan sa Tubig Sa Kasal Sa Cana: Juan 2,1-11.
3. Ang Pagpadayag Ni Cristo Sa Gingharian Sa Dios Uban Sa Iyang Pagtawag Ngadto Sa Pagkakabig: Mateo 4,12-17 o Marcos 1,14-15 o Lukas 4,14-15.
4. Ang Pagpadayag ni Cristo sa Iyang Himaya sa Pagkausab Sa Iyang Panagway sa Bukid sa Tabor: Mateo 17,1-13 o Marcos 9,2-13 o Lukas 9,28-36.
5. Ang Pagpadayag ni Cristo sa Misteryo sa Iyang Pagpasakit, Pagkamatay ug Pagkabanhaw sa Iyang Pagmugna Sa Eukaristiya: Mateo 26,26-30 o Marcos 14,22-26 o Lukas 22,15-20 o 1 Corinto 11,23-25.

MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries
(Martes ug Biyernes - Tuesday & Friday)

1. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo didto sa Tanaman sa Getsemani: Markos 14:32-36.
2. Ang Paggaid ug Paghampak sa haliging bato sa atong Manunubos: Juan 18:28-38 ug 19:1.
3. Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon: Markos 15:16-20.
4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo:
Juan 19:12-16.
5. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lukas 23:33-34 ug 39-46.

MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries
(Mierkoles ug Domingo-Wednesday & Sunday)
1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a.
2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios:
Lukas 24:50-53.
3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:1-4.
4. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: Awit sa mga Awit 2:8-14.
5. Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos:
 Gipadayag 12:1-6.San Miguel Arkanghel / Prayer to Saint Michael, the Archangel
San Miguel Arkanghel

Tabangi Kami sa pang-gubatan
Panalipidi kami batok sa mga panlimbong ug pagulay sa yawa
Mapa-ubsanon kaming nagahangyo kanimo
O Principe sa mga kasundaluhan sa Langit
Nga pina-agi sa gahom sa Dios
Imong ibanlod sa impierno si satanas
Uban sa iyang dautang mga espiritu
Nga libot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag.  Amen.


SAYONG BUNTAG, UDTO, UG BAG-ONG GABII / The Angelus

(Spoken in Ozamis, Philippines)


Paghandom sa Pagkahimong Tawo sa Anak sa Dios:

Ang Anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.

Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...


Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta

dinhi kanako sumala sa imong pulong.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...


Ug ang Pulong nahimong Tawo.

Ug mipuyo Siya uban kanato.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...


I-ampo mo kami, Mahal nga Inahan sa Dios.

Aron mahimo kaming takus sa mga saad ni Jesucristo.


Mag-ampo kita: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo,

ibûbô sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa

pagpahibalo sa Anghel nasayod sa

Pagkatawo ni Cristo imong Anak,

 tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa

 mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo

pinaagi ni Cristo among Ginoo. Amen.
Gabiing balaan / Silent Night/Stille Nacht
Gabiing balaan,
Mahilum ang tanan
Sa natawo ang Ginoo,
Gibantayan sa inahan N'ya;
Sa langitnong kalinaw,
'Niang Mesias karon.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)