The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Català Rosary Prayers
This language is also known as Catalán, Bacavès, Catalonian, and Catalan-Valencian-Balear.
This language is spoken in Catalona in Spain and in Andorra and France.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Professió Apostòlica De La Fe / The Apostles' Creed

Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant,
nasqué de Maria verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat,
mort i sepultat; davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d'entre els morts;
se'n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l'Esperit Sant; la santa mare església catòlica, la comunió dels sants;
la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.Pare Nostra / Our Father / Pater Noster
There are several versions; this is the first:
Pare nostre, qui esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom; vingui a nosaltres el vostre regne; faci's la vostra voluntat, aixi en la terra com en el cel. El nostre pa de cada día doneu-nos avui; I perdoneu-nos les nostres culpes, així com nostres deutors; I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos del mal. Amen.

This is the second version:
Pare nostra del cel,
sigui santificat el teu nom;
vingui el teu Regne;
faci’s la teva voluntat,
com al cel,
així també a la terra.
Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia;
i perdona’ns les nostres ofenses,
com també nosaltres hem perdonat els qui ens ofenen;
i no deixis que caiguem en la temptació,
ans deslliura’ns del Maligne.

This is the third version:
Pare nostre que sou al cel,
Sigui (siga,sia) santificat el vostre nom,
vingui (vinga) a nosaltres el vostre regne.
Faci\'s la vostra voluntat,
així a la terra com ( es/se fa) al cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos,
Senyor al dia d\'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Així sigui(siga,sia)/ amén.

This is the fourth version:
Pare nostre que estau en lo cel: sia santificat lo vostre nom.
Vinga lo vostre regne. Fassas la vostra voluntat, axí en la terra com en lo cel.
Lo nostre pá de cada dia, donáunoslo avuy.
Y perdonau nostres deutes, axí com nosaltres perdonam á nostres deutors.
Y no permentáu que nosaltres caigam en la tentació, ans deslliuraunos de mal.

This is the fifth version:
Pare nostre que ets en els cels, sigui santificat el teu Nom. Vingui el teu regne. Sigui feta la teva voluntat, com en el cel, així també sobre la terra. El nostre pa de cada dia, dóna'ns avui. I perdona'ns els deutes, com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no ens fiquis en la prova, sinó deslliura'ns del maligne. (Perquè teu és el regne i el poder i la glòria pels segles.) Amén.


Déu vos salvi, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Déu vos salvi, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vòs, beneita sou Vòs entre totes les dones i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesus.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara I en la hora de la nostra mort. Amen.

El Credo de Nicea / The Nicene Creed

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles. Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare: per ell tota cosa fou creada. El qual per nosaltres, els homes, i per la nostra salvació davallá del cel. I, per obra de I'Esperit Sant, s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home. Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare. I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat. I espero la resurreccíó dels morts, i la vida de la glória. Amén.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)