The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Caluyanun Rosary Prayers
This language is also known as Caluyanen and Caluyanhon.
This language is spoken by 30,000 in the Caluya Islands, Antique, Philippines.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Amun Tatay nga sa langit

Amun Tatay nga sa langit,
Kabay pa nga taodon kaw ang mga tao,
Kabay pa nga magari kaw ron digi kanamun,
Kag kon paiwan nga imong kabubutun ginatoman doto sa langit;
Kabay pa nga tomanun ra digi sa kalibotan.
Tawi kami amun kinanglan nga pagkaun sa adlaw nga dia,
Patawada kami sa amun mga sala,
Ay ginpatawad namun ra ang nagkasala kanamun.
Indi mo kami pagipadaug sa mga pagsolay,
Kondi lowasa kami kay Satanas.
 Amin.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)