The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Calamian Tagbanwa Rosary Prayers
This language is also known as Kalamian, Calamiano, Kalamianon, and Karamiananen.
This language is spoken by 8,500 people on Coron island, north of Palawan, northern Palawan and Busuanga, Philippines.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father
'Ama, ipabistu mu ra yang puirsa mung
indi masagang-sagang ta tau.
Tung makali ipalua mu ra yang
pagerekelen mu tani tung kaliwutan
ang nani ang para magimaklu.
Kidispuis, pakdulayami ka yang
kaministiran yamen ang mapangan tung kaldaw-kaldaw.
Kidispuis, patawarayami ka tung mga
kasalanan ang nagkarabuat yamen tung nuyu.
Atia ya ray nagaingaluk yamen tung nuyu ang anda ray pandalendenan
yamen ay natetenged nagapatawad da ka
yamen yang kumpurming nagabuat ta kasalanan tung yamen.
Kidispuis pa, Ama, indiami ilugut mu
tung mga kaliwagan ang indi yamen
masarangan ang muya ya si ay
makanayan ta ipagbuat yamen ta kasalanan.'


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)