The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Boema Rosary Prayers
This language is spoken by  people in Czech Republic and Slovakia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

The Sign of the Cross / Znamení Kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. -Amen.

The Apostles' Creed / Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. - Amen

Our Father / Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. - Amen (Mt 6,9-13).

Hail Mary / Zdrávas, Maria


Zdrávas, Maria, milosti plná;
Pán s tebou; pozehnaná tys mezi zenami
a pozehnany plod zivota tvého, Jezîs.
 Svatá Maria, Matko Bozí,
pros za nás hrísné
nyní I v hodinu smrti nasí.
Amen.

Glory Be / Chvála nejsvětější Trojice

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. - Amen.

Růženec začíná vyznáním víry : Věřím v Boha.
Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas Maria, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova :
- v kterého věříme
- v kterého doufáme
- kterého milujeme
Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství.

I. RADOSTNÝ  RŮŽENEC / The Joyful Mysteries

1. Kterého jsi z Ducha svatého počala.
2. S kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. Kterého jsi v Betlémě porodila.
4. Kterého jsi v chrámě obětovala.
5. Kterého jsi v chrámě nalezla.

II. RŮŽENEC  SVĚTLA / The Luminous Mysteries

1. Který byl pokřtěn v Jordánu.
2. Který zjevil v Káně svou Božskou moc.
3. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
4. Který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.
5. Který ustanovil eucharistii.

III. BOLESTNÝ  RŮŽENEC / The Sorrowful Mysteries

1. Který se pro nás krví potil.
2. Který byl pro nás bičován.
3. Který byl pro nás trním korunován.
4. Který pro nás nesl těžký kříž.
5. Který byl pro nás ukřižován.

IV.  SLAVNÝ  RŮŽENEC / The Glorious Mysteries

1. Který z mrtvých vstal.
2. Který na nebe vstoupil.
3. Který Ducha svatého seslal.
4. Který Tě, Panno, do nebe vzal.
5. Který tě v nebi korunoval.

Zdrávas Královno ......

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují; skrze Krista, našeho Pána. - Amen.

The Angelus / Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas Maria .....
Maria řekla : „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.” Zdrávas Maria .......
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria ......
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivedAnděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj : mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. - Amen.e k slávě vzkříšení : skrze Krista, našeho Pána. - Amen.

  Zdrávas Královno

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj : mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. - Amen.                                                                    

Stations of the Cross / Křížová cesta

Pro soukromou pobožnost

Pane Ježíši, tys řekl: „Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě" (Mt 16,24). Chci tě tedy provázet na tvé bolestné cestě, abych měl účast na milostech tvého utrpení a smrti. Lituji svých hříchů, pro které jsi zemřel v mukách na kříži. Mám upřímnou vůli varovat se hříchů a vždy věrně sloužit tobě.

1.zastavení - Ježíš odsouzen na smrt
Pane Ježíši, ty ses dal z lásky ke mně odsoudit na smrt; dopřej mi té milosti, abych jednou s láskou a trpělivostí přijal smrt z tvých rukou.
2.zastavení - Na Ježíše vložen kříž
Pane Ježíši, tys dobrovolně vzal na sebe kříž; pomoz mi, abych svůj kříž a své utrpení zmužile nesl až do smrti.
3.zastavení - Ježíš poprvé padá pod křížem
Pane Ježíši, pod tíhou kříže jsi klesal; odpusť mi, když z lidské slabosti upadnu do hříchu.
4.zastavení - Ježíš se potkává se svou matkou
Pane Ježíši, tys byl potěšen svou bolestnou matkou; dopřej mi, aby tvá matka i mě těšila a pomáhala mi v životě i ve smrti.
5.zastavení - Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž
Pane Ježíši, Šimon Cyrenský ti pomohl nést kříž; dej mi pravé přátele, kteří by mě neopustili v nouzi a v neštěstí.
6.zastavení - Veronika podává Ježíši roušku
Pane Ježíši, tys do roušky svaté Veroniky vtiskl svou tvář; vtiskni mi do duše svůj obraz, abych se ti podobal.
7.zastavení - Ježíš padá podruhé pod křížem
Pane Ježíši, padl jsi podruhé pod křížem; buď ke mně milosrdný, když opět upadnu do dřívějších chyb.
8.zastavení - Ježíš mluví k plačícím ženám
Pane Ježíši, tys láskyplně napomínal plačící ženy; dej, abych také dovedl být láskyplný, když musím jiné napomínat.
9.zastavení - Ježíš padá pod křížem potřetí
Pane Ježíši, tys na křížové cestě povstal i po třetím pádu; pozvedni mě, kdykoliv na strmé cestě do nebe zmalátním a klesnu.
10.zastavení - Ježíš zbaven šatu
Pane Ježíši, ty jsi byl zbaven šatu; pomáhej mi, abych si vždycky zachoval čistotu a nikdy neztratil roucho milosti.
11.zastavení - Ježíše přibíjejí na kříž
Pane Ježíši, ty jsi byl přibit na křiž; dej, abych se nelekal utrpení, nýbrž chápal velikost oběti a sebezapírání.
12.zastavení - Ježíš na kříži umírá
Pane Ježíši, obětoval ses na kříži za mě a za celý svět; dej, abych tobě žil, tobě umíral, tvůj byl navěky.
13.zastavení - Ježíšovo tělo sňato z kříže
Pane Ježíši, po sejmutí z kříže jsi spočíval na klíně své panenské matky: dej mi milost, abych tvé nejsvětější tělo s touhou a láskou přijímal do svého srdce.
14.zastavení - Ježíšovo tělo položeno do hrobu
Pane Ježíši, tys byl uložen do hrobu a z něho jsi slavně vstal; dej, abych i já jednou vstal z hrobu k věčnému životu.

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvé milosrdenství, které jsi mi na křížové cestě prokázal. Prosím, nedopouštěj, aby tvá krev byla pro mě vylita nadarmo a tvé umučení pro mou duši zmařeno. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. AMEN

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se.                                                                                                                                 Pane, smiluj se.                                                             Kriste, smiluj se.                                                                                                                                 Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                                                                                                                                 Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče                                                                                                               smiluj se nadnámi
Bože Synu, Vykupiteli světa,                                                                                                        smiluj se nadnámi
Bože Duchu svatý,                                                                                                                         smiluj se nadnámi
Bože v Trojici jediný,                                                                                                                       smiluj se nadnámi

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,                                                                          smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky,                            smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,                                                        smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,                                                                                    smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,                                                                                          smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,                                                                                          smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,                                                                           smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,                                                                                             smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,                                          smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,                                                                                       smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,                                                                                          smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,                                                                                 smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,                                                                           smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,                                                 smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství,                                          smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,                                                                              smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,                                                                  smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,                                                            smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,                                                                           smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,                                             smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,                                                                              smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,                                                                     smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,                                                                                    smiluj se nadnámi      
Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,                                                               smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,                                                                                    smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,                                                                                       smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,                                                                  smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,                                                                        smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,                                                                        smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,                                                                              smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,                                                           smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,                                                         smiluj se nadnámi
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,                                                                              smiluj se nadnámi

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                                                                          smiluj se nadnámi
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                                                                           smiluj se nadnámi
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                                                                            smiluj se nadnámi

Ježíši tichý, srdce pokorného,                                                                                                přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

Modleme se :
Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.  AMEN

 Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem :
Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
proto se dnes každý z nás - dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
smiluj se nad nimi, - dobrotivý Ježíši, - a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.
Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
ale i marnotratných synů, - aby se vrátili brzo do otcovského domu - a nezhynuli hladem a bídou.
Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, - aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř.
Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas :
Sláva božskému Srdci, - které nám přineslo spásu. - Jemu buď čest a chvála navěky.
AMEN.
 Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)