The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Bodo Rosary Prayers
This language is also known as Boro, Bara, Bodi, Boroni, Meche, Mechi, Mech, Meci, and Kachari.
Spoken by 600,000 in the South Bank, West Bengal, Darjeeling, Manipur,  Meghalaya, West Garo Hills District and the Tikrilla block in India.  It is also spoken by 3,300 people in Nepal.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

PHUNNI BINAI / The Sign of the Cross / In Nomine Patris
Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiuna bakhnai jathôn
jerôi agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn.


PHôTHAINAINI KHôURAN / The Apostles' Creed / Credo in Deum / Symbolum Apostolorum
D: Nokhran ar hakhôu dagra..................
B: Gasôikhôubô hagra, Isôr Aphakhôu an gôsôphôthaiyô. Ar bioi saselo Bisa hôua, jônni Phorbu Jisu Khristhokhôu jai Gôthar Jiujôn sômjibai, ar sikhla Aitba Mariajôn sari jabai, Pontus Pilatusni amô1ao dukhu sôibai, khrusao dôkhthabjabai thôibai, ar phobjabai, gôthôiphôrniao onkharlanbai, santham thiao Biô thankhanphinbai, nokhranao gakhobaiar Isor Apha gasôikhôubô hagrani agdaha johoidôn. Binipbrai Biô gôthan ar gôthôiphôrkhôu, bisarkhalamno phôipbingon. An Gôthar Jiu, gôthar khatholik girja, gôtharphôrni khôuse janai, phabphôrni nagarnai, môdômni sikhanphinnai, ar jôbnô gôiôi gôthankhôu, gôsô phôthaiyô. Amen

PHORBUNI BINAI / Our Father / Pater Noster

Ô jonni Nokhranao thanai Apha,Nonni muna, gôthar mani janai jathôn.
Nônni raijôa phôithôn Nônni gôsôa nokhranao jerôi jabôdôn hayaobô bibadinô jathôn.
Jônni janô nangôukhôu dinôi jônnô hô, ar jônni daiphôrkhôu jônnô nagar,
jerôi jônbô jonniao dai halamgraphôrkhôu nagarô,
ar jônkhôu anjarao dalan, bobekhani hamôiniphrai jônkhôu bôkha. Amen.

Khulumo Maria / Hail Mary
Khulumo Maria,
onnaijon bunphobnai,
Phorbua Nonjon logosedono,
hinjoaphorni madao Nonno bakhnai
jagra Nonni gorboni pithai Jisu.
O gothar Maria,
Isorni Bima,
jon paphiphorni thakhoi
bi da ar jon thoinai somao, Amen.

ARPHONI BINAI / Hail Mary / Ave Maria

Khulumô Maria, onnaijôn bunphobnai,
Phorbua nonjôn lôgôse don, hinjaophôrni
madao nonô bakhnai jagra,
arbao bakhnai jagra, nônni gôrbôni phithai Jisu.
ô Gôthar Maria, Isôrni Bima,
jôn phaphiphôrni thakhôi bi,
da ar jôn, thôinai somao. Amen.

ARPHONI KHULUMNAI / Glory Be / Gloria Patri
Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn jerôi
agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn.

BAJITHAM BEGORT SANNAI BINAI / The Mysteries of the Holy Rosary / Misteria Rosarii)

       (Rosari Malani Binai)

D: ô Phorbu, ankhôu hephajab hôphôi.
B: ô Phorbu, gôkhrôi ankhôu hephajab hôphôi.
D: Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn.
B: Jerôi agla donmôn dabô don ar jôbthara jase thagôn. Amen
D: Sanphrômbô bakh nai jathôn.
B: Jisu, Maria ar Josephni inainô gôthar muna.
D: Khulumô Aijô ..................
   
1. Khonse, "Phorbuni Binai", khontham "Arphoni Binai" arô khonse "Isôrni bakhnai janai", bunkhadô.
A.SUKHUNIKHôURAN (Joyful Mysteries)
(Sombar, Bisthibar arô Jisu phôigôn bôthôrni Deobarphôrao)

Jônni Phorbua mansi japhôidôn.
    Jerôi jôn. gurôi janan thanô hanai badi.
Maria Elisabethjôn. nujahôidôn.
    Jerôi jôn. gaoni khathini mansiphôrjôn. môjanôi thanai badi.
Jônni Phorbua goliao sari jadôn.
    Jerôi jônni gôsôa hadorni lubôinaikhôu garnô hanai badi.
Jisua gôthar noao gothai jadôn.
    Jerôi jôn. Isôrni gôsôkhôu najaonô hanai badi.
Jisukhôu gôthar noao mônphindôn.
    Jerôi jôn. dukhu-dahaphôrkhôu sôinô hanai badi.

    B.DUKHUNI KHôURAN (Sorrowful Mysteries)
    (Mongolbar, Sukhurbar ar dukhu sôinai bôthômi Deobarphôrao)

Bariao Jisua dukhu sôijendôn.
    Jerôi jôn gedertphômi bôsônkhôu lanô hanai badi.
Jisua khunthiayao khananôi sabukjôn bujadôn.
    Jerôi jôn dukhuni somao khudriôi badi.
Jisua suni thuphi homhôjadôn.
    Jerôi jônlajihonaikhôu sôinô hanai badi.
Jisua Khruskhôu bannanôi khalbari hajôao landon.
    Jerôi jôn gao-gaoni dukhukhôu Jisuni thakhôi sôinô hanai badi.
Jisua Khrusao dôkhthap jadôn.
    Jerôi malaini daiphôrkhôu jôn nagarnô hanai badi.

C. SOMAINAINI KHôURAN (Glorious Mysteries)
    (Budbar, Sonibar, Deobarao arô Paskha Bôthôrao)

Jisu thankhanphindôn.
    Jerôi jônni phôthainaiya jônblaonan thanai badi.
Jisua nokhranao gakhôdôn.
    Jerôi jônni mijinkha gôra janai badi.
Gôthar Jiua thônhôrjanaiphôrnô horjadôn.
    Jerôi jôn gôthar Jiuni bôlôkhôu mônnai badi.
Maria nokhranao dikhannan lanjadôn.
    Jerôi jôn Isôr-phôthaisula janai badi.,
Maria nokhranao Aijôni thuphi môndôn.
    Jerôi jôn Mariani onsula bisaphôr janô hanai badi.

Salve Regina - KHULUMO AIJO / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Khulumô Aijô! Ongra ai! Jônni gôthan gôdôithar ar mijink! Nônkhôu Khulumô. Jôn hebani hôkrajhani bisaphôr nônniao gabjriô. Jôn hanma suôi suôi ar gabôi gabôi Nônniao hai hai khalamô. Oblanô ô jônni raikhogra, Nônni onkho megonphôrkhô jônni thinôi khalam, ar jebla jôn be hadorniphrai gogôn, nôn gaoni gôrbôni bakhnai jagra phithai jisukhôu jônnô dinthi, ô gurôi ô onsuli, ô gôdôi Aitha Maria.

KRISTONI JIU / Anima Christi

Roj: Kristoni jiu ankhôu gôthar khalam
       Kristoni thôi ankhôu ganga hô (2)
Kristoni môdôm ankhôu bôkhan
Kristoni ohebni dôi ankhôu surangar (2)
Kristoni dukhu annô bôlô hô
Onkho phorbu ankhôu khônason (2)
Nônni garaiphôrao ankhôu dônkhôma
Nônniphrai gôjan ankhôu dakhlamthar (2)
Môdaiphôrniphrai ankhôu gôhôdô
Thôini somao ankhôu linhordô (2)
Nônni khatiao ankhôu phôinô hô
Nônkhôu jeblabô bakhnaigôn an (2)


 ARPHONI KHULUMNAI  / Angelus
(Arphoni khulumnai ar Nokhranni Aijô binaikhôu jeblaibô 6thao, 12thao bun.)
D: Phorbuni Arphoa Marianô khôntha phôia.
B: ArBiô Gôthar Jiujôn sômjia.
(Khulumô Maria)

D: Nai an Phorbuni lenju.
B: Nônni Khôuran badinô anha jalanthôn.
(Khulumô Maria)

D: Ar Khôurananô bedor jabai.
B: Ar jônni gejerao thabai.
(Khulumô Maria)

D: ô Isôrni Gôthar Bima jônni lagôi bi.
B: Jerôi Khristhoni somailanaiphôrni somaina janaibadi.
JôN BINI: ô Phorbu, jônkhôu khônason, jônni gôsôao nônni onnaikhôu luhor, jôn Arphoni Khôthanaijôn nônni Bisa Khristhô sarijanaikhôu mithinanôi, Bini dukhu ar Khrusjôn, jôn sikhanphinnaini mainaiao lanjanai badi. Be. jônni Phor bu Khristhoni habajôn. Amen.

(Gloria Patri) (3)
Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn jerôi agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn.


    GABPHINNAINI BINAI / Act of Contrition / Actus contritionis

ô anni Isôr, nônni inainô môjantharkhôu ar santhrohayôi gederkhôu layôi khainô an môikhunjôn gabô. Be gasen phabkhôu an mugôiô, manôna bephôrjôn, ese gedert lsôr, Nônkhôunô dukhu hôdônô. An gôraôinô sômai layô, Nônnionnaijôn isebô phab khalamtharlia, arô phabni lamaninhrai gôjanao thatharsigôn.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)