The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Bisaya (Sarawak) Rosary Prayers
This language is also known as 
Bisayah, Bisaya Bukit, Visayak, Bekiau, and Lorang Bukit.
This language is spoken by 7,000 people in the region southeast of Marudi, 5th Division in 
Malaysia.  It is also spoken in Brunei and Indonesia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.


Amahan namu / Our Father / Pater Noster

Amahan namu nga itotat ca sa langit:
Ipapagdayet an imong ngalan:
Moanhi canamun an imong pagcahadi:
Tumanun an imong buot dinhi sa yuta,
maingun sa langit.
Ihatag mo damun an canun namun sa matagarlao:
Ug pauadun mo cami san mga-sala namu,
maingun ginuara namun,
san mga-nacasala damun:
Ngan diri imo tugotan cami maholog sa manga-panulai:
sa amun manga-caauai.
Apan bauiun mo cami sa manga-maraut ngatanan.

Transscription und Übersetzung:
Amahan namu / Our Father / Pater Noster

Amahan namu nga itotat ca sa langit:
Vater unser der bist du im Himmel

ipapagdayet angimong ngalan
gepriesen sei der dein Name,

mwanhi kanamun an imong
komme zu uns das dein

pagkahadi, tumanun ang imong
Reich, erfüllt werde der dein

huot dinhi sa yuta,
Wille hier auf Erde

maingun sa langit
wie in Himmel

ihatágmo damun an
gegeben werde dein uns die

kanun namun sa matagarlao ug
Nahrung unser an jeder Tag und

panadunmo kami san mga-sala
vergeben werde und die Menge Sünden

namu maingun ginuara namun,
unser wie vergeben weden von uns

san mganakasala damun
welche sündigen wider uns

ngan giri imo tugotan kami
und nicht von dir erlaubt werde wir

maholog sa manga-panulai
fallen in Versuchung

sa amun manga kaauai,
von unsere Menge Feinde

apan bauiun mokami sa
auch

mango marant ngatanan. Amin.

Maghimaya ka Malia / Hail Mary / Ave Maria
Maghimaya ka Malia (Maria) nga napono ka sa
galasiya (grasiya) ang aton Gino Diyosa adda saimo.
Dayago ka sa ku pa sa mangababai ngatanan
ug dayago man ang bunga sa tiyan mosi Hesus.
Santa Malia (Maria),
inahan ka sa Diyosa
magampo ka tango sa anomanga makasasala,
niyan ug sa igkamatai namo.
Amen.

Another version of
Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria
Maghimaya ca Maria nga pono ca sin gracia, an Guinoo nga Dios aada sa imo. Guindadayao ca labi sa mga babaye ngatanan; ngan guindadayao man an imo Anac nga si Jesus.

Santa Maria, Iroy sa Dios ig-ampo mo cami mga macasasala, niyan ngan sa horas sa amon igcamatay. Amen Jesus.

Another version of
Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria
Maghimaya ca Maria, nga pon ca Sin gracia, an Guinoo nga Dios aadasa imo. Guindadayao ca labi sa mga babaye ngatanan, ngan guindadayao man an imo Anac nga sa Jesus.

Santa Maria, Iros sa dios ig-ampo mo cami mga macasasala, niyan ngan sa horas sa amon igcamatay. Amen Jesus.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)