The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Bicol Rosary Prayers
This language is also called Bikol.  This language is a dialect in the Bicol Region, south-east of the Philippines.
Bicol is spoken by over 3,500,000 people worldwide.  It is a language of the Philippines.  It is spoken in Southern Catanduanes, Northern Sorsogon, Albay, Camarines Norte and Sur, Luzon.  The central cities it is spoken in are Naga City and Legaspi City.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

TANDA NIN SANTA CRUZ / Sign of the Cross / Signum Crucis
Sa ngaran nin Ama, asin nin Aki, patin nin Espiritu Santo. Amen.

MINATUBOD / The Apostles'Creed / Credo
Minatubod ako sa Dios, Amang makakamhan, Kaggibo nin langit asin daga.  Minatubod ako ki Jesucristo, Aking Bogtong Niya, Kagurangnan ta.  Ipinangidam sa kapangyarihan nin Espiritu Santo.  Ipinangaki ni Virgen Maria, pinasakitan ni Poncio Pilato, ipinako sa cruz, nagadan, ilinobong, huminilig sa mga gadan.  Sa ikatolong aldaw nabuhay liwat, suminakat sa langit, asin nagtutukaw sa too nin Dios Amang makakamhan;  mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan.  Minatubod ako sa Espiritu Santo, sa Banal na Simbahan na Catolico, sa paropakinabang nin mga santos, sa kapatawaran nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin sa buhay na daing kasagkoran .  Amen.

AMA NIAMO / The Lord’s Prayer / Our Father / Gloria Patri
    
Ama Niamo na yaon Ka sa langit, sambahon ang ngaran Mo, mapasamuya an kahadean Mo, kuyugon an boot Mo digdi sa daga nin siring sa langit.
    An samong kakanon sa aro-aldaw itao Mo samuya ngonyan asin patawaron Mo kami kan samong mga kasalan, siring kan pagpatawad niamo sa mga nagkasala samuya.  Hare kami pabayae na madaog nin sogot , alagad agawon Mo kami sa maraot.  Amen.


Another version:
AMA NIAMO / The Lord’s Prayer / Our Father / Gloria Patri
Ama niamo, na yaon ka sa lagñit.
Sasambahon an gñaran mo.
Dumatong logod an kahadean mo.
Guibohon an boot mo,
digdi sa daga nin siring sa lagñit.
Itao mo samo gñunian an samong kakanon sa aroaldao.
Asin ipatawad mo samo an samong magña kasalan siring na kamo nagpatawad sa magña may sala samo.
Asin dai mo kami darahon sa sugot,
kundi iligtas mo kami sa maraot.


TARA, KAGURANGNAN MARIA / Hail Mary / Ave Maria
( Hail Mary )  Tara, Kagurangnan Maria, pano ka nin gracia.  An Kagurangnan  tang Dios yaon sa imo.  Pinaorog ka karahay sa mga babae gabos, asin orog pa karahay an sa imong Aki si Jesus.
( Holy Mary )  Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming makasalan ipamibi mo kami ngonyan asin sa paghingagdan niamo.  Amen.


Another version:
TARA, CAGURANGNAN MARIA / Hail Mary / Ave Maria
Tara Cagurangnan
María, na panó ca nin
gracia, an Cagurangnan
tang Dios yaon Saimo,
pinaorog ca carahay sa
magña babae gabos, orog
pa carahay an simong
mahal na Aquing si
Jesús.
Santa María, Iná nin
Dios, cami an macasálan
ipamíbí Mo cami gñonian
sagcad sa ipaghigagdan
niamo. Auot pa.


Another version:
TARA, CAGURANGNAN MARIA / Hail Mary / Ave Maria
Tara Cagurangnan Maria pano ca
nin gracia, an Cagurangnan tan Dios
yaon saimo; pinaorog ca carahay
sa magna babaye gabos, asin orog
pa carahay an saimong mahal na
Aquing si Jesus.
Santa Maria, Ina nin Dios, cami an
macasalan, ipambi mo cami gnonian
asin sa paghignagdan niamo. Auot pa.


Another version:
TARA KAGURANGNAN MARIA / Hail Mary / Ave Maria
TARA KAGURANGNAN MARIA PANO KA NIN GRASIA 
AN MARHAY NA DIOS YAON SASAIMO UMURUG KANG MARHAY SA MGA BABAENG GABOS ASIN UMUROG MAN SAIMO ANG SAIMONG AKING SI JESUS 

SANTA MARIA INA NIN DIOS IPAMIBI MO KAMING MAKASALAN SAGKOD SA PAGKAGADAN NYAMO AMEN AWOT PA.


PAG-OMAWON / Glory Be / Gloria Patri
Pag-omawon an Ama, asin an Aki, patin an Espiritu Santo:  siring kan pag-omaw sa kaenot-enote pang gayo sagkod pa naman ngonyan magkagurang man.  Amen.

Another version:
PAG-OMAWON / Glory Be / Gloria Patri
Pagomawon an Ama,
asin an Aki,
patin an Espiritu Santo.
Siring kan pagomaw sa kaenotenote pang gayong aldaw
sagkod ngunian magkagurang man.
Amen.

TARA, SANTA MARIANG REINA / Hail Holy Queen / Salve Regina
Tara, Santa Mariang Reina, Ina nin pagkaherak.  Tara kabuhayan, kahamisan asin pinanarigan niamo.  Ika an inaarang niamo na mga isinobol na mga aki ni Eva.  Ika an inaagagha niamo na pinagbabakho asin nananangis digdi sa dagang pinanangisan.  Kaya, Parasorog niamo, lilingya kami kan mga mata mong maheherakon.  Asin pakatapos kaining pagsobol samuya, ipakita mo samo an saimong mahal na Aking si Jesus.  O Maheherakon !  O Maugayon !  O Mahamison na Birhen Maria.
     Ipamibi mo kami, O Mahal na Ina nin Dios.
     Tanganing papagkanigoon kaming magkamit kan mga panuga ni Kristo.

MAMIBI KITA  / Let Us Pray
O Dios, an saimong Bogtong na Aki, huli kan saiyang pagkanitawo, pagkagadan asin pagkabuhay liwat, binalukat para samo an balos na iyo an buhay na daing kasagkoran: nagngangayo-ngayo kami saimo, na itogot Mo na huli sa paghorop-horop niamo kan mga misteryo kan kamahal-mahaleng Rosaryo nin mamurawayon  na Birhen Maria, masunod lugod niamo an saindang mga katokdoan asin makamtan niamo an saindang kapanugaan.  Huli man sana ki Jesu-Kristo na samong Kagurangnan.  Amen.


JACULATORIA / Oh, My Jesus / Fatima Prayer (Version A)
O Jesus co, patawara cami can samong manga casalan, iligtas mo kami sa calayo can infierno, cabita pasiring sa langit an gabos na manga calag. Orog na an manga nangangaipong gayo can saimong pagcaherac.

JACULATORIA / Oh, My Jesus / Fatima Prayer (Version B)

O Jesus ko, patawada ako kan sakong mga kasalan. Ligtasan ako sa kalayo nin infierno. Tawing kaginhawahan an mga kalag sa purgatory orog ng gayo an nangangaipo kan saimong pagkaherak.


MISTERIO SA SANTO ROSARIO / The Mysteries of the Holy Rosary

MGA MISTERIONG MAOGMAHON  /  The Joyful Mysteries

     1.  Pagbareta kan Anghel ki Maria
     2.  Pagsongko ni Maria
     3.  Si Jesus Namundag sa Belen
     4.  Pagdolot ni Maria ki Jesus sa Templo
     5.  Pagkakua ki Jesus sa Templo
MGA MISTERIO NIN LIWANAG / The Luminous Mysteries
     1.  An Pagbonyag ki Jesus
     2.  An Kasal sa Cana
     3.  An Pagrokyaw kan Kahadean nin Dios
     4.  An Transfigurasyon
     5.  An Pagtogdas kan Eucharistia
MGA MISTERIONG MAMUNDOON / The Sorrowful Mysteries
     1.  Si Jesus Namibi sa Getsemani
     2.  Si Jesus Pinaghampak kan mga Soldados
     3.  Si Jesus Kinoronahan nin Tonok.
     4.  Pinasan ni Jesus an Krus pa-Calvario.
     5.  Si Jesus Ipinako asin Nagadan sa Krus
MGA MISTERIONG MAMURAWAYON / The Glorious Mysteries
     1.  Si Jesus Nabuhay Liwat
     2.  Si Jesus Suminakat sa Langit
     3.  An Espiritu Santo Naghilig sa mga Apostoles
     4.  Si Maria Santisima Isinakat sa Langit
     5.  Si Maria Santisima Kinoronahan na Reina nin Langit asin DagaThe numbers in the Bicol language:
1 saro
2 duwa
3 tulo
4 apat
5 lima
6 anum
7 pitu
8 walu
9 syam
10 sampuloCreative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)