The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Belgian (Dutch) Rosary Prayers
This language is also known as Nederlands, Nederlandse, and 
Vlaanderen.
This language is spoken by 4,625,000 people in Belgium. People that know how to speak Vlaemsch (also known as Flamand and Flemish) can understand this language.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Rozenkransgebed

How to Pray the Rosary

Volgorde :
het Kruisteken, de Geloofsbelijdenis, het Onze Vader…
Ik groet U, Maria, dochter van God de Vader.-Wees gegroet…
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.-Wees gegroet…
Ik groet U, Maria, bruid van God de Heilige Geest.-Wees gegroet…
Eer aan de Vader…

The Sign of the Cross / het Kruisteken

In de naam van de Vader (aanraking hoofd), de Zoon (borst) en en de Heilige Geest, Amen

 Apostles' Creed / Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader,
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen;
De vergeving van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
Het eeuwig leven. Amen.

Our Father / Onze Vader

(Vertaling Nederlands Bijbelgenootschap)

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de kwade.
Amen.

(Vertaling volgens de Katholieke Kerk)

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

(Nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Amen.

(Vertaling zoals wordt gebeden in Vlaanderen)

Onze Vader die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Hail Mary  / Wees gegroet Maria

De Nederlandse vertaling die in Nederland gebruikt wordt:

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

De Nederlandse vertaling die in Vlaanderen gebruikt wordt:

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer zij met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Glory Be / Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Oh, My Jesus / Fatima Prayer
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden
bewaar ons voor het vuur van de Hel,
breng alle zielen naar de hemel
en sterk hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

De namen van

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
van nu af tot in eeuwigheid. Goede Jezus, vergeef ons onxe zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

The Joyful Mysteries / Blijde geheimen

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Annunciatie)
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (Maria-Visitatie)
Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem (Kerstmis)
Jezus wordt in de tempel opgedragen (Maria Lichtmis)
Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Heilige Familie (in sommige jaren deze lezing))

The Mysteries of Light / Geheimen van het Licht

De doop van Jezus in de Jordaan. (Doopsel van Jezus)
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor([[Gedaanteverandering van de Heer).
Jezus stelt de Eucharistie in. (Witte Donderdag/Sacramentsdag)

The Sorrowful Mysteries / Droevige geheimen (Goede Vrijdag)

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Jezus wordt gegeseld
Jezus wordt met doornen gekroond
Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
Jezus sterft aan het kruis

The Glorious Mysteries / Glorievolle geheimen
Jezus verrijst uit de doden (Pasen)
Jezus stijgt op ten hemel (Hemelvaart)
De Heilige geest daalt neer over de apostelen (Pinksteren)
Maria wordt in de hemel opgenomen (Maria-Tenhemelopneming)
Maria wordt in de hemel gekroond (Maria Koningin)

Salve Regina

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot U
smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daaroom dan, onze voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen,
en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw schoot.
O goedertieren, O liefdevolle, O zoete Maagd Maria.


Prayer to Saint Michael / Gebed tot de Heilige aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen
de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de
andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.

Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over ons. (driemaal)


Memorare

Gendenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, die om
Uw hulp kwam smeken en om Uw bijstand vroeg,
door U in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat
vertrouwen kom ik tot U, o Maagd der maagden en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde. O Moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in Uw goeheid
luister en wil mij verhoren. Amen.

Koningin van de vrede, bid voor ons. (driemaal)


Magnificat

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
Van nu ar prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

The Angelus / De Engel des Heren. . .

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; En Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria . . .
Zie de dienstmaagd des Heren; Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet Maria . . .
En het woord is vlees geworden; En het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet Maria . . .
Bid voor ons Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden: Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus Uw Zoon leren kennen;
Wij bidden U: Stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen.

Stations of the Cross / De Kruisweg / Via Crucis of Via DolorosaI.  Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Mattheus 27:1, Markus 15:15, Lukas 23:25, Johannes 19:16
II.  Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.
Johannes 19:17
III.  Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat Jezus niet in staat was het kruis te dragen.
IV.  Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder.
Staat niet in de Bijbel, maar Maria was bij de kruisiging wel aanwezig.
V.  Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.
Mattheus 27:32, Markus 15:21, Lukas 23:26
VI.  Mattheus 27:32, Markus 15:21, Lukas 23:26
Staat niet in de Bijbel
VII.  Jezus valt voor de tweede maal.
Staat niet in de Bijbel
VIII.  Jezus troost de wenende vrouwen.
Lukas 23:28-31
IX.  Jezus valt voor de derde maal.
Staat niet in de Bijbel
X.  Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.
Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden.
XI.  Jezus wordt aan het kruis genageld.
Markus 15:24, Lukas 23:33, Johannes 19:18
XII.  Jezus sterft aan het kruis.
Mattheus 26:50, Markus 15:37, Lukas 23:46, Johannes 19:30
XIII.  Jezus wordt van het kruis afgenomen.
Lukas 23:53, Johannes 19:38
XIV.  Jezus wordt in het graf gelegd.
Mattheus 26:59-60, Markus 15:46, Lukas 23:53, Johannes 19:42
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)