The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Bassa (Liberia) Rosary Prayers
This language is different from Bassa of Nigeria or Bassa of Cameroon.
This language is spoken by people in Liberia and Sierra Leone.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

À Ɓà, mɔ̀ nìà ɖé / Our Father / Pater Noster

À Ɓà, mɔ̀ nìà ɖé dyɔɔń wε͂ε,
nì nyέnέɔ mε hwε ̀mú ɖé nyɔɔ̀n dyéɖéén.
Nì nyɔ wuɖuí-kɔ͂̀-kɔ͂̀ɔ̀ mε dyi.
Wa mε nyu nì mɔ́-ɖὲ nɔ̅ ɓóɖó-kpàà kɔ͂, kà wa nyuàà ɖéε dyɔɔń wε͂.
Nyí à nììn ɖi-ɖὲ ɓέ à kɔ͂̀ ɓέ à ké zε͂̀ε̄ ɓéɖé kε .
À ɖε gbà ɓèɔ mε hwὲ m̀ hwìɖìi, kà ɓέ ɖɛ gbà ɓè ɓɛ́
nyɔ ɓè nyuà à bu͂̀εε, hwὲà mɔ̀ɔ̀n hwìɖìiɛ.
Mɔ̀ɔ̀n kpààìn à nììn mú-dɔ͂̀-dɔ͂̀ mú, kεε m̀ mε póèn à
nììn Ɖɛ gbà nyu-nyɔ̀ɔ̀ xwaań.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)