The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Bassa (Cameroon) Rosary Prayers
This language is also known as Basa'a, Bassa, Basa, Bisaa, Northern Mbene, Mvele, Mbele, Mee, Tupen, Bikyek, and Bicek.
This language is spoken by 230,000  people in Center Province and Littoral Province, Cameroon.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

A Tada / Our Father / Pater Noster
A Tada wes nu ngii,
Joi joñ li beghana,
Anè joñ i loo,
Ndjombi yoñ i boña isi
kiki i ngii.
Ti bes bijèg gwes
bi koli lèn,
Ni bañ mabè mes,
Kii yag bes di mbañ
ba ba ñunbaha bes,
U nwas bañ bes lè di
kwo i manòdè,
Ndi heya bes i moo
ma ñèmb.
Amen.

The Lord's Prayer  (according tothe Gospel of Saint Matthew)

A Tata wés
 nu a yé ngi, Jôl joñ li tééba
lipubi. Ane yoñ i lo. Sômbôl yoñ i bôña
'isi kikii ngi. Ti bés koga i kôli ni bés
len. Nwéhél bés bibéba gwés, kii yak
bés di nwéhél bet ba mboñ bés béba.
U éga bañ bés ikété manoodana, ndi
tohol bés inyu mut mbe.
Amen.

Hail Mary
Ma yeg'a Maria,
u nyon ni garisa, nu
sang aye ni wè un
lombla 'kede boda,
yag tatam li bum
dyong Yesu in lombla.
A Maria Mpubi,
Nyang Dyob yaglè
nyu yes ba bong
mabe hanano n'inde
yes nyèmb.
Amen.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)