The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Basque Rosary Prayers
This language is also known as Vascuense and Euskera.
This language is spoken in the Biscay region by 580,000 people in Spain near the French-Spanish border.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

ERROSARIOA  / The Holy Rosary

+ Señal de la Cruz / Sign of the Cross
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.  Amen.

Another version of
Señal de la Cruz / Sign of the Cross

Aitaren (+), Semearen (+) eta Izpiritu Santuaren izenean (+).  Amen.

Another version of
Señal de la Cruz / Sign of the Cross
Aintza Aitari, Semeari eta Izpiritu Santuari. Amen.


Another version of
GURUTZEAREN SEINALEA
Gurutze santuaren seinaleagatik
    gure etsaiengandik libra gaitzazu
 gure Jaun eta Jaungoikoa.
  Aitaren, eta Semearen,
         eta Espiritu Santuaren izenean. Amen.

Another version of
 Señal de la Cruz / Sign of the Cross
Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. AMEN.

Kredoa / Credo / The Apostles' Creed :
Sinisten dut Jaungoiko Aita Ahalguztidun,
Zeru Lurren egilea.
Sinisten dut Haren seme bakar Jesukristo gure Jauna.
Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andra Maria birjinagandik jaio zena.
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, Kurutzean josia,
hila eta hobiratua izan zena.
Infernuetara jaitsi eta Hirugarren egunean hilen artetik biztu zena.
Zeruetara igo eta Jaungoiko Aita Ahalguztidunaren eskuin aldean jarririk dagoena.
Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.
Sinisten dut Espiritu Santua,
Eliza santu Katolikoa,
Santuen Alkartasuna,
Bekatuen barkamena,
Haragiaren biztuera eta Betiko Bizitza.
Amen.

Another version of
Kredoa / Credo / The Apostles' Creed :
Sinesten dut Jaungoiko Aita ahalguztidun,
zeru-lurren Egilea.
Sinesten dut Haren Seme bakar
Jesukristo gure Jauna,
Espiritu Santuaren egitez sortu
eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena;
Pontzio Pilatoren manpean nekaldua,
gurutzean iltzatua,
hila eta hobiratua izan zena;
infernuetara jaitsi
eta hirugarren egunean
hilen artetik biztu zena;
zeruetara igo
eta Jaungoiko Aita Ahalguztidunaren
eskuin aldean jarririk dagoena;
handik biziak eta hilak epaitzera
etorriko dena.
Sinesten dut Espiritu Santua,
Eliza santu katolikoa,
santuen elkartasuna,
bekatuan barkamena,
haragiaren biztuera
eta betiko bizitza.
Amen.

Another version of
Kredoa / Sinisdeta /
/ Credo / The Apostles' Creed :
Sinisten det aal guziko Aita Jainkoagan, zeña dan Zeruaren,
ta lurraren egillea. Eta aren seme bakar JesuKristo gure Jaunagan,
zeña sortu zan Espiritu Santuaren obraz, ta graziaz.
Jaio zan Maria Birjinagandik. Padezitu zuen Ponzio Pilatosen mendean.
Izandu zan gurutzefikatua, hilla, ta ehortzia.
Jatxi zan ifernuetara, hirugarren egunean piztu zan hillen artetik.
Igo zan zeruetara: an dago jarririk aal guzizko Aita Jainkoaren eskuyean.
Andikan etorriko da biziak eta hillak juzgatzera.
Sinisten det Espiritu Santuagan: Eliza Katholika, edo guziakikoa:
Santuen partaletasuna, edo Komunioa: pekatuen barkazioa:
aragiaren piztea: bizitza betikoa.
Ala biz, edo Amen.

Another version of
Kredoa / Credo / The Apostles' Creed :

Sinisten dot Jaungoiko bat bakarra, Aita guztiz altsu, zeru-lurren Egille, agiri diran eta ez diran guztiena.

Sinisten dot Jaun bat bakarra, Jesukristo, Jainkoaren Seme bakar, mende guztiak baino len Aitagandik sortua, Jainkoagandik Jainko, argitik argi, egiazko Jainkoagandik egiazko Jainko; sortua, ez egina; Aitaren izate berekoa, Aren bidez dira eginak gauza guztiak; gu gizonokaitik eta gu salbatzeko jatsi zan zerutik eta Espiritu Santuaren egitez, Maria Birjinagandik gorputz-arturik, gizon egin zan, Pontzio Pilatoren menpean gugaitik gurutzeratua izan zan, oinazetan illa eta obiratua; irugarren egunean biztu zan, liburu santuak esan ebenez; zerura igo eta Aitaren eskui-aldean jarririk dago; aintzaz etorriko da barriz, biziak eta illak epaitzera eta Aren Erregetzak ez dau azkenik izango.

Sinisten dot Espiritu Santua, Jaun eta bizi-emoillea, Aitagandik eta Semeagandik dana, Aitarekin eta Semearekin batean agur eta gorespen ber-bera artzen dauana eta Profeten agoz itz egin ebana.

Sinisten dot Eliza, bat, santu, katoliku ta apostoluena; autortzen dot bateo bakarra, pekatuak parkatzeko; itxaroten dot illen biztuera eta datorren munduko bizitza. Amen.


Aita Gurea / Our Father
Aita gurea zeruetan
zagozana, donetsia izan
bedi zure izena, betor
gugana zure erreguekuntzea,
eguin bedi zure naia,
zelan zeruan alan lurean.
Egunean eguneango
gure oguia gaur emon
eiguzu ta parkatu eiguzuz
gure zorrak gure zordunai
guk parketan deutseguzan
leguez. Ez ichi zirikaldian
jausten, ezpabe gorde gaizuz
gachetik. Amen.

Another version of
Aita Gurea / Our Father
Aita gurea, zeruetan zaudena, santifika bedi zure izena,
betorkigu zure erreinoa, egin bedi zure borondatea,
nola zeruan, ala lurrean. Egun iguzu gure egun oroko ogia.
Eta barka zaizkigutzu gure zorrak,
guk gure zordunai barkatzen dieztegun bezela.
Eta ez gaitzatzula utzi tentazioan erorten.
Baizik libra gaitzatzu gaitzetik.  Ala biz.

Gure Aita / Padre Nuestro / Our Father
(de la Diócesis de San Sebastián)
Gure Aita zeruetan zerana
santu izan bedi zure izena
etor bedi zure erreinua
egin bedi zure naia
zeruan bezela lurrean ere.
Emoiguzu gaur egun ontako ogia
barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunai
barkatzen diegun ezkero
eta ez gu tentaldira eraman
bañan atera gaitzazu gaitzetik.
Amen.

Gure Aita / Padre Nuestro / Our Father
Gure Aita, zeruetan zirena:
saindu izan bedi zure Izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun hontako ogia;
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zorduner
barkatzen diegunez geroz;
eta ez gu tentaldirat ereman,
bainan atera gaitzazu gaitzetik.

Gure Aita / Padre Nuestro / Our Father
Gure aita zeruetan zarena
Santu izan bedi zure izena
Etor bedi zure erreinua
Egin bedi zure nahia
Zeruan bezela lurrean ere.
Emoiguzu gaur egun honetako ogia
Parkatu gure zorrak
Geuk ere gure zordunei
Parkatzen diegunez gero
Eta ez gu tentaldira eraman
Baina atera gaitzazu gaitzetik.
Amen.

Gure Aita / Padre Nuestro / Our Father
Gure Aita ceruetan carena, sanctifica bedi
çure icena; Ethor bedi çure erreynua;
Eguin bedi çure, borondatea ceruan beçala
lurrean ere; Iguçu egun gure eguneco
oguia; Barkha dietçaguçu gure çorrac
guc, gure çordune barkhatcen dioztegun
beçala; Eta ez gaitçaçula eman tentacionean,
bainan beguira gaitçaçu gaitzetic; Ecen
çurea da erreynua botherea eta loria
bethicotz. Amen.

Another version of
Gure Aita / Padre Nuestro / Our Father :

GURE AITA ZERUETAN ZARENA
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA
ETOR BEDI ZURE ERREINUA
EGIN BEDI ZURE NAHIA
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE.
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA
PARKATU GURE ZORRAK
GEUK ERE GURE ZORDUNEI PARKATZEN DIEGUNEZ GERO
ETA EZ GU TENTALDIRA ERAMAN
BAINA ATERA GAITZAZU GAITZETIK
AMEN. 

Another version of
Gure Aita / Padre Nuestro / Our Father :
 Gure Aita zeruetan zarena,
          santu izan bedi zure izena,
       etor bedi zure erreinua,
    egin bedi zure nahia
   zeruan bezala lurrean ere.
      Emaiguzu gaur egun hontako ogia;
     barkatu gure zorrak,
     guk ere gure zordunei
   barkatzen diegunez gero;
     eta ez gu tentaldira eraman,
       baina atera gaitzazu gaitzetik.
   Amen.

Aguŕ Maria / Hail Mary Ave Maria
Aguŕ Maria, graziaz betea,
Juana da zugaz,
bedeinkatua zara zu andra
gutzien artean, eta
bedeinkatua da
zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria,
Jaungoikoaren Ama,
eŕegutu egizu gu
pekatarioen alde orain eta
geure eriotzako orduan.
Amen.

Another version of
Aguŕ Maria / Hail Mary / Ave Maria
Aguŕ Maria, gŕaziaz
betea, Jauna da zurekin,
bedeinkatua zera zu andŕe
guzien aŕtean, eta bedeinkatua
da zure sabeleko
fŕutua, Jesus.
Santa Maria,
Jaungoikoaren Ama,
eŕegutu ezazu gu
pekatariokgatik,
orain eta gure eriotzako
oŕduan.
Amen.
Another version of 
Agur Maria / Hail Mary / Ave Maria
Agur Maria, graziaz betea,
Jauna da Zurekin.
Bedeinkatua zara zu andre guztien artean
eta bedeinkatua da zure sabeleko frutu Jesus.
Santa Maria, Jainkoaren Ama,
erregutu ezazu gu bekatarion alde,
orain eta gure heriotzako orduan. Amen.
Another version of
Agur Maria / Hail Mary / Ave Maria
Agur, Maria, graziaz betea,
 Jauna da zurekin;
          bedeinkatua zara zu andre guztien artean,
 eta bedeinkatua da
    zure sabeleko fruitua, Jesus.
      Santa Maria, Jaungoikoaren Ama,
        erregutu ezazu gu bekatarion alde
             orain eta gure heriotzako orduan.       Amen.

Another version of
Agur Maria / Hail Mary / Ave Maria
Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin,
bedeikatua zu andre guzien artean,
ta bedeikatua da zure sabeleko frutua,
Jesus. Santa Maria, Jainkoaren Ama,
erregu ezazu gu pekatariok gatik, orain,
ta gure eriotzako orduan. Ala biz.

Aintza Aitari / Gloria / Glory Be
Aintza Aitari ta Semeari eta Espiritu Santuari.
Lehen lez, orain, beti eta amaibako egunetan.
Amen.

Another version of
Aintza Aitari /
Gloria Patri / Glory Be:
Aintza Aitari, Semeari eta Espiritu Santuari,
Hasieran zen bezala, orain eta beti, amaigabeko egunetan. AMEN.

Another version of
Aintza Aitari /
Gloria Patri / Glory Be:
Aintza Aitari, eta Semeari,
    eta Espiritu Santuari.
   Hasieran zen bezala, orain eta beti,
 gizaldi eta gizaldietan.  Amen.

POZEZKO MISTERIOAK (Astelehen eta larunbatetarako)

The Joyful Mysteries
Deikundea edo / Annunciation
  Migel Anjel eta bere garaia / Anuntziazi
Mariak bere lehengusina Santa Isabel bisitatu zuenekoa / Visitation
Jesus haurraren jaiotza / Nativity
Jesus Haurraren Aurkezpena antzezten da tenpluan / Presentation of Jesus in the Temple

Another version of
POZEZKO MISTERIOAK (Astelehen eta larunbatetarako)
Jaungoikoaren Semea Gizon egitea: Eska diezaiogun Mariaren Bihotza Sortzez Garbiari gazte askok onar dezala Jainkoaren deia, Mariak bezala “Bai” erantzuteko prest egonez.
Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia: Egin dezagun otoitz klaretar misiolariak Jesukristo eta Ebanjelioaren ezaugarri izan gaitezela lagun-hurkoa benetan zerbitzatuz eta maitatuz.
Jesusen jaiotza Belenen: Egin dezagun otoitz, misiolarien lekukotza eta Mezuaren aldarrikapenaz sinestun guztien baitan Jesus suspertua izan dadin.
Jesus haurraren aurkezpena tenpluan: Eska dezagun gurasoek seme-alaben misiolari ala apaizgorako bokazioa Jainkoaren oparitzat onar dezaten.
Jesus haurra galdu eta tenpluan aurkitua: Mariaren Bihotza Sortzez Garbiaren bitartez eska diezaiogun Jainkoari Lekaidean ikasle direnentzat euren bokaziorako leialtasuna eta prestakuntza egokia.

ARGIZKO MISTERIOAK (Ostegunetarako) / The Luminous Mysteries
Jesus Jordanen bataiatua: Eska dezagun kristauok santutasunerako bokazioa bataioaren emaitza bezala bizi dezagula.
Kanaa-ko ezteiak: Eska diezaiogun Mariaren Bihotza Sortzez Garbiari ezkontideak ezkontza bokazioa leialki gauzatzea eta etxe-barneko Eliza bizitzea.
Jesusen aldarrikapen eta bihotz-berritzerako deia: Eska dezagun Elizan ugaritu daitezela Mezua onartuz Erreinuaren Ebanjelioa gizon-emakume guztiei zabalduko dieten misiolariak.
Jaunaren antz-aldaketa: Eska dezagun begiespenean jardutea, kristau guztiak Jesus jarraitzearen edertasuna otoitza bidez aurkituz.
Eukaristiaren sormena Azken Afarian: Egin dezagun otoitz misiolariak santu izan daitezen, euren bizitzak Jesus Jaunak maitasunez emandakoaren antzeko izanez, Eukaristian ospatu eta biziberritzen den bizitza.

NEKEZKO MISTERIOAK (Astearte eta ostiraletarako) / The Sorrowful Mysteries
Jesusen otoitza Getsemani-ko baratzean: Eska dezagun gure bizitzan Jainkoaren nahia bihotz zabal eta sendo betetzeko gogoz jardun dezagula.
Jesusen zigorkada: Eska dezagun Jesusen lekukotza leialean jarduteagatik jazarpena, atsekabea, zalantzaldiak ala bokazio gorabeherak nozitzen dituzten misiolarien alde.
Jaunaren arantzazko koroia: Egin dezagun otoitz Kristoren aurpegi mindua behartsuengan aurki dezagula, eta beraien alde bizitza emango duten gazteak sor daitezela.
Jesusek gurutzea eraman zuenekoa: Eska dezagun gaurko gazteak Jesusen deia –bere gurutzea hartuz bera jarraitzeko deia- bere egin dezatela.
Jesusen gurutzeko heriotza: Egin dezagun otoitz Ebanjelioagatik bizia eman dutenen alde, Jainkoak zahartzaro on bat eta herio santua opari diezaiela.

AINTZAZKO MISTERIOAK (Asteazken eta Igandetarako)  / The Glorious Mysteries
Jesusen Piztuera: Eska diezaiogun Mariaren Bihotza Sortzez Garbiari misiolariek, euren bizipoza eta itxaropenaz, gaurko gazteentzat Kristo Berpiztuaren adierazle gerta daitezela.
Jesusen zeruetara igotzea: Egin dezagun otoitz gaurko gazteak bizitzaren esanahia eta benetako zoriona Jesukristogan aditu den Jainkoa bila dezatela.
Izpiritu Santuaren etorrera: Eska diezaiogun Mariaren Bihotza Sortzez Garbiari zaindu ditzala bere Semearen apostolu eta misiolari izateko prestaketan daudenak eta Izpiritu Santuaren dohainak esku-beteka jaso ditzatela.
Andre Maria gorputz eta arimaz zerura jasotzea: Eska diezaiogun Mariaren Bihotza Sortzez Garbiari klaretar misiolari guztiak sagaratuan emandako kastitatea, pobretasuna eta esanekotasuna pozik bizi ditzagula.
Andre Maria sortua den guztiaren Erregina koroatua: Eska diezaiogun Mariaren Bihotza Sortzez Garbiari kristau guztiak -laikoak, apaizak eta sagaratuak- Jainkoaren Erreinuaren eraikuntzan partaide izatea, bakoitzari dagokion bokazioaren arabera.

Agur Erregina / Salve Regina / Hail, Holy Queen
Agur Erregina, Ama errukiorra
gure bizitza, gozotasun eta itxaropena, agur.
Zuri deiez gatozkizu Ebaren ume erbestetuok.
Antziz eta negarrez gatozkizu negar herri honetan.
Ea bada gure bitarteko andrea.
Zure begi errukitsu horiek gugana jaitsi itzazu
Eta erbeste honen ondoren erakusguzu Jesus,
zure sabeleko seme onetsi hori.
Oh, Bihotz bigun!
Oh. Errukior!
Oh, Maria, Birjina Gozoa!
Gure alde otoitz egizu Jaungoikoaren Ama done horrek
Jesukristo gure Jaunaren agintaritzak jadetsi ditzagun.
AMEN

Salbea / Agur Erregina / Salve Regina / Hail, Holy Queen
Agur, Erregina, Ama errukiorra,
   gure bizi, gozo eta itxaropena, agur!
   Zuri deiez gaude
  Ebaren ume erbestetuok:
    zuri aiezka, antsiz eta negarrez,
negar-herri honetan.
   Ea, bada, itzul itzazu,
     gure bitarteko on horrek,
    itzuli gugana zure begi errukitsu horiek
       eta, erbeste honen ondoren,
       erakuts iezaguzu Jesus,
     zure sabeleko Seme bedeinkatu hori.
     O bihozbera! O errukior!
      O Maria Birjina gozoa!
     Otoitz egizu gure alde,
     Jaungoikoaren Ama done horrek,
    Jesukristo gure Jaunaren aginduak
    irabaz ditzagun.
 Amen.

 Agur Erregina  / Salvea / Salve Regina / Hail, Holy Queen

Salve Erregiña, Ama miserikordiazkoa, bizitza, gozoa,
ta esperanza gurea.  Agur, ta zuri gagozkitzu Ebaren hume
erbestetuak suspirioz, plañuz, ta negarrez ibar negarretako onetan.
Ea bada, bitarteko gurea, gugana itzatzu zure begi urrikarrizko oriek,
eta deserrite onen ondoren erakuskuzu Jesus,
zure Sabeleko frutu bedeikatua. O! guziz beraa! O! urrikarrisua!
O! Maria Birjina gozoa! Erregezazu gugatik,
Jainkoaren Ama. Egin gaitean Kristoren promesen diña.  Amen.

Aintza zeruetan Jaungoikoari / Gloria / Glory to God in the Highest
Aintza zeruetan Jaungoikoari
eta bakea lurrean Aren gogoko gizonai,
ain aundi ta eder zaitugulako,
gora Zu, bedeinkatua Zu, gorespen Zuri, auspez agur, eskerrak Zuri.
Jainko Jauna, zeruko Errege, Jainko aita guztialduna.
Jauna, Seme bakar, Jesukristo;
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren seme.
Zeuk kentzen dozu munduko pekatua, erruki Jauna.
Zeuk kentzen dozu munduko pekatua, entzun gure deia.
Aitaren eskui-aldean jarririk zagoz Zu, erruki Jauna.
Zeu bakarrik Santua, Zeu bakarrik Jauna, Zeu bakarrik Goi-goikoa
Jesukristo,
Espiritu Santuarekin Jainko Aitaren argitan.
Amen.

  LITANI BILDUMA MARIAREN BIHOTZARI  / Litany of Our Blessed Mother

  Jauna, erruki zakizkigu    Jauna, erruki zakizkigu

  Kristo, erruki zakizkigu    Kristo, erruki zakizkigu

  Jauna, erruki zakizkigu    Jauna, erruki zakizkigu

  Kristo, entzun zaiguzu    Kristo, entzun zaiguzu

  Kristo, aditu zaiguzu    Kristo, aditu zaiguzu

  Zeruko Aita Jaungoikoa   Erruki zakizkigu

  Gizadiaren Salbatzaile Seme Jaungoikoa Erruki zakizkigu

  Izpiritu Santu Jaungoikoa   Erruki zakizkigu

  Hirutasun Santu, Jaungoiko Bakarra  Erruki zakizkigu 

  Mariaren Bihotza, Aitak moldatua  Otoitz gure alde

  Mariaren Bihotza, Jesusen Bihotzaren antza handienekoa

  Mariaren Bihotza, Izpiritu Santuaren dohain guztiaz hornitua

  Mariaren Bihotza, Aita zure alabatasunaz maite duzuna

Mariaren Bihotza, Semea zure amatasunaz maite duzuna

  Mariaren Bihotza, Izpiritu Santua zure emazte izatez maite duzuna

  Mariaren Bihotza, Jesusen esanak eta eginak leialki gordetzen dituzuna

  Mariaren Bihotza, ezpata mingarriaz zauritua

  Mariaren Bihotza, Kristo gurutziltzuarekin bat egindakoa

  Mariaren Bihotza, Jesusen Piztueraren pozaz biziberritua

    Mariaren Bihotza, Izpiritu Santuaren etorreraz graziaz betea

  Mariaren Bihotza, Jainkoaren egoitza, eta bere aintzaz betea

  Mariaren Bihotza, Jainkoak gizakien alde duen hitzarmen kutxa

  Mariaren Bihotza, Jainkoa eta gizakien babesa

  Mariaren Bihotza, munduaren salbamena ekarri duzuna

  Mariaren Bihotza, beti Garbia

  Mariaren Bihotza, graziaz betea

  Mariaren Bihotza, bihotz guztien artean bedeinkatua

  Mariaren Bihotza, apaltasun sakonekoa

  Mariaren Bihotza, errukiaren jarlekua

  Mariaren Bihotza, maitasun jainkotiarraren sutegia

  Mariaren Bihotza, bekatarien aurrean grazia duzuna

  Mariaren Bihotza, sinesmenaren harkaitz menderaezina

  Mariaren Bihotza, adiskidetasun betearen iturria

  Mariaren Bihotza, Aitarenganako bidean Elizaren lagungarria

  Mariaren Bihotza, Jesusekin moldatzen gaitun maitasuneko sutegia

  Mariaren Bihotza, gure Ama eta hezitzailea

  Mariaren Bihotza, atsekabetuen kontsolagarria

  Mariaren Bihotza, bekatarien babesa

  Mariaren Bihotza, herioan direnen laguntza

  Mariaren Bihotza, munduaren itxaropena

  Mariaren Bihotza, gure bihotzen jabe

  Mariaren Bihotza, bakearen erregina 

  Munduaren pekatuak kentzen dituzun Jaungoikoaren Bildotsa

       - Barka zaiguzu, Jauna

  Munduaren hobenak kentzen dituzun Jaungoikoaren Bildotsa

       - Entzun zaiguzu, Jauna

  Munduaren hobenak kentzen dituzun Jaungoikoaren Bildotsa

         - Erruki zakizkigu 

  Otoitz egizu gure alde Jaungoikoaren Ama done horrek

   -Jesukristo gure Jaunaren aginduak irabazi ditzagun 

  Egin dezagun otoitz.

  Jauna, gure Jainkoa,

  Mariaren Bihotza Sortzez Garbia

  zure Semearen egoitza eta Izpiritu Santuaren santutegi

  bilakatu zenuena,

  emaguzu bihotz garbi eta esanekoa,

  beti zure nahira egokituz,

  gauza guztien gainetik maita zaitzagun

  eta lagun-hurkoen beharretan lagundu.

  Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

  Amen.

Credo / The Nicene Creed
(Diócesis de Bilbao)
Sinisten dot Jaungoiko bat bakarra,
Aita guztiz altsu, zeru-lurren Egille,
agiri diran eta ez diran guztiena.

Sinisten dot Jaun bat bakarra, Jesukristo,
Jainkoaren Seme bakar, mende guztiak baino len Aitagandik sortua,
Jainkoagandik Jainko, argitik argi, egiazko Jainkoagandik egiazko Jainko;
sortua, ez egina; Aitaren izate berekoa, Aren bidez dira eginak gauza guztiak;
gu gizonokaitik eta gu salbatzeko jatsi zan zerutik
eta Espiritu Santuaren egitez, Maria Birjinagandik gorputz-arturik, gizon egin zan,
Pontzio Pilatoren menpean gugaitik gurutzeratua izan zan, oinazetan illa eta obiratua;
irugarren egunean biztu zan, liburu santuak esan ebenez;
zerura igo eta Aitaren eskui-aldean jarririk dago;
aintzaz etorriko da barriz, biziak eta illak epaitzera eta Aren Erregetzak
ez dau azkenik izango.

Sinisten dot Espiritu Santua, Jaun eta bizi-emoillea, Aitagandik eta Semeagandik dana,
Aitarekin eta Semearekin batean agur eta gorespen ber-bera artzen dauana
eta Profeten agoz itz egin ebana.

Sinisten dot Eliza, bat, santu, katoliku ta apostoluena;
autortzen dot bateo bakarra, pekatuak parkatzeko;
itxaroten dot illen biztuera eta datorren munduko bizitza.
Amen.

Petición de Perdón (Diócesis de Bilbao)
Autortzen dautsat Jainko guztiz altsuari
eta zuei bere bai, nire senideoi,
pekatu egin dodala
gogapen, itz eta egitez,
bai, pekatari naz.
Orregaitik eskatzen dautset Andra Maria beti Birjinari,
Aingeru ta Santu guztiai,
eta zuei bere bai, nire senideoi,
otoiz egin dagiozuela nire alde Jainko gure Jaunari.

Oración para bendecir la mesa

Jaungoikoa
Eskerrik asko danagaitik
Jaungoikoak
gausa guztien egileak
bedeinkatu dezala
gure jana eta edaria

Oración para bendecir la mesa
Dios muchas gracias por todo
Dios hacedor de todas las cosas
bendice nuestra comida y bebida)

GOIZEKO OTOITZA

Aitaren, eta Semearen...

  Jaungoiko, nire Aite ona,
 egun berriaren hasieran
       eskerrak ematen dizkizut biziagatik,
    egunsentiko argiagatik,
         eta munduan dagoen maitasunagatik.
     Lagundu, Aita, zure nahia betez
    gaur, egun osoan, on egin dezadan.

   Gura Aita, zeruetan zarena...

   Andre Maria, Zu gure Ama zara,
     eta Jesus maite zenuen bezala
     maite gaituzu gu.
   Lagun iezaguzu Haren antzeko izaten,
   denok senide bezala elkar maita dezagun.

  Agur Maria...

   Aintza Aitari, eta Semeari,
      eta Espiritu Santuari.
    Hasieran zen bezala, orain eta beti,
    gizaldi eta gizaldietan. 
Amen.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)