The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Bandi Rosary Prayers
This language is also known as Bande, Gbandi, Gbande, and Gbunde.
This language is spoken by 100,000 people in tLofa County in northwest Liberia.  It is also spoken in Guinea.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

'Ni Kέέɣε Ngalá / Our Father / Pater Noster
'Ni Kέέɣε Ngalá yέi yí ngelegóóh̃u,
kε kái ngáá háwu nungáá ti wúfe í w̃a.
(10)Í w̃ásandai í vá kái í ɣέ nuu kpέlεε mááh̃u,
í líívo fái í ɣέ ngelewu, kíya nɔ́ɔ áá ɣέ
ngelegóóh̃u.
(11) Ni laa y͂έέni hé ni yaá ngelewo kúú yilá
ngílangi fíli má,
(12) Yí ni háá yɔítii suuhaaló
kε kíya nɔ́ɔ naá sítii suuhaaló taá fáa y͂ɔ́u
ɣέ ngáá ni ye.
(13) Yálaa kε ngáá háwu suugɔ́vɔ kpángɔ ɔ́ɔ́ vá
ni yelé ɔ́ɔ́ kε nɔɔ́ faa y͂ɔ́u ɣε,
kέ yí ní w̃ááh̃u béle Ngutuwɔ́ Ỹína Nyɔí yáá.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)