The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Arbëríste Rosary Prayers
This language is also known as
Arvanitika, Arberichte, Shqip, Arvanitic, and Albanian.
This language is spoken by 150,000 people in 
Attica, Boeotia, southern Evia, the island of Salamis (Salamina), in the Epyrus region, the Northwestern Peloponnese, the Peloponiso Peninsula, Arkadia, Thrace, and in Athens, Greece.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

+ Mb' émërit ti Ãtit / In Nomine Patri / Sign of the Cross (Transliteration)

Mb' émërit ti Ãtit e të Bĩrit e të Frýmësë Shënjtërúarë, Amín.

Shêji i Shêjtes Krygjë / Sign of the Cross / Signum Crucis (Version A)
Në êmën të Atit e të Birit e të Shpirtit Shêjt. Ashtu kjoftë.


Besoj në Tenzonë / The Apostles' Creed / Credo (Version A)
Besoj në Tenzonë,
Atin e gjithpushtetshëm,
Krijuesin e qiellit e t`dheut.
E në Jezu Krishtin,
Birin e tij një të vetmin,
Zotin tonë,
i cili u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.
Leu prej Virgjinës Mëri.
Pësoi mundimet nën Poncin Pilat.
kje vue në kryq, vdiq e u vorrue.
Zhdrypi në ferr.
Të tretën ditë u ngjall së vdekuri.
Hypi në qiell,
rri n`anë të djathtë të Tenzot,
Atit të gjithpushtetshëm.
Andej ka me ardhë
me na gjykue te gjallë e të vdekun.
Besoj në Shpirtin Shenjt.
Shenjtën Kishë Katolike,
shoqninë e shenjtenve.
Të ndiemit e mëkateve.
Të ngjallunit e korpit.
Jetën e pasosme.
Ashtu kjoftë.

Ati Ynë / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster (Version A)
Ati ynë që je në qiell,
Shejtnue kjoftë emni yt.
Ardhtë mbretënia jote,
U baftë vullnesa jote,
Si në qiell, ashtu në dhé.
Bukën tonë të përditshme epna ne sot,
Ndiejna ne fajet e mëkatet tona,
Si ndiejmë na fajtorët tanë.
E mos na len me ra në të keq,
Por largona prej gjith së keq.

Áti ýnë / Our Father / Pater Noster
(Transliteration)

9 ...Áti ýnë që jé ndë qiéjet,

ushënjtëróft' émëri ýt;

10 árthtë mbëretëría jóte; ubëftë dashurími ýt,

si ndë qiél, edhé mbë dhét;

11 búkënë tónë të përdítëshimen' ép-na néve sót;

12 edhé fálj-na fájetë tóna,

sikúndrë edhé néve ua fáljmë fajtórëvet tánë;

13 edhé mos na shtiér ndë ngásie,

pó shpëtó-na nga i ljígu;

sepsé jótia është mbëretëría e fuqía ndë jétët të jétëvet.

Amín.


Another version of Ati Ynë / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster
(Shqip (Standard Tosk Albanian):
Ati ynë që je në qiell,
u shënjtëroftë emri yt.
arthtë mbretëria jote;
u bëftë dëshira jote,
si në qiell, edhe mbi dhe.
bukën tonë të përditëshme jepna neve sot;
edhe falna fajet tona,
sikundër edhe ne ua falim fajtorëvet tanë;
edhe mos na shtjerë në ngasje,
po shpëtona nga i ligu;
sepse jotja është mbretëria e fuqia e lavdia në jetët të
jetëvet.

Doxology
sepse jotja është mbretëria e fuqia e lavdia në jetët të jetëvet.

Të falemi Mëri / Hail Mary / Ave Maria (Version A)
Të falemi Mëri, hirplote, Zoti me ty,
bekue je mbi të gjitha gratë,
e i bekuem fryti i barkut t`yt, Jezus.
Shenjtja Mëri, Nana eTenzot,
lutu për ne mëkatnorët, tash
e në fill të mordës sonë. Ashtu kjoftë.

Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version A)
Kjoftë lumni Atit e të Birit e Shpirtit Shêjt.
Si ka kenë n’e parë, tash e përgjithmonë e jetës.
Ashtu kjoftë.

Another version of Lavdi Atit / Glory Be / Gloria Patri
Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit të Shenjtë,
Si ishte në fillim, tani, e përgjithmonë,
e në jetë të jetëve. Ashtu qoftë.

O Jezu im / Zojës së Fatimas / Oh, My Jesus / Fatima Prayer Version A)
O Jezu im, na i fal mëkatet tona, pështona prej flakës së ferrit, dhe çoi në parriz gjithë shpirtnat, por sidomos ata, që kanë ma shumë nevojë për mëshirën tande.

Jezusi im / Zojës së Fatimas / Oh, My Jesus / Fatima Prayer
Jezusi im, fali mëkatet tona,
na ruaj nga zjarri i ferrit,
merri në parriz të gjithë shpirtërat,
sidomos më nevojtaret e mëshirës Tënde.

Të falemi Regjinesha / Hail Holy Queen / Salve Regina
Të falemi Regjinesha, Nana e mëshirës, jeta, ambëlcimi e shpesa jonë, të falemi. Ty të thërrasim na të shkretët, të bijt e Evës, tue fsha, tue gjimue e tue kja në ket shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshmit të tu sielli prej nesh. E Jezun, të bekuemin frytin e barkut t`yt, ne mbas këso shkretije na e kallo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjina Mëri. Ashtu kjoftë.

Mysteries of the Rosary

Shenjat e Gëzimit / The Joyful Mysteries
(të hënën dhe të shtunën)

1)Zoja e bekuar qe përshëndetur prej engjëllit Gabriel
The Annunciation

Luke 1:35
2) Zoja e bekuar shkoi të takohet me shenten Elizabetë
The Visitation

Luke 1:39-56
3) Jezu Krishti lindi prej Virgjërës Mari në Betlehem
The Nativity

Luke 2:1-20
4) Jezu Krishti u kushtua në tempullin e Jerusalemit
The Presentation

Luke 2:22-39
5) Jezu Krishti u gjet në tempullin e Jerusalemit
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50


Shenjat e Dritës / The Luminous Mysteries

(të enjten)
1)Jezusi pagëzohet në lumin Jordan
The Baptism of Christ (Lk 2,41-50)

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34
2) Jezusi zbulohet në dasmën e Kanës
The Miracle at Cana (Jn 2,1-12)

John 2:1-12
3) Jezusi shpall mbretërinë qiellore
Proclamation of the Coming of the Kingdom (Mk 1,15; Lk 7,47-48; Jn 20,22-23)

Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50
4) Shndërrini Jezusit mbi malin Tabor
The Transfiguration (Lk9,35)

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36
5) Jezusi themelon Eukaristinë
The Last Supper (Jn 13,1)

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20


Shenjat e Mundimit / The Sorrowful Mysteries

(të martën dhe të premten)
1)Jezusi lutet në kopshtin e Gjetsemanit
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
2) Jezusin e rrahin në oborrin e Pilatit
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1
3) Jezusin e kurorëzojnë me ferra
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3
4) Jezusi u ngjit në mal të Kalvarit
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17
5) Juzusi vdes i gozhduar në kryq
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30


Shenjat e Lumturisë / The Glorious Mysteries

(të mërkurën dhe të dielën)
1) Jezusi ngjallet së vdekuri
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18
2) Jezusi ngjitet në qiell
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11
3) Shpirti Shenjt zbret mbi apostujt
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41
4) Virgjëra Mari ngjitet në qiell
The Assumption

5) Kurorëzimi i Virgjërës Mari
The Coronation of Mary


How to Pray the Rosary
1. Shêji i Shêjtes Krygjë (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Besoj në Tenzonë (The Apostles' Creed / Credo)
3. Ati Ynë (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Të falemi Mëri (Hail Mary / Ave Maria)
5. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Ati Ynë
8. 10 Të falemi Mëri
9. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Ati Ynë
12. 10 Të falemi Mëri
13. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas
14. Announce the 3rd Mystery
15. Ati Ynë
16. 10 Të falemi Mëri
17. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas
18. Announce 4th Mystery
19. Ati Ynë
20. 10 Të falemi Mëri
21. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas
22. Announce the 5th Mystery
23. Ati Ynë
24. 10 Të falemi Mëri
25. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas / Oh, My Jesus
26. Të falemi Regjinesha (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Ati Ynë (Our Father / Pater Noster)
27. Të falemi Mëri (Hail Mary / Ave Maria)
27. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. Shêji i Shêjtes Krygjë (The Sign of the Cross / Signum Crucis)


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)