The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Aramaic
Rosary Prayers
This language is also known as Chaldean neo-Aramaic, Chaldean, Kildani, Kaldaya, Neo-Chaldean, Modern Chaldean, Sureth Soorith, Soorath, Suras, Lishana Kaldaya, Fellihi, and Fallani.  It is spoken by about 110,000 people in Iraq.  Worldwide, this langage is spoken by about 206,000 people in Turkey, Syria, Sweden, Australia, Belgium, Lebanon, Germany, Canada and the USA.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

+ ܕܩܘܕܫܐ / Sign of the Cross / Signum Crucis
ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
b'shem ava wavra wruHa dh'qodsha (Syriac/Aramaic)

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ / Apostles' Creed / Credo

ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ.

ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ.

ܘܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢ

ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ

ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ

ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ

ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ

ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ

ܝܠܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ

ܘܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܘܗܝ

ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ

ܗܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ

ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܘܐܬܓܫܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ

ܘܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܝܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ

ܘܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ

ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒܐ

ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ

ܘܬܘܒ ܐܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ

ܠܡܕܢ ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܡܝ̈ܬܐ

ܗܘ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ.

ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ.

ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܩ

ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ.

ܗܘ ܕܡܠܠ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܒܫܠܝ̈ܚܐ

ܘܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ.

ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ.

ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ

ܘܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ.

ܐܡܝܢ


Abwûn d'bwaschmâja / Our Father / Pater Noster
Abwûn d'bwaschmâja
Nethkâdasch schmach
Têtê malkuthach
Nehwê tzevjânach aikâna d'bwaschmâja af b'arha
Hawvlân lachma d'sûnkanân jaomâna
Waschboklân chaubên (wachtahên) aikâna daf chnân schvoken l'chaijabên
Wela tachlân l'nesjuna ela patzân min bischa Metol dilachie malkutha wahaila wateschbuchta l'ahlâm almîn.
 Amên.

Another version of
Abwoon d'bwashmaya /
Our Father / Pater Noster
Abwoon d'bwashmaya,
Nethqadash shmakh,
Teytey malkuthakh.
Nehwey tzevyanach aykanna d'bwashmaya aph b'arha.
Hawvlan lachma d'sunqanan yaomana.
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn)
aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.
Wela tahlan l'nesyuna.
Ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l'ahlam almin.
Amen.


Abwun d'bashmayâ / Our Father / Pater Noster
Aramaic as found in the Syriac Peshitta:
Abwun d'bashmayâ
Our Father in heaven,

Neth qadâsh shmâkh
Hallowed be Your name,

Tithe malkuthâkh
Your kingdom come,

Nehwe tsevyânâkh
Your will be done,

Aykanâ d'bashmayâ
As it is in heaven,

Âf bar`â
Also on the earth.

Hav lan lakhmâ d'sûnqânan yaumânâ
Give us today our daily bread.

u'Shvâq lan khaubayn
Forgive us our debts

Aykanâ d'âf khnan
Also as we

Shvaqan l'khayâveyn
forgive our debtors.

u'Lâ te`lan l'nisyûnâ
And lead us from temptation,

Elâ patsân men bîshâ
But deliver us from evil.
Doxology
Metul d'dhilâkh hî malkûthâ
For Yours is the kingdom,

u'Khaylâ u'theshbukhtâ
The power, and the glory,

`Âlam `âlmeyn
Now and forever.

Ameyn
Amen.

Another version of

אַבָּא
/ Our Father / Pater Noster

אַבָּא

יִתְקַדַּשׁ שְׁמָךְ
תֵּיתֵי מַלְכוּתָךְ
לַחֲמַנָא דִּי מִסְתְּיָא
הַב לַנָא יוֹמַא דְנָה
וּשְׁבֹק לַנָא חוֹבַינָא
כְּדִי שְׁבַקְנָא לְחַיָּבַינָא
וְלָא תַּעֲלִנָּא לְנִסְיוֹנָא


Another version of
 
אַבָּא / Our Father / Pater Noster

אַבָּא
יִתְקַדַּשׁ שְׁמָךְ
תֵּיתֵי מַלְכוּתָךְ
לַחֲמָן דְּמִסְתְּיָא
הַב לָן יוֹמַא דֵן
וּשְׁבֹק לָן חוֹבֵינָן
כְּדִי שְׁבַקְנָן לְחַיָּבֵינָן
וְלָא תַּעֲלִנָּן לְנִסְיוֹן


Another version of
Abwoon / Our Father / Pater Noster
(Syrian-Aramaic)

Abun d'bashmayo
Neth kadash ishmoch
Tithe malkuthog
Nehwe sebjonog
Aykano d'bashmayo
Of bar'o
Hab lan laghmo d'sunkonan yawmono
Washboek lan ghauwbayn
Waghtohain
Aykano dof ghnan
Shbakan lghayobain
Oelo ta'el lan lnesjoeno
Elo fason lan men biesho
Metul diloch ie malkoetho
Oe ghaylo teshbughto
Hoel 'olam 'olmien
Amien

Another version of
Abbun / Our Father / Pater Noster
[Talmidic Jewish Aramaic]

Abbun d'bishmayya
Our Father, who is in Heaven

 yitqadesh shmakh
Sanctified be your Name!

titey malkhutakh
May Your kingdom come;

tihey re`utakh
May Your will be done,

heykhma debishmayya
Just as it is in Heaven,

keyn af be’ar`a
So also upon the earth.

lachman deme’ar`a
Our Bread, which is from the earth,

hab lan yoma deyn umachra
Give us day by day.

ushbaq lan chobayn
And forgive us our sins,

heykhma de’af shebaqnan lechayyabayn
Just as we should forgive our debtors.

we’al ta`eylan lenisayuna
And do not bring us to trial,

ela atseylan min bisha
Rather deliver us from evil.

Amin.
Amen.


Another version of Abwun / Our Father / Pater Noster
Abwun dvashmaya (Our Father who is in
heaven.)

abwun = our Father
d-va-shmaya = of whom/which - in -
heaven


Nethqadash shmakh (May your name be
holy.)

nethqadash = will be holy
shmakh = your name
Note: The imperfect or "future" tense
can be used in some cases as an adjuration, i.e. "May so-and-so happen."


Tethe malkuthakh (May your kingdom
come.)

tethe = it will come
malkuthakh = your kingdom

Nehweh tsevyanakh (May your will be
[done])

nehweh = it will be
tsevyanakh = "your will" or "your
desire"

Note: This literally means closest to
"Your Will will be" which is awkward in English.


Aykana dvashmaya (As it is in heaven)
aykana = like, as
d-va-shmaya = of whom/which - in -
heaven


Af bar`a (Also [be] on the earth)
af = also
b-ar`a = in/on - the earth

Hav lan lakhma (Give us bread)
hav = give
lan = to us
lakhma = bread

Dsoonqanan yomana (Every day)
d-soonqanan = of which (is) - constant

yomana = daily or "every day"

Ushvuq lan khaubeyn (And forgive our
sins)

u-shvuq = and allow/forgive
lan = unto us
khaybeyn = our sins/debts/shortcommings

Aykana d'af khnan(Also as we)
aykana = like
d-af = in the same manner - also
khnan = we

Shvaqan lkhaiveyn (Have forgiven
sinners)

shvaqan = we've forgiven
l-khaiveyn = unto -
sinners/debtors/the guilty, etc.


U'la te`lan lnisyouna (And don't lead
us into danger.)

u-la = and - not
te`lan = lead us
l-nisyouna = unto - danger/temptation

Ela patsan men bisha (But deliver us
from evil)

ela = but
patsan = deliver us
men = from
bisha = evil

Metul d'dheelakh hee malkootha
(Because the Kingdom is yours.)

metul = because
d-dheelakh = of which - "yours" (it's
a grammatical construct signifying ownership)
hee = is

malkootha = kingdom

Ukhaila utheshbookhtha (And the power,
and the glory)

u-khaila = and - power
u-theshbooktha = and- glory

`Alam l`almeen (Forever; To eternity)
`alam = forever
l-`almeen = unto - the ages (idiom.
"eternity")


Ameyn (Amen) ameyn = "truly" or "it is
truth!" traditional ending to prayer or an oath (e.g. "ameyn ameyn
amarna lakh" = "Truly, truly, I'm telling you!")Another version of
A Woon / Our Father / Pater Noster


a woon =    Our Father

d'wash-maya = who [is] in the heavens

nith-ka-dash =  holy be 

shmakh =    Your name.

tay thay =   Let come

mal coo-thakh = Your kingdom.

neway =       Let be 

sev-ya-nakh = Your desire [or will].

ai-ken na =    even as in 

d'wash-maya = heavens

op barah =    so on earth

hawlan =     give us

lakh-ma =   bread

d'soon-ka-nan = that we need 

yaw mana =    day to day

wash wok-lan = forgive us 

kho-bain =      our offenses

ai-ken na =     even as 

dap-kha nan = we also have

sh-wak-en =   forgiven 

el kha-ya-uen = our offenders

oo-la =         let not

ta-lan =       us enter

el nis-yona = into temptation 

el la =         but

pa-san =     part us 

men bee-sha = from evil [error]

mit-thol =     because 

d'lakh  =      yours 

hee =           are

mal-cootha = dominion 

oo-khayla =  and authority

oo-tish-bokh ta = and glory [songs]

el al-am =         from ages 

al-meen =      through ages

a-men =       sealed in trust, faith and truth.

Another version of
Avoonan dbishmaya / Our Father / Pater Noster
Avoonan dbishmaya
Yetqadash shmakh
Titeh malkoutakh
Yehee sevyonakh
Heykama dbishmaya af bar-aa

Hablan lahma
dsoonqanan yaomana
Washvooq lan hoveynan
Heykama daf hnan
Shbaqnan Ihayoveynan
Wla t-eelan linissyoona
Ella passyanmin beeshta

Mittol dilakh-hee malkoota
w-heyla w-teshboohta
I-aalam aalmin Amin.


Another version of
Aboon Dibashmayo / Our Father / Pater Noster
Aboon Dibashmayo
Nitkadash shmokh
Titeh Malkoto
Nehweh sibyono
aykano dibashmayo
of waryo hablan
lahmo dssin konan
yawmono wa shbooklan
hawbayen wahto hayen
aykano dof hnan
shbakn l hayo bayen
lo ta lan le nisyoono
eno fasolan
min bisho metool
dilokhey malkoto
haylo tish bohto
olam olmeen ameen.

Another version of
ABUNA / Our Father / Pater Noster
ABUNA DI BISHEMAYA
ITQADDASH SHEMAK
TETE MALKUTAK
TITABED REUTAK
KEDI BI SHEMAYA KAN BAARA
LAJMANA HAB LANA SEKEM YOM BEYOMA
USHEBOK LANA JOBEINA
KEDI AF ANAJNA SHEBAKNA LEJEIBINA
WEAL TAALNA LENISION
ELA PESHINA MIN BISHA


Another version of
Avvon d-bish-maiya / Our Father / Pater Noster
 Avvon d-bish-maiya, nith-qaddash shim-mukh.
Tih-teh mal-chootukh. Nih-weh çiw-yanukh:
ei-chana d'bish-maiya: ap b'ar-ah.
Haw lan lakh-ma d'soonqa-nan yoo-mana.
O'shwooq lan kho-bein:
ei-chana d'ap kh'nan shwiq-qan l'khaya-ween.
Oo'la te-ellan l'niss-yoona:
il-la paç-çan min beesha.
Mid-til de-di-lukh hai mal-choota
oo khai-la oo tush-bookh-ta
l'alam al-mein.
Aa-meen.


Another version of
Avoon de-bish-ma'ia / Our Father / Pater Noster
(Galilea-Arameic)
Avoon de-bish-ma'ia
Nit ka-dash shim-mooch
Tih-tih mal-kootoo
Neh weh sev-ya-nooch
Ai-chana de-bish-ma'ia
Ap bar-a
Hah lan lach-ma de soonka-nan yo-mana
Oshock-lan cho-bén:
ai-chana de-ap chnan shvakkan le-cha-ya-wén
Ola ta-elan le nishoona:
Il la passan min biesha
Mit-til de-di-looch hai mal-koota
oo-chela oo tish-bóch-ta
Le-alam al-mien
Amien

[Written in English phonetic spelling. The letters é and ó are pronounced like long sounds (ay and ow), A is pronounced as AH and CH is pronounced like a Spanish J.]

Another version of
Aboon dbashmayo / Our Father  / Pater Noster (Syriac)
 Aboon dbashmayo,
Our Father Who art in Heaven

Nethcadash shmokh,
hallowed be Thy name.

teethe malkoothokh,
Thy Kingdom come,

nehwe sebyonokh,
Thy will be done;


aykano Dbashmayo off bar'o.
as in Heaven, so on earth.

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono,
Give us our needful bread this day.


washbook lan howbain wahtohainabwoon d'bwashmayo
And forgive us our debts
(offenses and sins),

aykano doff hnan shbakn il hayobain
as we also have forgiven our debtors (debtors in sin).

lo thaalan il nessyoono elo fasson men beesho
And bring us not into temptation, but deliver us from evil.

Amen.
Amen.

Another version of
Abwoon d'bwashmaya / Our Father / Pater Noster
Abwoon d'bwashmaya,
Nethqadash shmakh,
Teytey malkuthakh.
Nehwey tzevyanach
 aykanna d'bwashmaya aph b'arha.
Hawvlan lachma d'sunqanan yaomana.
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn)
aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.
Wela tahlan l'nesyuna.
Ela patzan min bisha.
Amen.

Another version of
АВун дБишмэйя / Our Father / Pater Noster
АВун дБишмэйя
ниткаддаш ш’мaХ
тэ’тэ малькутаХ
ниhвэ СеВйанаХ
айканна дБишмэйя
аП бар’а
hаВ лан лахма
д’сунканан йавмана
вашВок лан хавбэйн
айканна дэ-аП хнан
ш’Вакин л’хайаВэйн
в-ла та’элан л’нисйона
илла ПаССан мин биша
миттиль дэдилаХ hи
малькута ухайла
утишбохта
л’алам алльмин.
Амэн.


Another version of
Aboun Dbashmayo / Our Father / Pater Noster
Aboun dbashmayo
nétqadash shmokh
tithé malkoutokh.
Nehwé sebyonokh
aykano dbashmayo.
Of baro hablan lahmo dsounqonan yawmono
washbouq lan hawbayn wahtohayn,
aykano dof hnan shbaqn hayobayn.
Wlo talan nésyouno,
élo fason men bisho.

  Amin.

Another version of
Aboon Dabashmaya / Our Father / Pater Noster
aboon dabashmaya
    nethkadash shamak
    tetha malkoothak
    newe tzevyanak
    aykan dabashmaya af bara
    hav lan lakma dsoonkanan yamanawashbook lan
    kavine aykana daf hanan shabookan lhayavine
    oolow talahn lanesyana
    ela fatsan men beesha
Amin.

Abwûn d'bwaschmâja / Our Father / Pater Noster
[Aramaic (original form)]
Abwûn
Our Father

d'bwaschmâja
Who art in heaven

Nethkâdasch schmach
Hallowed be Thy name

Têtê malkuthach.
Thy kingdom come.

Nehwê tzevjânach aikâna d'bwaschmâja af b'arha.
Let Thy will be done in heaven and on earth.

Hawvlân lachma d'sûnkanân jaomâna.
Give us bread for our daily need,

Waschboklân chaubên wachtahên aikâna
Forgive us our trespasses, as we forgive the guilt of others.

daf chnân schwoken l'chaijabên.
Let us not be led into temptation

Wela tachlân l'nesjuna
but deliver us from that which

ela patzân min bischa.
keeps us off from our true purpose.

Metol dilachie malkutha wahaila wateschbuchta l'ahlâm almîn.
For Thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever.

Amên.
Amen.

Shlom lekh Maryam / Hail Mary / Ave Maria
Shlom lekh Maryam, Malyat taybouto,
Moran amekh.Mbarakhto at bneshe wambarakhou
firo dabkharsekh  Moran Yeshou Mshiho.
O Mort Maryam eméh dalloho
étkashaf lofayn nan hatoyé
hosho wabshoto dmawtan. Amin.

Shlom lekh bthoolto Mariam / Hail Mary / Ave Maria
(Syriac Pronunciation)
Shlom lekh bthoolto Mariam
Hail, O  Virgin Mary,

Maliath taibootho
full of grace,

moran a'amekh
the Lord is with thee:

mbarakhto at bneshey
blessed art thou among women,

wambarakhoo feero dabkharsekh yeshue
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

O qadeeshto Mariam
Holy Mary,

yoldath aloho
Mother of God,

saloy hlofain hatoyeh
pray for us sinners,

hosho wabsho'ath mawtan.
now and at the hour of our death.

Amin.
Amen.


ܡܗܝܡܢܝܢܢ / The Nicene Creed / Credo


ܡܗܝܡܢܝܢܢ
ܒܚܕ ܐܠܗܐ. ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ
ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ.
ܘܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢ
.ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ
ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ
ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ
ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ
ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ
ܝܠܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ
ܘܫܘܸܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܘܗܝ
ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ
ܗܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ
ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ
ܘܐܬܓܫܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ
ܘܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܝܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ
ܘܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ
ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒܐ
ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ
ܘܬܘܒ ܐ̇ܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ
ܠܡܕܢ ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܡܝ̈ܬܐ
ܗܘ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ.
ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ.
ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܩ
ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ.
ܗܘ ܕܡܠܠ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܒܫܠܝ̈ܚܐ
ܘܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ.
ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ.
ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ
ܘܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܐܡܝ

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)