The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Amoy Rosary Prayers
This language is a dialect of Chinese, Min Nan.
This language is spoken by people in Taiwan, China, Malaysia, and Brunei.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Goán tī thi-nh ê Pē / Our Father / Pater Noster

9 Só-í lín tih án-ni kî-tó:
 Goán tī thi-nh ê Pē, Goān lí e mia sèng.

10 Lí ê kok lîm-kàu. Lí é chí-ì tit chiá, tī tōe-nh chhin-chhiū tī thi-nh.

11 Goán é jt-st, kiná-jt hō goán

12 Sià-bián goán ê ko-hū, chhin-chhiū goán ih ū sià-bián ko-hū goán ê lâng.
13 Bh-tit chhōa goán jp tī chhì, tih kiù goán jīp tī chhì, tih kiù goán thoat-lī hit ê phái-ê.


Goán ê Pē / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster
Goán ê Pē, toà tī thi-nih, Goān lí ê miâ tsòe sèng;
10 Lí ê kok lîm-kàu. Lí é chí-ì tiόh chiá, tī tōe-nih chhin-chhiū tī thi-nih.
11 Só tiόh-ēng ê bí-niû kin-â-jit hō goán;
12 Goán sià-bián tek-tsōe goán ê lâng, kiû sià-bián goán ê tsōe;
13 Bόh-tit hō goán tú-tiόh chhì, tiόh kiù goán chhut phái;
in-ūi kok, koân-lêng, êng-kng lóng sī lí-ê kàu tāi-tāi;
sim só goān.

Doxology

in-ūi kok, koân-lêng, êng-kng lóng sī lí-ê kàu tāi-tāi; sim só goān.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)