The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Albanian (Gheg) Rosary Prayers
This language is also known as Geg, Gheg, Shqipni, and Guegue.
This language is spoken in Albania, Macedonia, and Bulgaria.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Rruzare or Rruzarja /Rosary

Shêji i Shêjtes Krygjë/ Sign of the Cross / Signum Crucis
Në êmën të Atit e të Birit e të Shpirtit Shêjt.
Ashtu kjoftë.

Besimi Apostolik / Apostles' Creed / Credo
Besoj në Perëndi, Atin e gjithpushtetshëm, Krijuesin e qiellit e të tokës.
E në Jezus Krishtin, Birin e tij të vetëm, Zotin tonë.

I cili u zu për virtyt të Shpirtit të Shenjtë. U lind prej Virgjërës Mari.
Vuajti nën Poncin Pilat. U kryqëzua, vdiq e u varros.

Zbriti në ferr. Ditën e tretë u ringjall nga vdekja.
U ngrit në qiell. Rri në anë të djathtë të Perëndisë, Atit të gjithpushtetshëm.

Prej andej do të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit.

Besoj në Shpirtin e Shenjtë,
Kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve,
faljen e mëkateve,
ringjalljen e mishit,
jetën e pasosur.
Ashtu qoftë.


ATI YNË  /  Our Father / Pater Noster
There are six variations of this prayer:

A version in Shqip (Gheg Albanian) :
ATI YNË / Our Father / Pater Noster
Ati ynë, që je në qiell,
shejtnue kjoftë emni yt.
Ardhtë mbretnia jote.
U baftë vullnesa jote,
si në qiell ashtu në dhe.
Bukën tonë të përditshme epna ne sot.
E ndiejna ne fajet e mëkatet tona,
si i ndiejmë na fajtorët tanë.
E mos na len me ra në keq;
por largona prej gjith së keq.
Ashtu kjoftë.

Atë Ynë / Our Father /  Pater Noster
Atë ynë, që je në qiellë,
shejtnue kjoftë êmni yt.
Ardhtë mbretënia e jote.
U baftë vullndesa e jote,
si në qiellë, ashtu në dhé.
Bukën tonë të përditshme epna né sot;
e ndiejnai né fajet e mëkatet tona,
si i ndiejmë na fajtorët tonë;
e mos na len me ra në të keq,
por largona prej gjithë së keq.
Ashtu kjoftë.

Atë Ynë / Our Father /  Pater Noster
Ati ynë që je në qiell,
Shenjtëruar qoftë emri Yt.
Ardhtë mbretëria Jote,
U bëftë dëshira Jote,
Si në qiell, ashtu edhe në dhé,
Bukën tonë të përditëshme jepna ne sot,
Ndjena ne fajet e mëkatet tona,
Si ndjejm ne fajtorët tonë.
E mos na lër të biem në tundim (keq),
Por largona prej gjith së keqes.
Another version in Shqip (Standard Tosk Albanian): 
Ati Ynë / Our Father /  Pater Noster
Ati ynë që je në qiell, u shënjtëroftë emri yt.
arthtë mbretëria jote; u bëftë dëshira jote,
si në qiell, edhe mbi dhe.
bukën tonë të përditëshme jepna neve sot;
edhe falna fajet tona,
sikundër edhe ne ua falim fajtorëvet tanë;
edhe mos na shtjerë në ngasje, po shpëtona nga i ligu;
sepse jotja është mbretëria e fuqia e lavdia në jetët të jetëvet.
Our Father / The Lord's Prayer
This is the passage from Saint Matthew 6: 9-13:
  Shêjtnue qoftë emni i yt.
Ardhtë  rregjinija e jote.
     U bâftë  vullnesa e jote, si në qiell,
     ashtu mbi dhe.
Bukën tonë të  përditshmen epna ne sod.
E ndienaj ne fajet tona, si ndiejm na fajtorët tonë .
E mos na lem me ra në  të  keq, por largona prej
     gjith së keq. Sespe joteja âsht rregjinija e fuqia e lafti
     në jetët të jetëvet.


Ati ynë / Our Father / Pater Noster
Ati ynë, që je në qiell,
u shenjtëroftë Emri yt.
Ardhtë mbretëria jote!
U bëftë vullnesa jote si në qiell ashtu në dhe!
Bukën tonë të përditshmen na e jep sot!
Na i fal fajet tona sikurse ne i falëm fajtorët tanë!
E mos na le të biem në tundim,
por na shpëto nga i Ligu.
Sepse ty tëpërket mbretëria, ty pushteti dhe lav-
dia.


Ave Maria / Hail Mary
There are four variations of this:

Fàlemi  Mrii / Hail Mary / Ave Maria
Fàlemi  Mrii,  hir-plotte,  Eotyn  mme  ty,
beecùeme  jee  mmi  ghizz  graat,
e  beecuem  i  fryti  barcut  yt  Jesus.
   Sceite  Mrii,  ama  Tineòt,
luttu  per  nee  mcatnùmit,  tasc,
e  n'fid  t'mors  san.
   Asctù  kiòft.

Të falemi Mëri / Hail Mary /  Ave Maria
Të falemi Mëri, hirplote,
Zoti me ty,
bekue je mbi gjithë grá e
i bekuem fryti i barkut t'yt, Jezus.
Shêjtja Mëri,
Nana e Tënzot,
lutu për né mëkatnorët,
tash e në fill të mordes sonë.
Ashtu kjoftë.

Të falemi Maria / Hail Mary /  Ave Maria
Të falemi Mri, hirplotë,
 Zoti me ty;  bekuar je mbi
gjithë gratë, e i bekuar është
fryti i barkut tyt, Jezus. 
Shenjtja Mari, Nëna e Perëndisë,
lutu për ne mëkatarët,
tani dhe në oren e vdekjes sonë.
 Ashtu qoftë.

Të falemi Maria / Hail Mary / Ave Maria
Të falemi Maria, Nëna e Perëndisë e Virgjëresha, Mari hirplotë Zoti me ty. E bekuar je mbi gjithe gratë e i bekuar është fryti i barkut tyt, se ti linde Shëlbuesin e shpirtërave tona.

Kjoftë lumni Atit / Glory be to the Father
  Kjoftë lumni Atit e të Birit e Shpirtit Shêjt.
Si ka kenë n'e parë,
tash e përgjithmonë e jetës.
Ashtu kjoftë.

Another version  of
Lavdi Atit / Glory Be / Gloria Patri
Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit të Shenjtë,
Si ishte në fillim, tani, e përgjithmonë,
e në jetë të jetëve. Ashtu qoftë.


Jezusi im / Zojës së Fatimas / Fatima Prayer / Oh, My Jesus
Jezusi im, fali mëkatet tona,
na ruaj nga zjarri i ferrit ,
merri në parriz të gjithë shpirtërat,

sidomos më nevojtaret e mëshirës Tënde.

Misteret galduese / The Joyful Mysteries

(Këndohen ditët e hëna dhe të shtuna)

1)Lajmërimi i Kryengjëllit Gabriel Maries së Virgjër
The Annunciation

Luke 1:35 
2) Vizita e Maries Virgjër tek Shën Elizabeta
The Visitation

Luke 1:39-56 
3) Lindja e Jezusit
The Nativity

Luke 2:1-20 
4) Paraqitja e Jezusit në tempull
The Presentation

Luke 2:22-39 
5) Rigjetja e Jezusit në tempull
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

Misteret ndriçuese / The Luminous Mysteries

(Këndohet ditët e marta dhe të premta)

1)Pagëzimi i Jezusit në lumin Jordan
The Baptism of Christ (Lk 2,41-50)

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34 
2) Dasma në Kanë
The Miracle at Cana (Jn 2,1-12)

John 2:1-12 
3) Shpallja e Mbretërisë së Perëndisë
Proclamation of the Coming of the Kingdom (Mk 1,15; Lk 7,47-48; Jn 20,22-23)

Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50 
4) Shpërfytyrimi i Jezusit
The Transfiguration (Lk9,35)

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36 
5) Themelimi i Eukaristisë
The Last Supper (Jn 13,1)

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20

Misteret e dhimbëshme / The Sorrowful Mysteries

(Këndohen të martave dhe të premtave)
1)Agonia e Jezusit në kopshtin e ullinjve
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46 
2) Fshikullimi i Jezusit në shtyllë
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1 
3) Kurorëzoj e gjembaç
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3 
4) Jezusit i ngarkohet kryqi 
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17 
5) Kryqëzimi dhe vdekja e Jezusit
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

Misteret lavduese / The Glorious Mysteries

(Këndohet të mërkurave dhe të dielave)

1) Ringjallja e Jezusit
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18 
2) Ngjitja e Jezusit në qiell
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11 
3) Zbritja e Shpirtit të Shenjtë
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41 
4) Ngjitja e Zojës në qiell
The Assumption
 
5) Kurorëzimi i Zojës përher Virgjër
The Coronation of Mary

Premtimet e Zojës së Bekuar / The 15 Promises of the Rosary

Tradita fetare sjell edhe 15 premtimet që Virgjëresha vetë i pat bërë
Shën Domenikut dhe Alanit të Rupës në lidhje me rruzaren e tij. Këto janë premtimet e Zojës:

 1. «Të gjithë atyre që me përkushtim do të thonë Rruzaren time, premtoj mbrojtjen time të veçantë e hire të mëdhaja.»

 2. «Kush do të ngulmojë në thënien e Rruzares sime do të marrë hire të çmueshme.»

 3. «Rruzarja do të jetë një armë e fuqishme kundër ferrit; ajo do të shkatërrojë të metat, do të çlirojë nga mëkati, do të davarisë herezitë.»

 4. «Rruzarja do të bëjë të lulëzojnë virtytet dhe veprat e mira dhe do tu japë të gjitha shpirtërave mëshirat më të bollshme hyjnore; do të vendosë ndër zemrat dashurinë e Perëndisë në vend të dashurisë për botën, duke i ngritur në dëshirën e të mirave qiellore e të amshuara. Sa shpirtëra do të shenjtërohen me këtë mënyrë!»

 5. «Ai që më besohet me rruzare, nuk do të humbasë.»

 6. «Ai që do ta këndojë me përkushtim Rruzaren time, duke përsiatur misteret e saj, nuk do të shtypet nga fatkeqësia. Nëse është mëkatar, do të konvertohet (kthehet në fe); nëse është i drejtë, do të rritet në hir e do të bëhet i denjë për jetën e amshuar.»

 7. «Të përkushtuarit e vërtetë të Rruzares sime nuk do të vdesin pa sakramentet e Kishës.»

 8. «Ata që e këndojnë Rruzaren time do të gjejnë gjatë jetës së tyre dhe në vdekjen e tyre dritën e Perëndisë, plotësinë e hireve të Tija e do të marrin pjesë në meritat e të lumëve.»

 9. «Do të liroj shumë shpejt nga purgatori shpirtërat e përkushtuara Rruzares sime.»

 10. «Fëmijët e vërtetë të Rruzares sime do të shijojnë një lavdi të madhe në Qiell.»

 11. «Atë që të kërkoni me Rruzaren time, do ta merrni.»

 12. «Ata që do të përhapin Rruzaren time do të ndihmohen nga unë në të gjitha nevojat e tyre.»

 13. «Biri im më ka thënë që të gjithë anëtarët e "Vëllazërisë së Rruzares" do të kenë për vëllezër gjatë jetës së tyre e në orën e vdekjes së tyre shenjtorët e Qiellit.»

 14. «Ata që këndojnë besnikërisht Rruzaren time janë të gjithë fëmijët e mi më të dashur, vëllezër e motra të Jezus Krishtit.»

 15. «Përkushtimi ndaj Rruzares sime është një shenjë e madhe e predestinacionit (parafatëzimit).»

Besimi Nicean / The Nicene Creed

Besonj nл njл Perлndi, Atл tл tлrлpushtetshлm, krijues tл qiellit e tл dheut e tл gjithл tл dukaravet e tл padukuravet.

Dhe nл njл Zot, Jisu Krishtin, Birin e Perлndisл, tл vetemlindurin, qл leu prej Atit para gjithл jetлvet. Dritл prej Dritje, Perлndм tл vertetл prej Perлndije tл vлrtetл, tл lerл, jo tл bлrл, tл njлqлnлshлm me Atin, me anлn e tл cilit u bлnл tл gjitha. Qл pлr ne njerлzit e pлr shpлtimin tonл zbriti prej qielvet dhe mori kurm prej Shpiritit tл Shejtл edhe Virgjлrлs Mari e u bл njerм. Dhe u kryqлzua pлr ne nлn Ponc Pillatin dhe pлsoi dhe u varrлzua. Dhe u ngjall tл tretлn ditл sipas Shkronjavet. Dhe u hyp nл qiell dhe rri nл tл djathtлn e Atit. Dhe do tл vinjл pлrsлri me lavdi tл gjykonjл tл gjallлt e tл vdekurit, rregjлria e tл cilit nuk do tл ketл mbarim.

Dhe nл Shpirtin e Shejtл, Zot e jetлbлrлs, qл buron prej Atit, qл adhurohet e lavdлrohet bashkл me Atin e me Birin, qл foli me anлn e Profitлvet.

Nл njл Kishл tл shejtл, katholike dhe apostolike. Rrлfenj njл pagлzim pлr ndjesлn e mлkatevet. Pres ngjalljen e tл vdekurvet. Dhe gjellлn e jetлs s'ardhshme. Amмn.

 

URATA E MËNGJESIT / Morning Prayer

Në emën të Zotit tonë Jezu Krishtit,
Unë po filloj këtë ditë.

O Zoti im, po të falem nderës që më ke ruejt sonte.
Do të përpiqem, çdo gja që të baj sot të jetë pëlqye nga Ti,
dhe simbas vullndetit Tand.

Nana e dashtun Mëri, më ruej sot.
Ejlli i rojës, më ki kujdes sot.
Shna Zef dhe gjithë shejtënit e Hyjit, lutuni për mue.
Ashtu qoftë.PARA BUKE / Prayer Before Meals
Epna o Zot, bekimin tand
Ne e këtij ushqimi,
Që po e marrim
Prej bujarisë sate.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
Ashtu qoftë.


PUNA E PENDIMIT / Act of Contrition

O Zoti im,
Po më vjen keq me gjithë zemër
Për të gjitha mëkatet që kam ba.

Jo vetëm pse me to kam bjerrë parrizin
e kam meritue ferrin,
por ma fort pse të kam fye ty,
o e Mira e pamarueme,
që kaq fort më ke dashtë.
Mëshirë, o Zot,
më fal, o Zot!

Po të jap fjalën,
me ndihmë tande,
mos me te fye ma kurr.
Ashtu qoftë.


LUTJE NËNË TEREZËS / Prayer to Mother Teresa

O e bekuemja Nana Tereze,
që dashnia e madhe për Krishtin të bani t'i shërbejsh
ma të vorfënve ndër të vorfën,
dhe zelli misionar i të cilit të frymëzoi të përqafosh
popujt e botës,
unë vi te ti me lutje të përvujtë.

Nxirr për mua mëshirën të shoh Krishtin në të gjitha
krijesat njerëzore,
tue i përqafue ata në frymën e gjenerozitetit
dhe tue u shërbye atyne në emën të Jezusit.

O Atë Qiellor,
ty të lutem të sigurosh për Nanë Terezën
shpalljen zyrtare të shejtnisë nëpër kanonizim.
Po e kërkoj këta në emën të Krishtit Jezus.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)