The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Aiysyen Rosary Prayers
This language is also known as Haitian Creole French, Kreyol, or Krèyol ayisyen. This language is spoken by almost 7,000,000 people in Haiti. It is also spoken in the Bahamas, Cayman Islands, French Guiana, Dominican Republic, Guadeloupe, and Puerto Rico.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Papa Nou / Our Father / Pater Noster
Papa nou ki nan sièl la,
Nou mandé pou yo toujou réspékté non ou.
Vi-n tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonté ou so latè,
tankou yo fè-l nan sièl la.
Manjé nou bézouin an, ban nou-l jòdi-a.
Padonnin tout mal nou fè,
minm jan nou padonnin moun ki fè nou mal.
Pa kité nou nan pozision pou-n tonbé nan tantasion,
min, délivré nou anba Satan.
Amèn.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)