The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Mindanao Visayan Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Cebuano, Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Binisaya, Bisayan, and Sebuano. This language is a dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of Mindanao, Philippines.

(Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.)

Contents

Unsaon Pagpangadye sa Rosaryo / The Holy Rosary

+ TIMAAN SA KRUS / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak g sa Espiritu Santo. Amen.

TIMAAN SA KRUS / Ang Pagpanguros / The Sign of the Cross / Signum Crucis (Version 2)

Tungod * (kurusan ang agtang) sa timaan * sa Santa Krus * sa among mga kaaway * (kurusan ang mga ngabil) bawion mo kami,* (kurusan ang dughan)Ginoong Dios namo. * Sa ngalan sa Amahan,* (Manguros) ug sa Anak,* ug sa Espiritu Santo.* Amen.

Ang Pagpadayag sa Pagtuo / The Apostles' Creed / Credo (Version 2)

Nagatoo ako sa Dios ang Amahan, Makagagahum sa tanan,
Magbubuhat sa langit ug sa yuta;

Nagatoo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesucristo, Ginoo nato,
nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo,
gianak ni Santa Maria Birhen,
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus, namatay, gilubong, ug mikunsad sa mga nangamatay;
sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya;
misaka Siya sa langit
ug nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan nga Makagagahum sa tanan,
gikan didto mobalik Siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.

Nagatoo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaambitan sa mga Santos,
sa kapasayloan sa mga sala,
sa kabanhawn sa lawas,
ug sa kinabuhing walay kataposan. Amen.

Ang Pag-ampo sa Ginuo / Amahan Namo / Our Father / Pater Noster (Version 2)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Ang Pag-ampo sa Ginuo

Amahan Namo, nga anaa ka sa mga langit,
pagdayegon ang imong ngalan,
umabot kanamo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.

Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa,
ug pasayloa kami sa among mga sala,
ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa mga panulay,
hinonoa, luwasa kami sa dautan. Amen.

Amahan Namo / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Amahan namo nga naa sa langit:
Simbahon unta ang ngalan mo;
Maghari ka unta kanamo,
Ug tumanon ang imong pagbuot
dinhi sa yuta ingon nga gituman
kini didto sa langit.
Ihatag kanamo ang kalan-on nga
among gikinahanglang karon adlawa;
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo.
Ayaw kami itugy an sa malisod nga pagsulay;
luwasa hinuon kami sa Daotan.

Ang Pagyukbò kang Maria / Maghimaya ka, Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka, Maria, napunô ka sa grasya,
ang Ginoong Dios anaa kanimo,
bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan,
ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus.

Santa Maria, Inahan ka sa Dios,
iampo mo kami nga mga makasasala, karon
ug sa oras sa among kamatayon. Amen.

Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version 2)

Maghimaya ca Maria nğa ponó ca sin gracia,
an Guinoo nğa Dios aada sa imo.
Guindadayao ca labi sa mğa babaye ngatanan;
nğan guindadayao man an imo Anac nğa si Jesus.
Sancta Maria, Iroy sa Dios
ig-ampo mo cami mğa macasasala,
niyan nğan sa horas sa amon igcamatay.
Amen Jesus.

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria, napune ka sa grasya,
ang Ginoong Dios anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa babaye nga tanan;
Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan ka sa Dios
ig ampo mo kaming makasasala,
karon ug sa oras ang among ikamatay.
Amen.

Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / Himaya sa Amahan / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version 2)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa katuigan nga tanan. Amen.

Himaya sa Amahan / Glory Be / Gloria Patri

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,
ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Oh, My Jesus / Fatima Prayer

O Jesús ko, pasaloa kami sa among mga salâ,
luwasa kami sa mga kalayo sa impiyerno,
dad-a ang tanang mga kalag sa purgatoryo nganha sa langit,
ilabi na kadtong labing nanginahanglan sa imong kaluoy ug panabang.

O Jesus Ko / Oh, My Jesus (Fatima Prayer) (Version 1)

O Jesus ko pasayloa kami sa among mga sala,
Lowasa kami sa kalayo sa Impyerno.
Dad-a ang tanang mga nangamatay diha sa imong kalooy,
ilabi na kadtong nanginahanglan sa Imong Kalooy ug Panabang.

Ang Pagsangpit kang Maria, Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version 2)

Maghimaya ka, Rayna, Inahan sa Kaluoy,
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Maghimaya ka, Rayna, Inahan sa Kaluoy, Kinabuhi, Kinatam-is, ikaw ang gilauman namo, Maghimaya ka.

Nagapanawag kami kanimo, mga kabos ug hininginlan nga mga anak ni Eva; Nagapanghupaw kami, nagaagulò Nagapanghilak kami Ning walog nga luhaan.

Dan, among mag-alampo, Ilingi mo kanamo kanang imong mga mata nga maluluy-on Ug kon tapos na ang among paghingilin, Ipakita mo kanamo ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesús.

Ay maaghop, ay maluluy-on, ay matam-is nga Birhen Maria.

Iampo mo kami, mahal nga Inahan sa Dios, Aron mahimo kaming takos sa mga saad sa among Ginuong Jesucristo. Amen.

Final Prayer

O Dios, kansang Bugtong Anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, milukat alang kanamo sa ganti sa kinabuhing dayon, itugot nangamuyo kami kanimo, nga samtang nagapamalandong kami niining mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, mahimo kaming takos nga makasunod sa ilang kahulogan ug makapanag-iya sa ilang gisaad, pinaagi ni Cristo among Ginuo. Amen.

Mysteries of the Rosary

Mga Misteryo Sa Kalipay / The Joyful Mysteries (Version 1)

(Lunes ug Sabado) / (Monday and Thursday)

1)Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa Anak sa Dios
Lukas 1:26-38
The Annunciation

Luke 1:35
2) Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel
Lukas 1:39-47
The Visitation

Luke 1:39-56
3) Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen
Lukas 2:1-7
The Nativity

Luke 2:1-20
4) Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen
Lukas 2:22-32
The Presentation

Luke 2:22-39
5) Ang Pagkawala sa Diosnon nga Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon
Lukas 2:41-52
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

The Luminous Mysteries

(Huwebes / Jueves) / (Thursday)

1)Ang Pagpadayag Ni Cristo sa Pagbunyag Didto Sa Jordan
Mateo 3,13-17 o Marcos 1,9-11 o Lukas 3,21-22
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34
2) Ang Pagpadayag Ni Cristo Sa Paghimo og Bino gikan sa Tubig Sa Kasal Sa Cana
Juan 2,1-11
The Miracle at Cana

John 2:1-12
3) Ang Pagpadayag Ni Cristo Sa Gingharian Sa Dios Uban Sa Iyang Pagtawag Ngadto Sa Pagkakabig
Mateo 4,12-17 o Marcos 1,14-15 o Lukas 4,14-15
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50
4) Ang Pagpadayag ni Cristo sa Iyang Himaya sa Pagkausab Sa Iyang Panagway sa Bukid sa Tabor
Mateo 17,1-13 o Marcos 9,2-13 o Lukas 9,28-36
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36
5) Ang Pagpadayag ni Cristo sa Misteryo sa Iyang Pagpasakit, Pagkamatay ug Pagkabanhaw sa Iyang Pagmugna Sa Eukaristiya
Mateo 26,26-30 o Marcos 14,22-26 o Lukas 22,15-20 o 1 Corinto 11,23-25
The Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20

Mga Misteryo Sa Kasakit / The Sorrowful Mysteries (Version 1)

(Martes ug Biyernes) / (Tuesday and Friday)

1)Ang Pag-ampo sa atong Ginoo didto sa Tanaman sa Getsemani
Markos 14:32-36
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
2) Ang Paggaid ug Paghampak sa haliging bato sa atong Manunubos
Juan 18:28-38 ug 19:1
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1
3) Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon
Markos 15:16-20
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3
4) Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo
Juan 19:12-16
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17
5) Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo
Lukas 23:33-34 ug 39-46
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

Mga Misteryo Sa Himaya / The Glorious Mysteries (Version 1)

(Domingo ug Mierkoles) / (Sunday and Wednesday)

1) Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo
Lukas 24:1-6a
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18
2) Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios
Lukas 24:50-53
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11
3) Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria
Buhat 2:1-4
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41
4) Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria
Awit sa mga Awit 2:8-14
The Assumption

5) Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos
Gipadayag 12:1-6
The Coronation of Mary

Ang Balaan nga Rosaryo / How to Pray the Rosary

Ang Balaan nga Rosaryo
How to pray the Rosary

1. + TIMAAN SA KRUS / The Sign of the Cross / Signum Crucis
2. Ang Pagpadayag sa Pagtuo / The Apostles' Creed
3. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo (Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster)
4. 3 Maghimaya ca Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Himaya sa Amahan / Glory Be / Gloria Patri
6. Announce Misteryo 1
7. Amahan Namo
8. 10 Maghimaya ca Maria
9. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko / (Oh, My Jesus / Fatima Prayer)
10. Announce Misteryo 2
11. Amahan Namo
12. 10 Maghimaya ca Maria
13. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko
14. Announce Misteryo 3
15. Amahan Namo
16. 10 Maghimaya ca Maria
17. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko
18. Announce Misteryo 4
19. Amahan Namo
20. 10 Maghimaya ca Maria
21. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko
22. Announce Misteryo 5
23. Amahan Namo
24. 10 Maghimaya ca Maria
25. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko
26. Ang Pagsangpit kang Maria, Rayna (Hail, Holy Queen)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Amahan Namo (Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster)
Maghimaya ca Maria (Hail Mary / Ave Maria)
Himaya sa Amahan (Glory Be / Gloria Patri)
28. + TIMAAN SA KRUS / The Sign of the Cross / Signum Crucis

Ang Balaan nga Rosaryo / How to Pray the Rosary

1. Kuptan ang krusipiho sa rosaryohan ug mangadye sa Pagpadayag sa Pagtuo.

2. Kuptan ang unang bato-bato sa rosaryohan ug mangadye sa Amahan Namo.

3. Mangadye ug tulo ka Maghimaya ka Maria samtang nagganid pagkupot sa sunod nga tulo ka bato-bato. Isunod pagkupot ang ikaupat nga bato-bato ug mangadye sa Himaya sa Amahan.

4. Kuptan ang medalya nga nag-unong sa mga bato-bato ug mobungat sa unang misteryo ug mangadye sa Amahan Namo.

5. Mangadye ug napulo ka Maghimaya ka, Maria, samtang nagganid sa napulo ka bato-bato isip ilhanan.

6. Inigkahuman mangadye ug Himaya sa Amahan, (Sumala sa gihangyo sa Birhen sa Fatima, mangadye niining mosunod nga pag-ampo human sa matag misteryo) kuptan ang sunod nga bato-bato samtang nagbungat sa ikaduha nga misteryo ug mangadye saAmahan Namo.

7. Mangadye na usab ug napulo ka Maghimaya ka, Maria, sama sa unahan.

8. Ug himuon kini hangtod matapos ang lima ka misteryo.

9. Mangadye sa Maghimaya ka, Rayna.

10. Kataposang Pag-ampo:

O Dios, kansang Bugtong Anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, milukat alang kanamo sa ganti sa kinabuhing dayon, itugot nangamuyo kami kanimo, nga samtang nagapamalandong kami niining mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, mahimo kaming takos nga makasunod sa ilang kahulogan ug makapanag-iya sa ilang gisaad, pinaagi ni Cristo among Ginuo. Amen.

SAYONG BUNTAG, UDTO, UG BAG-ONG GABII / The Angelus (Version 2)

SAYONG BUNTAG, UDTO, UG BAG-ONG GABII
The Angelus

Paghandom sa Pagkahimong Tawo sa Anak sa Dios:

Ang Anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta dinhi kanako sumala sa imong pulong.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

Ug ang Pulong nahimong Tawo. Ug mipuyo Siya uban kanato.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

I-ampo mo kami, Mahal nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takus sa mga saad ni Jesucristo.

Mag-ampo kita: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo, ibûbô sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa Anghel nasayod sa Pagkatawo ni Cristo imong Anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Cristo among Ginoo. Amen.

SA DILI PA MANGAON / Grace Before Meals (Version 2)

White House State Dining Room 001.jpg

(Manguros ug mag-ampo:)

Panalangini kami, Ginuo,
ug kining imong mga gasa nga among nadawat
gikan sa imong pagkamanggihatagon,
pinaagi ni Cristo nga among Ginuo. Amen.

INIGKAHUMAN UG PANGAON / Grace After Meals (Version 2)

(Manguros ug mag-ampo:)

Nagpasalamat kami, kanimo, Ginuo,

sa tanan nimong mga grasya,

ikaw nga nagapuyo ug nagahari

hangtod sa kahangtoran. Amen.

INIGGAWAS SA BALAY / Prayer for Blessing the Home with Holy Water (Version 2)

(Ituslob ang mga tudlo sa bendita, ug mag-ampo:)

Kining tubig nga balaan,

alang kanato mahimo untang kinabuhi'g kaluwasan,

(dinhi manguros) sa ngalan sa Amahan,

ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

PAGSUGOD UG TRABAHO / Prayer Before Work / Come Holy Spirit, Fill the Hearts of the Faithful (Version 2)

(Pagsangpit sa Espiritu Santo / Invocation of the Holy Spirit)

Umari ka, Espiritu nga Balaan, pun-a ang mga kasingkasing sa Imong mga Matuuhon, padilaaba dinha kanila ang kalayo sa imong gugma ug bag-oha ang dagway sa yuta.

Umari ka, Espiritu nga Balaan, umari ka pinaagi sa gamhanan nga pangaliya sa Putli uyamot nga Kasingkasing ni Maria, ang imong pinangga kaayo nga Esposa.

SA A LAS TRES SA HAPON / Oh, Blood and Water (Version 2)

(Pagsangpit sa Diosnon nga Kaluoy / Invocation of Divine Mercy)

O Dugô ug Tubig nga mibuhagay gikan sa Kasingkasing ni Jesus isip Tuburan sa Kaluoy alang kanamo, Nagalaum ako Kanimo.

Balaan nga Dios, Balaan nga Makagagahom, Balaan nga Walay Kamatayon, Maluoy ka Kanamo ug sa tibuok Kalibotan. (Makatulo)

Jesús, Hari sa Kaluoy, Nagalaom kami Kanimo.

SA A LAS OCHO SA GABII / Prayer for the Dead / Eternal Rest Grant unto Them, Oh Lord (Version 2)

Pag-ampo alang sa mga Nangamatay:

Pahulay nga dayon ihatag kanila, o Ginuo, ug ang kahayag nga walay pagkapalong idan-ag kanila. (Dinhi mangadye ug usa ka Amahan Namo, usa ka Maghimaya ka Maria, ug usa ka Himaya sa Amahan.)

Ang mga kalag sa tanang mga matuuhon nga nangamatay kahatagan unta ug pahulay nga dayon sa Dios nga Maluluy-on. Amen.

SA DAYON UG KATULOG / Before Sleep / A Night Prayer (Version 2)

(Pagyukbo kang Maria ug sa Balaang Trinidad / Veneration to Mary and the Holy Trinity)

Maghimaya ka, Maria, Anak sa Dios nga Amahan; Maghimaya ka, Maria, Inahan sa Dios nga Anak; Maghimaya ka, Maria, Esposa sa Espiritu Santo, Diosnon nga Puloy-anan, Sa mahal nga Trinidad.

NOBENA PERPETUA SA BIRHEN SA COTTA / Perpetual Novena to Our Lady of the Fortress (Version 1)

(Kon himuon sulod sa Misa, laktawan kining mosunod, ug moadto sa mga dapit nga adunay '{ ... }'. )

Mangluhod ug mangadye sa tinaas nga Panguros.

(Ang tinaas nga nobena magsunod sa mga gihan-ay dinhi; sa minubô nga nobena molaktod ngadto sa Pag-ampo sa Nobena, hangtod sa "Amahan Namo..., " nga makita sa ubos.)

PAGSIMBA

Pangadyeon ang Ang Pagpadayag sa Pagtuo: Nagatoo ako sa Dios nga Amahan...

{Kon himuon sulod sa Misa, human sa ritwal nga paghimamat sa pari, isunod kining musunod nga magtindog ang tanan.}

(Antífona:) Dali kamo, simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang Espíritu* mipahimugso kang Cristo diha ni Maria.

(Usbon ang antífona:) Dali kamo, simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang Espíritu* mipahimugso kang Cristo diha ni Maria.

(Salmo 100) Awiti nga malipayon ang Ginuo,* kamong tanan nga katawhan!* Simbaha nga malipayon ang GINOO,* ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit.

(Usbon ang antífona:) Dali kamo, simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang Espíritu* mipahimugso kang Cristo diha ni Maria.

Ilha nga Dios ang GINOO!* Siyay nagbuhat kanato ug kita mga iyaha,* kita iyang katawhan,* ug iya kitáng panon.

(Usbon ang antífona:) Dali kamo, simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang Espíritu* mipahimugso kang Cristo diha ni Maria.

Sulod kamo sa iyang Templo* ug pasalamati siya didto;* sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto!* Pasalamati ug dayga siya! (Usbon ang antífona:) Dali kamo, simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang Espíritu* mipahimugso kang Cristo diha ni Maria.

Ang GINOO maayo;* molungtad ang iyang gugma* ingon man ang iyang pagkama-unongon* hangtod sa kahangtoran.

(Usbon ang antífona:) Dali kamo, simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang Espíritu* mipahimugso kang Cristo diha ni Maria.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak,* ug sa Espiritu Santo.* Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,* ug sa katuigan nga tanan. Amen.

(Usbon ang antífona:) Dali kamo, simbahon nato ang Dios nga pinaagi sa iyang Espíritu* mipahimugso kang Cristo diha ni Maria.

(Manglingkod)

KANTIKO

(Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

(Usbon ang Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

(Kantiko sa Efeso 1,3-10) Magpasalamat kita sa Dios* ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo* nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanon gasa sa langit* diha sa atong pagkahiusa kang Cristo.

(Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

Sa wala pa buhata ang kalibotan* gipili na kita sa Dios* aron maiya diha ni Cristo,* aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan.

(Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

Tungod sa iyang gugma,* daan nang gibut-an sa Dios nga sagupon niya kita* nga mga anak pinaagi ni Jesucristo* - mao kini ang iyang gikahimut-an ug tuyo.

(Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Cristo,* sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala.* Pagkadako sa grasya sa Dios,* nga sa walay sukod gihatag niya kanato!

(Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo,* gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw* nga iya nang gibut-an* nga tumanon pinaagi ni Cristo.

(Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

Ang laraw sa Dios nga tumanon niya* inig-abot na sa hustong panahon* mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta* ubos sa pagpangulo ni Cristo.

(Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak,* ug sa Espiritu Santo.* Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,* ug sa katuigan nga tanan. Amen.

(Antífona) Dayegon natong mga pilipino si Maria ang Birhen,* kay iya kitang giagak sa atong pagpanaw.

{Kon himuon kini sulod sa misa, sayloan kining mosunod; manindog ug kon dunay GLORIA, kantahon kini; isunod ang Pag-ampo sa Misa ug mopadayon sa Misa sumala sa naandan.}

Pagbasa gikan sa Balaang Kasulatan (Galacia 4,4-5). Pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang Iyang Anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo siya ilalom sa Balaod, aron pagluwas niadtong nailalom sa Balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios.

(Mangluhod)

{Kon himuon kini sulod sa misa, isunod sa Homiliya ang "Pag-ampo sa Nobena" nga magtindog, isip Pag-ampo sa Katilingban:}

PAG-AMPO SA NOBENA

Dayegon nato ang Dios, atong Makakagahom nga Amahan, nga mibuot nga si Maria, ang Inahan sa iyang Anak, handumon ug saulugon sa matag kaliwatan. Karon diha sa atong panginahanglan mangamuyo kita sa pag-ingon: Birhen sa Cotta, puno sa grasya, iampo mo kami.

Birhen sa Cotta, puno sa grasya, iampo mo kami.

Dios, among Amahan, Imong gihimo si Maria nga Inahan sa Kaluoy, himoa nga ang tanan nga nag-atubang ug mga pagsulay makasinati unta sa iyang inahanon nga gugma, ug busa nangamuyo kami kaniya,

Birhen sa Cotta, puno sa grasya, iampo mo kami.

Mibuot ikaw nga si Maria mahimong inahan sa banay dinha sa panimalay ni Jesús ug José, mopalambo unta sa gugma ug kabalaan ang mga inahan sa kabanayan pinaagi sa iyang pagpangama, ug busa nangamuyo kami kaniya,

Birhen sa Cotta, puno sa grasya, iampo mo kami.

Imong gihatagan si Maria ug kusog didto sa tiilan sa Krus ug imo siyang gipunô sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong Anak, kunhoran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-atan sa ilang mga gilukdo pinaagi sa iyang pangaliya, ug busa nangamuyo kami kaniya,

Birhen sa Cotta, puno sa grasya, iampo mo kami.

Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama hatagi ug kusog ang mga huyang, pagdasig ang mga naguol, ug pasaylo ang mga makasasala, ug busa nangamuyo kami kaniya,

Birhen sa Cotta, puno sa grasya, iampo mo kami.

Imong gimbut-an nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino, ug imo pa gayod nga gihatagan ang among katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod ubos sa titulo sa Birhen sa Cotta, himoa nga sa among mga pagpanaw mapanalipdan kami kanunay, ug busa nangamuyo kami kaniya,

Birhen sa Cotta, puno sa grasya, iampo mo kami.

Imong gipurungpurongan si Maria nga Rayna sa Langit, pinaagi sa iyang pagpangama himoa nga ang mga nangamatay maglipay unta dinha sa imong Gingharian hangtod sa kahangtoran, ug busa nangamuyo kami kaniya,

Birhen sa Cotta, puno sa grasya, iampo mo kami.

(Ang minubô kutob ra dinhi.)

{Kon himuon sulod sa Misa, laktawan ang mosunod ug human sa pangalawat, himuon ang "Awit ni Maria" sumala sa anaa sa ubos.}

PANAPOS

(Manindog)

Ug karon mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginuo:

Amahan Namo ...

ANG AWIT NI MARÍA (Nagdayeg ang akong kasingkasing...) (Antífona) Ang Dios naghimo ug dagkong mga butang kang Maria,* atong balaanon kanunay ang iyang ngalan.

(Usbon ang Antífona) Ang Dios naghimo ug dagkong mga butang kang Maria,* atong balaanon kanunay ang iyang ngalan.

(Lukas 1,46-55) Nagdayeg ang akong kasingkasing sa Ginoo,* Ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong Manluluwas.* Tungod kay nahinumdom siya kanako,* nga iyang sulugoon!

(Antífona) Ang Dios naghimo ug dagkong mga butang kang Maria,* atong balaanon kanunay ang iyang ngalan.

Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanakog bulahan,* Tungod sa mga dagkong mga butang* nga gihimo kanako sa Gamhanang Dios.* Balaan ang iyang ngalan.

(Antífona) Ang Dios naghimo ug dagkong mga butang kang Maria,* atong balaanon kanunay ang iyang ngalan.

Nagpakita siyag kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya,* gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan.* Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan* Ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw.

(Antífona) Ang Dios naghimo ug dagkong mga butang kang Maria,* atong balaanon kanunay ang iyang ngalan.

Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono,* Ug gituboy ang mga mapaubsanon.* Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom,* Ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato.

(Antífona) Ang Dios naghimo ug dagkong mga butang kang Maria,* atong balaanon kanunay ang iyang ngalan.

Gituman niya ang iyang saad sa atong katigulangan;* Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon,* Ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham* Ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangtoran!

(Antífona) Ang Dios naghimo ug dagkong mga butang kang Maria,* atong balaanon kanunay ang iyang ngalan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak,* ug sa Espiritu Santo.* Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,* ug sa katuigan nga tanan. Amen.

(Antífona) Ang Dios naghimo ug dagkong mga butang kang Maria,* atong balaanon kanunay ang iyang ngalan.

{Kon himuon kini sulod sa Misa, human sa "Awit ni Maria", basahon ang Pag-ampo human sa Pangalawat nga anaa sa Misal, ug tapuson ang Misa sumala sa naandan. Kantahon ang "Gozos" human sa Misa.}

Mag-ampo kita.

Makagagahom nga Dios, kaming imong mga anak nangalipay kay ania man kami ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Birhen Maria, ang among pinangga nga Birhen sa Cotta. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunayng kaayohan sa lawas ug kalag, maagak kami latas sa mga kasakit niining kinabuhi, ug sa among mga pagpanaw mahalikay kami sa tanang katalagman. Kini among gipangayo pinaagi ni Cristo, among Ginuo. Amen.

GOZOS

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

1. Mapaubsanon s'yang dalaga didto sa Nazaret; Ug sinayoran sa pandayng Jose nga balaan; Nahimong Inahan, Inahan sa Dios, Inahan sa Katawhan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

2. Suluguon ikaw kalipay sa Dios ug sa tanan; Puno sa grasya anaa gayud ang Ginoo; Suloguon ikaw, gikahimut-an sa tanang kalangitan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

3. Kay matahom nga Inahan sa Anak ni Abraham; Ang Inahan sa Anak ni David ug dinayeg; Siya balaan nga Inahan ni Jesus ang Ginoo.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

4. Ug ang bulahan sa tanan nga babaye ikaw man; Ikaw bulahan sa bunga sa Dios sa tiyan mo; Sa kalibotan, gidayeg sa tanan nga katawhan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

5. Ang Spiritu sa Dios mikunsad dihang walay sukod; Nahimong lawas ang Pulong gayud natinuod; Sa imong grasya siya uban nagpuyo sa katawhan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

6. Gipakatawo mo ang imong anak sa pasongan; Sa mga anghel "Himaya sa Dios" giawitan, "Sa kalibotan, kalinaw sa buotang katawhan."

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

7. Ug giawitan sab ang imong anak sa angheles; Ug gihugopa'g kalipay gayud sa pastores; Ug namalandong sa bata si Maria nagsud-ong.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

8. Ug sa tulo ka Hari imong anak ginatagad; Didto sa Templo ang batang Jesus ginahalad; Ug sa kalipay ang Batang Dios ni Simeon 'yang gikugos.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

9. Karon gipili ka sa Diosnong gahom nga Inahan; Sa Zion nga ulay, anak nga tarong nabulahan; Ug sa himaya, kalipay sa balaang katawhan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

10. Gipangitaan mo ang Templo diha imong anak; Didto sa Cana kasal sugo mo panalangin; Unang milagro gihimo sa bililhong katawhan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

11. Nagabarog ubos sa Krus, Inahan nagasubo;, Sa apostol sumbanan ka gayud sa tinuod; Rayna sa Langit ug Inahan sa tanan nga katawhan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

12. Cenaculo, tinun-an imo silang giubanan; Nga gikunsara'g Spiritu Santo, ang Gamhanan; Ug nahimugso ang Simbahan, ang katawhang bulahan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

13. Mahimayaon ka sa adlaw ikaw nagasubang; Ug ang kahayag sa bulan, hanig, tiilan mo; Sa dose ka bituon, gipurongpurongan, Inahan sa katawhan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

14. Ikaw kang Kristo nga balaang Anak labing suod; Kaniya una ikawng misunod sa Balaod; Diwa sa gugma, ang sumbanan paingon gingharian.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

15. Sa mga misyonero kuyog ikaw nilang tanan; Ug sa kalipay gidawat ikaw matag adlaw; Ug panalipdi, O Inahan, ang Pilipinhong katawhan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

16. Birhen de Guia, ang una mong debulto sa tanan; Kami ang "pueblo amante , amante de Maria"; Mahigugmaon nga Inahan, nan kami panalipdi.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

17. Birhen sa Cotta ka gisangpit karon, O Inahan; Ang misamisnon kanimo kami panalipdi; Kami nag-awit, sa pagpanaw ubani matag adlaw.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

18. Anak sa Dios, Anak sa Dios nga anak sa Amahan; O Inahan gyud ikaw sa Anak, O bulahan; Birheng Maria, Esposa sa Spiritung Balaan. (Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

19. O puluy-anan gyud nga Diosnon ikaw, O Matahom; Sa Trinidad nga Balaan gayud giyukbo-an; Birheng Maria, O Inahan, sa katawhan dalangpan.

(Antifona) Maghimaya ka, Birhen Maria, Birhen sa Cotta!

Gabiing Balaan (Cebuano Version) / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Gabiing Balaan
Gabiing Malinaw!

Silent Night

Gabiing balaan,
Mahilum ang tanan
Sa natawo ang Ginoo,
Gibantayan sa inahan N'ya;
Sa langitnong kalinaw,
'Niang Mesias karon.

Gabiing Malinaw! / Silent Night / Stille Nacht

Gabiing malinaw
madulom ang tanan
gawas lang sa Batang Hesus
nga gibantayan man nila
sa langitnong kalinaw
nia'ng Mesiyas karon.

(English Translation)

Peaceful night
darkness everywhere
except for the Child Jesus
where they kept watched
in heavenly peace
the Messiah has come

The Nicene Creed / Credo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox