The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Legaspi Central Bicolano Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Central Bicolano, Bicol, and Bikol.

This language is a dialect of Central Bicolano spoken by people in Legaspi City, Luzon in the Philippines.

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.


See also:

Bicol Rosary Prayers

Contents

+ TANDA NIN SANTA CRUZ / + Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version B)

+ Sa ngaran nin Ama, asin nin Aki, patin nin Espiritu Santo. Amen.

+ TANDA NIN SANTA CRUZ / + Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version A)

+ Sa pagtandaan nin Santa Cruz, Cagurangnan niamong Dios, agawon mo kami sa samuyang mga kaiwal sa pangaran nin Dios Ama asin nin Dios Aki patin nin Dios Espiritu Santo, Amen Jesus.

MINATUBOD / The Apostles' Creed / Credo (Version B)

Minatubod ako sa Dios, Amang makakamhan,
Kaggibo nin langit asin daga.
Minatubod ako ki Jesucristo, Aking Bogtong Niya, Kagurangnan ta.
Ipinangidam sa kapangyarihan nin Espiritu Santo.
Ipinangaki ni Virgen Maria,
pinasakitan ni Poncio Pilato,
ipinako sa cruz, nagadan, ilinobong,
huminilig sa mga gadan.
Sa ikatolong aldaw nabuhay liwat,
suminakat sa langit,
asin nagtutukaw sa too nin Dios Amang makakamhan;
mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan.
Minatubod ako sa Espiritu Santo,
sa Banal na Simbahan na Catolico,
sa paropakinabang nin mga santos,
sa kapatawaran nin mga kasalan,
sa pagkabuhay liwat nin mga gadan,
asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen.

MINATUBOD / The Apostles' Creed / Credo (Version A)

Minatubod aco sa Dios, Amang macacamhan,
cagguibo nin langit asin daga.
Minatubod aco ki Jesukristo, Aking Bogtong nia asin Cagurangnan ta,
ipinangidam lalang nin Dios Espiritu Santo,
ipinangaki ni Virgen Maria.
Pinasakitan ni Poncio Pilato,
ipinaco sa cruz, nagadan asin ilinobong.
Humilig sa mga gadan,
sa icatolong aldaw nabuhay liwat,
suminacat sa langit,
nagtutucaw sa too nin Dios Amang macacamhan.
Mabalic sa paghucom sa manga buhay asin mamga gadan.
Minatubod aco sa Dios Espiritu Santo
asin sa Santa Iglesia Catolica,
sa paropakinabang nin manga Santos,
sa capatawaran nin manga casalan,
sa pagcabuhay liwat nin manga gadan
asin sa buhay na daing casagcoran. Amen.

AMA NIAMO / The Lord’s Prayer / Our Father / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Ama Niamo na yaon Ka sa langit,
sambahon ang ngaran Mo,
mapasamuya an kahadean Mo,
kuyugon an boot Mo digdi
sa daga
nin siring sa langit.
An samong kakanon sa aro-aldaw itao Mo samuya ngonyan
asin patawaron Mo kami kan samong mga kasalan,
siring kan pagpatawad niamo sa mga nagkasala samuya.
Hare kami pabayae na madaog nin sogot,
alagad agawon Mo kami sa maraot. Amen.

AMA NIAMO / The Lord’s Prayer / Our Father / Pater Noster

Ama niamo, na yaon ka sa lagñit.
Sasambahon an gñaran mo.
Dumatong logod an kahadean mo.
Guibohon an boot mo,
digdi sa daga
nin siring sa lagñit.
Itao mo samo gñunian an samong kakanon sa aroaldao.
Asin ipatawad mo samo an samong magña kasalan
siring na kamo nagpatawad sa magña may sala samo.
Asin dai mo kami darahon sa sugot,
kundi iligtas mo kami sa maraot. Amen.

AMA NIAMO / The Lord’s Prayer / Our Father / Pater Noster (Version A)

Ama Niamo na yaon ca sa langit.
Sambahon an ngaran mo,
mapasamuya an cahadean mo,
kuyugon an boot mo digdi
sa daga nin siring sa langit.
An samong cacanon sa aroaldaw itao mo samuya ngonian
asin patawaron mo cami can samong manga casalan siring
can pagpatawad niamo sa manga nagcasala samuya,
hare cami pabayae na madaog nin sogot
alagad agawon mo cami sa maraot. Amen.

Tara Cagurangnan Maria / Tará, Kagurangnán María / Hail Mary / Ave Maria

Tara Cagurangnan Maria pano ca nin gracia,
an Cagurangnan tan Dios yaon saimo;
pinaorog ca carahay sa magna babaye gabos,
asin orog pa carahay an saimong mahal na Aquing si Jesus.
Santa Maria, Ina nin Dios,
cami an macasalan, ipamibi
mo cami gnonian asin sa paghignagdan niamo.
Auot pa.

Tará, Kagurangnán María / Hail Mary / Ave Maria (Bikol Naga Version)

Tará, Kagurangnán María,
Panô ka nin grasya!
An Kagurangnán tang Diyós yaon saimo!
Pinauróg kang karaháy sa mga babai gabos,
Asín uróg pa karahay an saimong aking si Hesus
Santa María, Inâ nin Diyós:
Ipamibi mo kaming mga makasalan,
ngunyán asín sa paghinagdan niamo.
Amen.

PAG-OMAWON / Glory Be / Gloria Patri (Version B)

Pag-omawon an Ama, asin an Aki, patin an Espiritu Santo:
siring kan pag-omaw sa kaenot-enote pang gayo
sagkod pa naman ngonyan magkagurang man. Amen.

PAG-OMAWON / Glory Be / Gloria Patri

Pagomawon an Ama, asin an Aki, patin an Espiritu Santo.
Siring kan pagomaw sa kaenotenote pang gayong aldaw
sagkod ngunian magkagurang man. Amen.

PAG-OMAWON / Glory Be / Gloria Patri (Version A)

Pag-omawon an Ama asin an Aki patin an Espiritu Santo.
Siring can pag-omaw sa caeot-enote pang gayo ngonian
asin sa panahon na daing casagcoran. Amen.

JACULATORIA / Oh My Jesus / Fatima Prayer (Version A)

O Jesus co, patawara cami can samong manga casalan, iligtas mo kami sa calayo can infierno, cabita pasiring sa langit an gabos na manga calag. Orog na an manga nangangaipong gayo can saimong pagcaherac.
Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

JACULATORIA / Oh My Jesus / Fatima Prayer (Version B)

O Jesus ko, patawada ako kan sakong mga kasalan. Ligtasan ako sa kalayo nin infierno. Tawing kaginhawahan an mga kalag sa purgatory orog ng gayo an nangangaipo kan saimong pagkaherak.

TARA, SANTA MARIANG REINA / Hail Holy Queen / Salve Regina (Version B)

Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Tara, Santa Mariang Reina, Ina nin pagkaherak. Tara kabuhayan, kahamisan asin pinanarigan niamo. Ika an inaarang niamo na mga isinobol na mga aki ni Eva. Ika an inaagagha niamo na pinagbabakho asin nananangis digdi sa dagang pinanangisan. Kaya, Parasorog niamo, lilingya kami kan mga mata mong maheherakon. Asin pakatapos kaining pagsobol samuya, ipakita mo samo an saimong mahal na Aking si Jesus. O Maheherakon ! O Maugayon ! O Mahamison na Birhen Maria.
Ipamibi mo kami, O Mahal na Ina nin Dios.
Tanganing papagkanigoon kaming magkamit kan mga panuga ni Kristo.

TARA, SANTA MARIANG REINA / Hail Holy Queen / Salve Regina (Version A)

Tara Santa Mariang Reina asin pagcaherac , ica an cabuhayan asin cahamisan asin an pinanarigan niamo. Ica an ina-arang niamo na manga isinubol na aki ni Eva. Ica an ina-agaghan niamo na manga pinagbabacho asin nananangis digdi sa dagang pinanangisan. Caya ngani, parasorog niamo, lilingya cami can manga mat among maheheracon asin cun macatapos caining pagsobol samuya, ipaheling mo samo an saimong Mahal na Aking si Jesus. O maheheracon, o mau-gayon, o mahamison na Virgen Maria.

MAMIBI KITA / Let Us Pray (Final Prayer) (Version B)

O Dios, an saimong Bogtong na Aki, huli kan saiyang pagkanitawo, pagkagadan asin pagkabuhay liwat, binalukat para samo an balos na iyo an buhay na daing kasagkoran: nagngangayo-ngayo kami saimo, na itogot Mo na huli sa paghorop-horop niamo kan mga misteryo kan kamahal-mahaleng Rosaryo nin mamurawayon na Birhen Maria, masunod lugod niamo an saindang mga katokdoan asin makamtan niamo an saindang kapanugaan. Huli man sana ki Jesu-Kristo na samong Kagurangnan. Amen.

MISTERIO SA SANTO ROSARIO / The Mysteries of the Holy Rosary

MGA MISTERIONG MAOGMAHON / The Joyful Mysteries (Version B)

1)Pagbareta kan Anghel ki Maria
The Annunciation

2) Pagsongko ni Maria
The Visitation

3) Si Jesus Namundag sa Belen
The Nativity

4) Pagdolot ni Maria ki Jesus sa Templo
The Presentation

5) Pagkakua ki Jesus sa Templo
The Finding in the Temple

MGA MISTERIO NIN LIWANAG / The Luminous Mysteries

1)An Pagbonyag ki Jesus
The Baptism of Christ

2) An Kasal sa Cana
The Miracle at Cana

3) An Pagrokyaw kan Kahadean nin Dios
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4) An Transfigurasyon
The Transfiguration

5) 5.An Pagtogdas kan Eucharistia
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

MGA MISTERIONG MAMUNDOON / The Sorrowful Mysteries

1)Si Jesus Namibi sa Getsemani
The Agony in the Garden

2) Si Jesus Pinaghampak kan mga Soldados
The Scourging at the Pillar

3) Si Jesus Kinoronahan nin Tonok
The Crowning of Thorns

4) Pinasan ni Jesus an Krus pa-Calvario
The Way of the Cross

5) Si Jesus Ipinako asin Nagadan sa Krus
The Crucifixion

MGA MISTERIONG MAMURAWAYON / The Glorious Mysteries

1) Si Jesus Nabuhay Liwat
The Resurrection

2) Si Jesus Suminakat sa Langit
The Ascension

3) An Espiritu Santo Naghilig sa mga Apostoles
The Descent of the Holy Spirit

4) Si Maria Santisima Isinakat sa Langit
The Assumption

5) Si Maria Santisima Kinoronahan na Reina nin Langit asin Daga
The Coronation of Mary

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. TANDA NIN SANTA CRUZ (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. MINATUBOD (The Apostles' Creed / Credo)
3. AMA NIAMO (Our Father / Pater Noster)
4. 3 TARA, KAGURANGNAN MARIA (Hail Mary / Ave Maria)
5. PAG-OMAWON (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce MISTERIO 1
7. AMA NIAMO
8. 10 TARA, KAGURANGNAN MARIA
9. PAG-OMAWON / JACULATORIA Oh, My Jesus
10. Announce MISTERIO 2
11. AMA NIAMO
12. 10 TARA, KAGURANGNAN MARIA
13. PAG-OMAWON / JACULATORIA
14. Announce MISTERIO 3
15. AMA NIAMO
16. 10 TARA, KAGURANGNAN MARIA
17. PAG-OMAWON / JACULATORIA
18. Announce MISTERIO 4
19. AMA NIAMO
20. 10 TARA, KAGURANGNAN MARIA
21. PAG-OMAWON / JACULATORIA
22. Announce MISTERIO 5
23. AMA NIAMO
24. 10 TARA, KAGURANGNAN MARIA
25. PAG-OMAWON / JACULATORIA
26. TARA, SANTA MARIANG REINA (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. AMA NIAMO (Our Father / Pater Noster)
27. TARA, KAGURANGNAN MARIA (Hail Mary / Ave Maria)
27. PAG-OMAWON (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. TANDA NIN SANTA CRUZ(The Sign of the Cross / Signum Crucis)

How to Pray the Rosary (Version A)

ENOT NA CABTANG MGA MAGAYAGAYANG MISTERIO / The Joyful Mysteries


(Pinapangadie Lunes asin Sabado)
An enot na Misterio, iyo si pamareta nin Angel ki Maria / The Annunciation
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icaduang Misterio, iyo si pagsongco ni Maria sa saiyang pinsan na si Santa Isabel / The Visitation
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icatolong Misterio, iyo si pagcamundag can Aki nin Dios duman sa Belen / The Nativity
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icaapat na Misterio, iyo si pagdolot ni Maria can saiyang Omboy na si Jesus sa simbahan nin Jerusalem / The Presentation
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icalimang Misterio, iyo si pagcawara ni Jesus asin pagcacua Saiya duman sa Templo sa tahaw nin mga madodonong / The Finding in the Temple
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…

'ICAAPAT NA CABTANG AN MISTERIO NIN LIWANAG / The Luminous Mysteries


(Pinapangadie sa aldaw nin Huwebes)
An enot na Misterio, iyo si pagbonyag ki Jesus / The Baptism of Christ (Lk 2,41-50)
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icaduang Misterio, iyo an Kasal sa Cana / The Miracle at Cana (Jn 2,1-12)
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icatolong Misterio, iyo an Pagrokyaw can Kahadean nin Dios / Proclamation of the Coming of the Kingdom (Mk 1,15; Lk 7,47-48; Jn 20,22-23)
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icaapat na Misterio, iyo an Transfigurasyon / The Transfiguration (Lk 9,35)
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icalimang Misterio, iyo an Pagtogdas can Eucaristia / Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper (Jn 13,1)
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…


ICADUWANG CABTANG MGA MAMUNDOON NA MISTERIO / The Sorrowful Mysteries


(Pinapangadie Martes asin Viernes)
An enot na Misterio, iyo an pagpamibi ni Jesus sa tatamnan sa Getsemani / The Agony in the Garden
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icaduang Misterio, iyo si paghampaca si Jesus na nakagacot sa sarong hareguing gapo / The Scourging at the Pillar
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icatolong Misterio, iyo si pagcoronahi nin tonoc sa mahal na Aki nin Dios / The Crowning of Thorns
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icaapat na Misterio, iyo si pagpasan ni Jesus can Cruz pasiring sa Calvario / The Way of the Cross
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icalimang Misterio, iyo si pagpacoa asin pagcagadan nin Paratubos duman sa Cruz / The Crucifixion
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…

ICATOLONG CABTANG AN MISTERIONG MAMURAWAYON / The Glorious Mysteries====
(Pinapangadie Miercoles asin Dominggo)
An enot na Misterio, iyo si pagcabuhay liwat nin Aki nin Dios / The Resurrection
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icaduang Misterio, iyo si pagsacat sa langit ni Jesucristo / The Ascension
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icatolong Misterio, iyo si paghelig can Espiritu Santo sa catiriponan ni manga Angeles / The Descent of the Holy Spirit
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icaapat na Misterio, iyo si pagsacatan sa langit que Maria Santisima / The Assumption
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…
An icalimang Misterio, iyo si pagcoronahi ki Maria Santisima siring sa Reina nin bilog na linalang / The Coronation of Mary
Ama Niamo, Tara Cagurangnan Maria, Pag-omawon, O Jesus co…

Tara Cagurangnan Maria,
Aki nin Dios Ama.
Tara Cagurangnan Maria,
Ina nin Dios Aki.
Tara Cagurangnan Maria,
Esposa ni Espiritu Santo.
Tara Cagurangnan Maria,
Simbahan asin iidcan can Santisima Trinidad.

LITANIA KI VIRGEN MARIA / Litany of Loretto (Version A)

Kagurangnan*
Cristo
Kagurangnan
Cristo
Dios Ama sa Langit
Dios Aki Paratubos nin Kinaban
Dios Espiritu Santo
Banal na tolong Persona saro sanang Dios

LITANIA KI VIRGEN MARIA

Caheracan mo cami Santa Maria**
Santang Ina nin Dios
Santang Virgen nin mga Virgenes
Ina ni Cristo
Ina nin Diosnon na biaya
Inang malinigon
Inang mabinion
Inang matubison
Inang dai nadigtaan
Inang camomotan
Inang cawiwilihan
Ina nin marhay na hatol
Ina nin Caglalang
Ina nin cagtubos
Virgen na masoripoton
Virgen na guinagalangan
Virgen na ipagbabantog
Virgen na mapangyari
Virgen na maheheracon
Virgen na maimbodon
Salming nin catanusan
Tucawan nin cadonongan
Dahilan nin samong pag-ogma
Vasong sa calag
Vasong igong gagalangan
Vasong palaen nin pagcamoot
Burac na makahulugan
Torre ni David
Torre ni Gading
Harong na bulawan
Caban nin catipanan
Tala nin Langit
Bitoon na macaaga
Caomayan nin manga naghehelang
Pailihan nin manga paracasala
Pararanga nin manga nagmumundo
Paalawan nin manga Cristianos
Reina nin manga Angeles
Reina nin manga Patriarcas
Reina nin manga Profetas
Reina nin manga Apostoles
Reina nin manga Martires
Reina nin manga Confesores
Reina nin manga Virgenes
Reina nin gabos na Santos
Reinang ipinangidam dai naolac tan can casalan na original
Reina nin camahalmahalang Rosario
Reina nin catoninongan

Ipamibi mo cami **
Cordero nin Dios na nagpapara can casalan nin kinaban
Caheraki kami Cagurangnan
Cordero nin Dios na nagpapara can casalan nin quinaban
Hinanioga cami Cagurangnan
V. Reina nin camahalmahaleng Rosario.
R. Tangani cami magcamit can manga panuga ni Cristo, ipamibi mo cami.

ANTIPONA / Antiphon

Sa saimong pagsorog, napaalaw cami Santa Ina ninn Dios, dai mo pagsicwalan an samong manga pakimaherac sa samong manga caipuhan ata ngani agawon mo caming dayaday sa gabos na pagalaman. O Virgen na mamurawayon asin paladin.

V. Ipamibi mo cami Santa Ina nin Dios.
R. Tanganing magcanigo caming magcamit can manga panuga ni Cristo.

PAMIBI

Nakikimaherac cami saimo, O Dios na Cagurangnan na itogot mo sa samong manga oripon na macapagcamit nin dayaday na carahayan sa isip asin sa hawac asin huli sa mamurawayon na pagpangoltanan ni Maria Santisima na Virgen guiraray, macaligtas man logod cami sa manga camundoan ngonian asin macapagcamit can daing tapos na caogmahan. Amen.

The Nicene Creed / Credo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox