The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Cebuano Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Sugbuhanon, Sugbuanon, Visaya, Visayan, Bisaya, Bisayan, Binisaya, Mindanao, and Sebuano. This language is used in certain provinces in the Visayas and Mindanao, islands south of the Philippines.

This language is spoken by 20,043,500 people in Visayas, Negros, Cebu, Bohol, parts of Mindanao and islands south of the Philippines. It is also spoken in Malaysia, Brunei, and Indonesia.

(Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages. Prayers known to be of the same dialect will be labeled "Version A, B, C" etc.)

See also:
Cebuano Mass Book

Contents

PANGROSARYO / Ang Santo Rosaryo / The Holy Rosary

+ TIMAAN SA KRUS / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ Sa ngalan sa Amahan, sa Anak Ug sa Espiritu Santo. Amen.

+ TIMAAN SA KRUS / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version B)

(spoken near Batang, Philippines)

+ Sa Ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

+ Ang Pagpanguros / + The Sign of the Cross / Signum Crucis (Ozamis Version)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

Tungod * (kurusan ang agtang) sa timaan * sa Santa Krus
* sa among mga kaaway * (kurusan ang mga ngabil) bawion mo kami,
* (kurusan ang dughan)Ginoong Dios namo.
* + Sa ngalan sa Amahan,* (Manguros) ug sa Anak,* ug sa Espiritu Santo.* Amen.

+ Timaan sa Santa Krus / + Sign of the Cross / + Signum Crucis

Tungod sa Timaan sa Santa Cruz, Sa among Mga kaaway, O Dios Namo.
+ Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Nagatoo Ako / The Apostles' Creed / Credo

Nagatoo ako sa Dios nga Amahan,
Makagagahum sa tanan.
Magbubuhat sa Langit og sa Yuta.
Nagatoo ako kang Jesukristo
iyang bugtong anak nga atong Ginoo,
gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo,
Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay,
Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato,
Gilansang sa krus,
Namatay ug Gilubong.
Miadto siya sa mga Nangamatay
ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya.
Misaka sa Langit,
ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan,
Makagagahum sa tanan.
Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga
Buhi ug sa mga Minatay.
Nagatoo ako sa Espiritu Santo.
Sa santos ug Katoliko nga Simbahan,
sa Panag-ambit sa mga Santos,
sa Kapasayloan sa mga sala,
ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa
Kinabuhing Walay Katapusan. Amen.


Ang Pagpadayag sa Pagtuo / The Apostles' Creed / Credo (Ozamis Version)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

Nagatoo ako sa Dios ang Amahan,
Makagagahum sa tanan,
Magbubuhat sa langit ug sa yuta;
Nagatoo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesucristo,
Ginoo nato,
nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo,
gianak ni Santa Maria Birhen,
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus, namatay, gilubong,
ug mikunsad sa mga nangamatay;
sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya;
miska Siya sa langit
ug nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan nga Makagagahum sa tanan,
gikan didto mobalik Siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Nagatoo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaambitan sa mga Santos,
sa kapasayloan sa mga sala,
sakabanhawn sa lawas,
ug sa kinabuhing walay kataposan. Amen.

Nagatu-o Ako / The Apostles' Creed / Credo (Version A)

Nagatu-o Ako
Sa Diyos Na Amahan
Makagagahom Sa Tanan
Magbubuhat Sa Langit Ug Sa Yuta
Ug Kang Hesukristo
Na Iyang Anak Na Bugtong
Gipanamkon Sa Nilalang Sa Espiritu Santo
Gianak Ni Maria Na Berhen
Gisakit Ubos Sa Sugo Ni Puncho Pilato
Gilangsang Sa Krus
Namatay Ug Gilubong
Mikunsad Sa Mga Minatay
Sa Ikatulo Ka Adlaw Nabanhaw
Misaka Sa Langit
Ug Nagalinkod Sa Tu-o Sa Amahan
Makagagahom Sa Tanan
Gikan Didto Mubalik Siya
Aron Paghukom Sa Mga
Buhi Ug Sa Minatay.
Nagatu-o Ako Sa Espiritu Santo
Sa Santa Iglesia Katolika
Sa Kaambitan Sa Mga Santos
Sa Kapasaylo-an Sa Mga Sala
Sa Pagkabanhaw Sa Lawas
Ug Sa Kinhabuhing Wala'y Katapusan.
Amen.

Mitoo Ako / The Apostles' Creed / Credo (Version B)

(spoken near Batang, Philippines)

Mitoo ako sa Dios, ang Amahan Makagagahum sa tanan
Magbubuhat sa langit ug sa yuta.
Mitoo ako kang Jesucristo
Iyang Bugtong Anak, atng Ginoo.
Gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo
Ug natawo kang Santa Maria ng ulay.
Nag-antos Siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato
Gilansang sa kruz, namatay ug gilubong.
Minaog Siya sa mga nangamatay.
Sa ikatulong adlaw nabanhaw Siya.
Misaka Siya sa langit ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan
Makagagahum sa tanan.
Gikan didto mobalik Siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Mitoo ako sa Espiritu Santo
Sa Santa Iglesia Katolika
Sa panag-ambit sa mga Santos
Sa kapasaylo-an sa mga sala
Sa pagkabanhaw sa lawas
Ug sa kinabuhing walay katapusan.
Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Amahan namo, nga anaa sa mga langit,
Pagdaygon ang Imong Ngalan.
Moabot kanamo ang Imong gingharian,
Matuman ang Imong pagbuot,
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag adlaw,
Ihatag kanamo karong adlawa,
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga
nakasala kanamo,
Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay,
Hinonoa luwasa kami sa dautan.

Doxology

Kay imo man ang gingharaian,
ug ang gahumug ang himaya,
hangtod sa kahangturan. Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit,
Pagdayegon ang Imong ngalan,
Umabut kanamo ang Imong ginharian,
Matuman ang Imong pagbuut
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan on namo sa matag adlaw
ihatag karong adlawa,
Ug Pasayloa kami sa among utang kanimo,
Maingon sa among pagpasaylo sa
nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Hinonoa luwasa kami sa dautan.
Hinaut pa unta.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa Ka sa mga langit,
Pagdayegon ang Imong Ngalan
Umabot kanamo ang Imong Gingharian
Matuman ang Imong Pagbuot
Dinhi sa yuta maingong sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag-adlaw
Ihatag kanamo karong adlawa.
Pasayloa kami sa among mga sala
Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo.
Ug dili Mo kami itugyan sa panulay
Hinonoa luwasa kami sa tanang dautan.
Amen.

Ang Pag-ampo sa Ginuo / Amahan Namo / Our Father / Pater Noster (Version Ozamis)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

Amahan Namo, nga anaa sa mga langit,
pagdayegon ang imong ngalan umabut kanamo
ang Imong Gingharian matuman ang imong
pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa,
ug pasayloa kami sa among mga
sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga
nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay
hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit,
Pagdayegon ang Imong ngalan,
Umabut kanamo ang Imong ginharian,
Matuman ang Imong pagbuut
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan on namo sa matag adlaw ihatag karong adlawa,
Ug Pasayloa kami sa among utang kanimo,
Maingon sa among pagpasaylo sa nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Hinonoa luwasa kami sa dautan.
Hinaut pa unta.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa sa langit,
pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian,
pagabuhaton unta ang imong kabubuton,
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw;
ug pasayloa kami sa among mga utang,
Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
kondili luwasa kami gikan sa dautan.

Doxology


Kay imo ang gingharian, ug ang gahum,
ug ang himaya, hangtud sa kahangturan.
Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster (Version A)

Amahan Namo Na Anaa Sa Mga Langit
Pagdaygon Ang Imong Ngalan
Umabot Kanamo Ang Imong Gingharian
Matuman Ang Imong Pagbuot
Dinhi Sa Yuta maingon Sa Langit.
Ang Kalan-on Namo Sa Matag Adlaw
Ihatag Kanamo Karong Adlawa
Ug Pasaylo-a Kami Sa Among Mga Sala
Maingon Nga Nagapasaylo Kami
Sa Mga Nakasala Kanamo
Ug Dili Mo Kami Itugyan Sa Panulay
Hinuno-a, Luwas-a Kami Sa Dautan. Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa sa mga langit
Pagdaygon ang imong ngalan
Umabot kanamo ang imong gingharian
Matuman ang imong pagbuot
Dinhi sa yuta maingon sa langit
Ang kalan-on namo sa matag adlaw
Ihatag kanamo karon adlawa
Ug pasayloa kami sa among mga sala
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo
Ug dili mo kami itugyan sa dautan
Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa sa langit,
pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian,
pagabuhaton unta ang imong kabubut-on,
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw;
ug pasayloa kami sa among mga utang,
maingon nga kami usab nakapasaylo,
man sa mga nakautang kanamo;
ug ayaw kami itugyan sa panulay,
kondili luwasa kami gikan sa dautan
Kay imo ang gingharian, ug ang gahum,
ug ang himaya, hangtud sa kahangturan.
Amen.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo sa langit,
balaan ang imong ngalan,
moabot ang imong gingharian,
ang imong pagbuot matuman sa yuta ingon man sa langit.
Ihatag kanamo karong adlawa
ang adlaw adlaw namong kalan-on.
Pasayloa mi sa among mga utang
ingon nga among gipasaylo ang nakautang namo.
Ayaw mig itugyan sa panulay;
hinunoa, luwasa sa daotan.

Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa ka sa langit,
pagabalaanon ang imong ngalan;
Umanhi ang imong gingharian.
Pagabuhaton ang imong kabubut-on dinhi sa yuta,
maingon sa langit;
Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag-adlaw;
Ug pasayloon mo kami sa among mga utang,
sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo.
Ug dili mo kami pagdad-on sa panulay,
kondili luwason mo kami sa kadautan.
Kay imo ang gingharian,
ang gahum ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan.
Amen.

MAGHIMAYA KA MARIA / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria, puno sang grasya.
Ang Ginuo yara sa imo.
Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye kag
bulahanang bunga sang imo tiyan nga si Hesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios,
i-ampo kami nga makasasala,
karon kag sat ion sang amon kamatayon. Amen.

Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ca Maria nga napuno ca sa gracia,
ang Guinoong Dios anaa canimo;
bulahan da icao sa mga babaye ngatanan
ug bulahan man usab ang bunga sa tian mo nga si Jesus.
Santa Maria nga Inahan sa Dios
ig-ampo mo cami nga macasasala
caron ug sa among icamatay. Amen.

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria
Napuno ka sa grasya
Ang Ginoong Dios anaa kanimo
Bulahan ikaw sa babaye nga tanan
Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Hesus
Santa Maria inahan ka sa Dios
Ig ampo mo kaming makasasala
Karon ug sa oras ang among ikamatay. Amen.

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya.
Ang Ginoong Dios maanaa kanimo.
Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan
man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria Inahan ka sa Dios,
ig-ampo mo kaming makasasala.
Karon ug sa oras sa among igkamatay.
Amen.

Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ca Maria, nga pono ca sin gracia,
an Guinoo nga Dios aada sa imo.
Guindadayao ca labi sa mga babaye ngatanan;
ngan guindadayao man an imo Anac nga si Jesus.
Santa Maria, Iroy sa Dios
ig-amp o mo cami mga macasasala,
niyan ngan sa horas sa amon igcamatay. Amen Jesus.

Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Maghimaya Ka Maria
Napuno Ka Sa Grasya
Ang Ginoo Maana-a Kanimo
Bulahan Ka Sa Mga Babaye Nga Tanan
Ug Bulahan Usab Ang Bunga
Sa Tiyan Mo Na Si Hesus.
Santa Maria
Inahan Sa Diyos
Igampo Mo Kaming Makasasala
Karon Ug Sa Oras Sa Among Kamatayon.
Amen.

Ang Pagyukbò kang Maria / Hail Mary / Ave Maria (Ozamis Version)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

Maghimaya ka, Maria, napunô ka sa grasya,
ang Ginoong Dios anaa kanimo,
bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan,
ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan ka sa Dios,
iampo mo kami nga mga makasasala,
karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.

Maghimayà ka, María / Hail Mary / Ave Maria

Maghimayà ka, María, paglipay!
Napunô ka sa grasya!
Ang Ginuong Diyós anaa kanimo!
Labí ikáw nga bulahan sa tanáng mga babayi,
ug bulahan man usáb ang Bunga
sa imong tiyán nga si Jesús!
Santa María, Inahán sa Diyós
Iampò mo kamíng makasasalà,
karón ug sa taknà sa among kamatayon.
Matuman unta.

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria

Maghimaya ka Maria, napune ka sa grasya,
ang Ginoong Dios anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa babaye nga tanan;
Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan ka sa Dios
ig ampo mo kaming makasasala,
karon ug sa oras ang among ikamatay.
Amen.

Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version B)

(spoken near Batang, Philippines)

Maghimaya ka Maria, napuno ka sa Grasya!
Ang Ginoong Dios maanaa Kanimo;
Bulahan Ikaw sa mga babayeng tanan
Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan Mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan Ka sa Dios,
I-ampo mo kaming makakasala
Karon ug sa oras sa among kamatayon.
Amen.

Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / Himaya sa Amay / Himaya Sa Amahan / Glory Be / Gloria Patri

(spoken near Batang, Philippines)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,
ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / Himaya Sa Amahan / Glory Be / Gloria Patri (Ozamis Version)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,
ug sa katuigan nga tanan. Amen.

Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / Himaya sa Amay / Himaya Sa Amahan / Glory Be / Gloria Patri

Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo.
Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon,
sa kalibutan nga wala sang katapusan. Amen.

O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima / Oh, My Jesus (Fatima Prayer)

O Jesus ko pasayloa kami sa among mga sala,
Lowasa kami sa kalayo sa Impyerno.
Dad-a ang tanang mga nangamatay diha sa imong kalooy,
ilabi na kadtong nanginahanglan
sa Imong Kalooy ug Panabang.
Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Pangamuyo Sang Fatima / Oh, My Jesus (Fatima Prayer)

O Hesus ko, patawara ang amon sala,
luwasa kami sa mga kalayo sang empierno,
dalha ang tanan nga mga kalag sa langit,
labi gid ang may daku na kinahanglan
sang imo diosnon nga kaluoy.

Pangamuyo Sang Fatima / Oh, My Jesus (Fatima Prayer) (Version B)

(spoken near Batang, Philippines)

Oh Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala
Luwasa kami gikan sa kalayo sa impyerno
Ug dad-a ang tanang kalag ngadto sa langit
Labi na kadtong nanginahanglan kaayo 
Sa Imong Diosnong kalooy ug panabag.
Amen.

Maghimaya ka Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy,
Among kinabuhi ug katam-is,Ikaw ang lauman namo.
Maghimaya ka,Nagapanawag Kami Kanimo,
nga mga hininginlan nga mga anak ni Eba.
Nagapanghupaw kami, nagasubo nga nagahilak,
dinhi niining walog sa mga luhaan.
Nan among mag-alampo,ilingi mo kanamo kanang
imong mga mata nga maloloy-on.
Ug tapos sa among paghingilin,
ipakita mo kanamo ang Anak mong si Jesus,
Ang Mahal Nga Biunga sa Tiyan mo.
O maaghop!, o maloloy-on!, o matam-is nga Berhin Maria.

P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios.

R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo. Amen.

Maghimaya ka Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B)

(spoken near Batang, Philippines)

Maghimaya Ka Rayna, 
Inahan sa kalooy 
Kinabuhi ug kinatam-is, 
Ikaw ang gilauman namo 
Maghimaya Ka. 
Nagapanawag kami kanamo 
Ang mga gihinginlang anak ni Eva. 
Nagapanghupaw kami 
Nagaagulo ug nagapanghilak 
Dinhi niining walog sa mga luha. 
Busa among mag-alampo 
Ilingi mo kanamo ang imong matang maloloy-on 
Ug kon ubos na sa kining paghingilin 
Ipakita mo kanamo ang bunga
sa tiyan mo nga si Jesus. 
Ay maaghup! Ay maloloy-on! Ay
Matam-is nga Birhen Maria.

Ang Pagsangpit kang Maria, Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Ozamis Version)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

Maghimaya ka, Rayna, Inahan sa Kaluoy,
Kinabuhi, Kinatam-is, ikaw ang gilauman namo, Maghimaya ka.
Nagapanawag kami kanimo, mga kabos ug hininginlan nga mga anak ni Eva;
Nagapanghupaw kami, nagaagulò Nagapanghilak kami Ning walog nga luhaan.
Dan, among mag-alampo, Ilingi mo kanamo kanang imong mga mata nga maluluy-on Ug
kon tapos na ang among paghingilin,
Ipakita mo kanamo ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesús.
Ay maaghop, ay maluluy-on, ay matam-is nga Birhen Maria.
Iampo mo kami, mahal nga Inahan sa Dios,
Aron mahimo kaming takos sa mga saad sa among Ginuong Jesucristo. Amen.

Maghimaya Ka Reyna / Hail Holy Queen / Salve Regina

Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy; amon kabuhi,
amon katam-is kag amon paglaom. Sa imo kami nagapanawag,
mga tinapok nga anak ni Eva, sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy,
kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha.
Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang,
sang imo mga mata sang kaluoy, kag pagkatapos sining pagtapok,
ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, si Jesus.
O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria.

Mangamuyo Kita / Let Us Pray

O Dios, nga ang imo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa amon sang mga padya sang kaluwasan nga dayun, itugot, nagapangamuyo kami, nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria, amon kabay nga mailog ang ila kaundan kag maambit ang ila ginasaad, paagi kay Kristo nga among Ginuo. Amen.


MGA MISTERYO / The Mysteries of the Holy Rosary

MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries

(Lunes ug Sabado - Monday & Saturday)


MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries

(Huwebes - Thursday)

MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries

(Martes ug Biyernes - Tuesday & Friday)

MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries

(Miyerkoles ug Domingo - Wednesday & Sunday)


ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary

ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY / The Joyful Mysteries

1) Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo
The Annunciation

Matthew 1:18-25
Luke 1:26-38

2) Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel
The Visitation

Luke 1:39-56

3) Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen
The Nativity

Matthew 2:1
Luke 2:1-20

4) Ang Paghalad kay Jesus sa Templo
The Presentation

Luke 2:22-39

5) Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries

1) Ang Bunyag ni Kristo
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34

2) Ang Sinalusalo sang Kasal sa Cana
The Miracle at Cana

John 2:1-12

3) Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang Dios
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12 - 25:46
Mark 1:14 - 13:37
Luke 4:14 - 21:38
John 3:13 - 12:50

4) Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni Jesus
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36

5) Ang Pagtukod sang Eukaristiya
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20
John 13:1 - 17:26
1 Corinthians 11:23-29

ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries

1) Ang Pagpangamuyo sa Harden sang Getsemane
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46

2) Ang Pagbunal kay Jesus sa Haligi
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1

3) Ang Pagkorona kay Jesus sang mga Tunok
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3

4) Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang Kalbaryo
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17

5) Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries

1) Ang Pagkabanhaw sang Aton Ginuo
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18

2) Ang Pagkayab sa Langit ni Hesus
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11

3) Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga Apostoles
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41

4) Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit
The Assumption

Psalm 15 (16):10
1 Thessalonians 4:14-16
Apocalypse 2:11

5) Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit
The Coronation of Mary

Judith 15:10-12
Apocalypse 12:1

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. TIMAAN SA KRUS / Timaan sa Santa Krus / Ang Pagpanguros (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Nagatoo Ako / Ang Pagpadayag sa Pagtuo / Nagatu-o Ako (The Apostles' Creed / Credo)
3. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria (Hail Mary / Ave Maria)
5. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. MISTERYO 1
7. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
8. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
9. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima (Oh, My Jesus)
10. MISTERYO 2
11. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
12. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
13. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima
14. MISTERYO 3
15. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
16. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
17. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima
18. MISTERYO 4
19. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
20. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
21. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima
22. MISTERYO 5
23. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo
24. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria
25. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima
26. Maghimaya Ka Rayna / Maghimaya Ka Reyna / Ang Pagsangpit kang Maria, Rayna (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo (Our Father / Pater Noster)
Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria (Hail Mary / Ave Maria)
Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. TIMAAN SA KRUS / Timaan sa Santa Krus / Ang Pagpanguros (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

Litanya Sa Mahal Nga Birhen / Litany of Loretto

Ginoo, Kaloy-i Kami

Kristo Kaloy-i Kami

Ginoo, Kaloy-i Kami

Kristo, Dungga Kami

Kristo, Pamatia KAmi

Dios, Amahan sa Langit, Kaloy-i Kami

Dios Anak Manunubos sa Kalibutan, Kaloy-i Kami

Dios Espiritu Santo, Kaloy-i Kami

Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaloy-i Kami

(Response: IG-AMPO MO KAMI)

Litanya Sa Mahal Nga Birhen
Litany of Loretto

Santa Maria,

Santa nga Inahan sa Dios,

Santa nga Birhen sa mga Birhen,

Inahan Ni Kristo,

Inahan sa Grasya sa Dios,

Inahan nga putli,

Inahan nga wala hilabti,

Inahan nga sa sala wala mabuling,

Inahan Nga Buotan,

Inahan Nga Takus Dayegon,

Inahan sa Kanunayng Panabang,

Inahan sa Magbubuhat,

Inahan sa Manluluwas(Manunubos),

Birhen nga sa Kaalam walay Ingon,

Birhen nga Gitahud Namo,

Birhen kansang Kadayganan Giawit Namo,

Birhen nga Gamhanan,

Bitrhen nga Maloloy-on,

Birhen nga Matoohon,

Salamin sa Katarungan,

Lingkoranan sa Kinaadman,

Hinungdan sa Among Kalipay,

Kalis sa Espiritohanon,

Kalis sa Kadungganan,

Mabulokong Kalis sa Paghalad, .

Rosa nga Dili Matukib,

Lantawan ni David,

Lantawan nga Garing,

Balay nga Bulawan,

Arka sa Kasabotan,

Ganghaan sa Langit,

Bitoon sa Kabuntagon,

Kaayohan sa mga Masakiton,

Dalangpanan sa mga Makasasala,

Maglilipay sa Mga nanagsubo,

Hinabang sa mga Kristiyanos,

Rayna sa mga Angheles,

Rayna sa mga Patriyarka,

Rayna sa mga Propeta,

Rayna sa mga Apostoles, .

RAyna sa mga Martires,

Rayna sa mga Kompesores,

Rayna sa Mga Birhen,

Rayna sa mga Santos,

Rayna nga Gipanamkon sa sala nga Panulondon,

Rayna nga Gipanamkon sa langit,

Rayna sa Santos Uyamot nga Rosaryo,

Rayna sa Pamilya,

Rayna sa Kalinaw,

Kordero sa Dios

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: Pasayloa kami Ginoo, Kay ako nakasala

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: Pamatia kami Ginoo, Ingon nga mga Anak sa Dios

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: kaloy-i Kami

P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios

R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo.Amen.

Mag-ampo Kita O Dios Kansang Anak nga bugtong, namatay ug nabanhaw pagusab,
nagadangat alang kanamo, sa mga ganti sa tunhayng kinabuhi,
pinaagi sa Iyang Kinabuhi, Kamatayon ug Pagkabanhaw,
pinaagi sa mga misteryo dinhi sa santos Uyamot nga
Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria,
nag maawat namo ug madawat ang ilang Ginasaad.
Tungod sa Maong Jesukristo nga Among Ginoo. Amen.

How to Pray the Rosary (Ozamis Version)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

Bible and Rosary 001.jpg

1. Kuptan ang krusipiho sa rosaryohan ug mangadye sa Pagpadayag sa Pagtuo.

2. Kuptan ang unang bato-bato sa rosaryohan ug mangadye saAmahan Namo.

3. Mangadye ug tulo ka Maghimaya ka Maria samtang nagganid pagkupot sa sunod nga tulo ka bato-bato. Isunod pagkupot ang ikaupat nga bato-bato ug mangadye saHimaya sa Amahan.

4. Kuptan ang medalya nga nag-unong sa mga bato-bato ug mobungat sa unang misteryo ug mangadye sa Amahan Namo.

5. Mangadye ug napulo kaMaghimaya ka, Maria, samtang nagganid sa napulo ka bato-bato isip ilhanan.

6. Inigkahuman mangadye ugHimaya sa Amahan,1 kuptan ang sunod nga bato-bato samtang nagbungat sa ikaduha nga misteryo ug mangadye sa Amahan Namo.

7. Mangadye na usab ug napulo kaMaghimaya ka, Maria, sama sa unahan.

8. Ug himuon kini hangtod matapos ang lima ka misteryo.

9. Mangadye sa Maghimaya ka, Rayna.

10. Kataposang Pag-ampo:

O Dios, kansang Bugtong Anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, milukat alang kanamo sa ganti sa kinabuhing dayon, itugot nangamuyo kami kanimo, nga samtang nagapamalandong kami niining mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, mahimo kaming takos nga makasunod sa ilang kahulogan ug makapanag-iya sa ilang gisaad, pinaagi ni Cristo among Ginuo. Amen.

Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Ozamis Version)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries

(Lunes ug Sabado-Monday & Saturday)

1) Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa Anak sa Dios
Lukas 1:26-38
The Annunciation

Matthew 1:18-25
Luke 1:26-38
2) Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel
Lukas 1:39-47
The Visitation

Luke 1:39-56
3) Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen
Lukas 2:1-7
The Nativity

Matthew 2:1
Luke 2:1-20
4) Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen
Lukas 2:22-32
The Presentation

Luke 2:22-39
5) Ang Pagkawala sa Diosnon nga Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon
Lukas 2:41-52
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries

(Jueves - Thursday)

1)Ang Pagpadayag Ni Cristo sa Pagbunyag Didto Sa Jordan
Mateo 3,13-17 o Marcos 1,9-11 o Lukas 3,21-22
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34
2) Ang Pagpadayag Ni Cristo Sa Paghimo og Bino gikan sa Tubig Sa Kasal Sa Cana
Juan 2,1-11
The Miracle at Cana

John 2:1-12
3) Ang Pagpadayag Ni Cristo Sa Gingharian Sa Dios Uban Sa Iyang Pagtawag Ngadto Sa Pagkakabig
Mateo 4,12-17 o Marcos 1,14-15 o Lukas 4,14-15
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12 - 25:46
Mark 1:14 - 13:37
Luke 4:14 - 21:38
John 3:13 - 12:50
4) Ang Pagpadayag ni Cristo sa Iyang Himaya sa Pagkausab Sa Iyang Panagway sa Bukid sa Tabor
Mateo 17,1-13 o Marcos 9,2-13 o Lukas 9,28-36
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36
5) Ang Pagpadayag ni Cristo sa Misteryo sa Iyang Pagpasakit, Pagkamatay ug Pagkabanhaw sa Iyang Pagmugna Sa Eukaristiya
Mateo 26,26-30 o Marcos 14,22-26 o Lukas 22,15-20 o 1 Corinto 11,23-25
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20
John 13:1 - 17:26
1 Corinthians 11:23-29

MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries

(Martes ug Biyernes - Tuesday & Friday)

1)Ang Pag-ampo sa atong Ginoo didto sa Tanaman sa Getsemani
Markos 14:32-36
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
2) Ang Paggaid ug Paghampak sa haliging bato sa atong Manunubos
Juan 18:28-38 ug 19:1
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1
3) Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon
Markos 15:16-20
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3
4) Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo
Juan 19:12-16
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17
5) Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo
Lukas 23:33-34 ug 39-46
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries

(Mierkoles ug Domingo-Wednesday & Sunday)

1) Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Lukas 24:1-12
John 20:1-18
2) Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios
The Ascension

Mark 16:19-20
Lukas 24:50-53
Acts 1:9-11
3) Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria
Buhat 2:1-4
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41
4) Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria
Awit sa mga Awit 2:8-14
The Assumption

Psalm 15 (16):10
1 Thessalonians 4:14-16
Gipadayag 2:11
5) Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos
The Coronation of Mary

Judith 15:10-12
Gipadayag 12:1-6

San Miguel Arkanghel / Prayer to Saint Michael, the Archangel

San Miguel Arkanghel
Saint Michael, the Archangel

San Miguel Arkanghel
Tabangi Kami sa pang-gubatan
Panalipidi kami batok sa mga panlimbong ug pagulay sa yawa
Mapa-ubsanon kaming nagahangyo kanimo
O Principe sa mga kasundaluhan sa Langit
Nga pina-agi sa gahom sa Dios
Imong ibanlod sa impierno si satanas
Uban sa iyang dautang mga espiritu
Nga libot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen.

SAYONG BUNTAG, UDTO, UG BAG-ONG GABII / The Angelus (Ozamis Version)

(Spoken in Ozamis, Philippines)

SAYONG BUNTAG, UDTO, UG BAG-ONG GABII
The Angelus

Paghandom sa Pagkahimong Tawo sa Anak sa Dios:

Ang Anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.

Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta

dinhi kanako sumala sa imong pulong.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

Ug ang Pulong nahimong Tawo.

Ug mipuyo Siya uban kanato.

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

I-ampo mo kami, Mahal nga Inahan sa Dios.

Aron mahimo kaming takus sa mga saad ni Jesucristo.

Mag-ampo kita: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo,

ibûbô sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa

pagpahibalo sa Anghel nasayod sa

Pagkatawo ni Cristo imong Anak,

tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa

mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo

pinaagi ni Cristo among Ginoo. Amen.

Rayna Sa Langit / Queen of Heaven, Rejoice! / Regina Caeli

Rayna sa langit, paglipay, Aleluya.
Kay siya nga nahimo kang angayan sa pagdala, Aleluya.
Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Aleluya.
I-ampo mo kami saDios, Aleluya.
Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Aleluya.

Mag-ampo Kita:
O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong Anak, nga si JesuCristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan.
Itugot, nangamuyo kami, nga tungod sa iyang Inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa mga kalipay sa kinabuhing dayon. Amen.

Rayna Sa Langit / Queen of Heaven, Rejoice! / Regina Caeli

Rayna sa langit, paglipay, Aleluya.
Kay siya nga naghimo ka nga angayan sa pagdala, Aleluya.
Nabanhaw, sumala sa iyang giingon, Aleluya.
Iampo mo kami sa Dios, Aleluya.

Pagsadya ug paglipay, Birhen Maria, Aleluya.
Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Aleluya.

Mag-ampo kita:

O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong Anak,
nga si Jesu Cristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan.
Itugot, nangamuyo kami, nga tungod sa iyang Inahan,
ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen.

Memorare (Version B)

(spoken near Batang, Philippines)

O mahimayaon uyamot nga Birheng Maria
Remember, O most gracious Virgin Mary

Hinumdoman O
O mahimayaon uyamot nga Birheng Maria Nga wala pa gayod dungga 
Nga may usa nga midangop sa Imong panalipod
Nangayo sa Imong panabang
Nangaliya sa pagpangama nga Imong gibiya-an
Dinasig niining pagsalig
Nadangop ako Kanimo
O ulay sa mga ulay, Akong Inahan
Kanimo miduol ako ssa Imong atubangan.
Ania Ako puno sa kasal-anan ug kasubo.
O Inahan sa Dios, 
Ayaw tamaya ang akong mga pag-ampo.
Hinunu-a sa Imong kalooy
Pamati-a ig ihatag akong gipangayo.
Amen.
Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession was left unaided.
Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of virgins, my mother; to thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen.

Nagakompisal ako sa Dios / I Confess / Confiteor

Leviticus 5:5
Nehemiah 1:5-9
Daniel 9:3-19
James 5:16

Nagakompisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan
ug kaninyo, mga igsoon,
nga nakalapas ako ug dako uyamot
sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton.
Kay akong sala,
akong sala,
akong dakong sala.
Busa nangamuyo ako
kang Santa Maria, kanunayng ulay,
sa tanang mga angel ug mga santos
ug kaninyo mga igsoon
aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.

Ginoo, kaloy-i kami / Lord, Have Mercy / Kyrie

Matthew 15:22
Matthew 17:15
Matthew 20:30-31
Psalm 122 (123):3

Ginoo, kaloy-i kami.
Priest: Lord, have mercy.

C/T: Ginoo, kaloy-i kami.
People: Lord, have mercy.

Cristo, kaloy-i kami.
Priest: Christ, have mercy.

C/T: Cristo, kaloy-i kami.
People: Christ, have mercy.

Ginoo, kaloy-i kami.
Priest: Lord, have mercy.

C/T: Ginoo, kaloy-i kami.
People: Lord, have mercy.

Himaya sa Dios / Glory To God in the Highest / Gloria

(On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used.)
Luke 2:14
Apocalypse 4:11
Apocalypse 5:11-14

Himaya sa Dios didto sa langit
Ug kadait sa iyang tao dinhi sa yuta.
Ginoong Dios, langitnong Hari
Dios Amahan, Makakagahum sa tanan
Nagisamba kami Kanimo
Nagapasalamat kami Kanimo.
Nadayeg kami Kanimo
Tungod sa Imong himaya.
Ginoong Jesucristo,
Bugtong Anak sa Amahan
Ginoong Dios, Cordero sa Dios
Ikaw magawagtang sa sala sa kalibutan: kaloy-i kami
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan:
dawata ang among pangamuyo.
Kay Ikaw lamang ang Santos
Ikaw lamang ang Ginoo
Ikaw lamang ang Halangdon
O Jesucristo
Uban sa Espiritu Santo diha sa
Himaya sa Dios Amahan. Amen.

Nagatoo Ako / Apostles' Creed / Credo

Nagatoo ako sa Dios
ang Amahan ang makagagahum sa tanan,
Magbubuhat sa langit ug yuta;
nagatoo ako kang Jesukristo
ang Iyang bugtong Anak, atong Ginoo.
Gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo,
ug natawo gikan ni Maria nga Ulay.
Nag-antos Siya sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus, namatay ug gilubong.
Miadto Siya sa mga nangamatay.
Sa ikatulong adlaw nabanhaw Siya.
Misaka Siya sa langit
ug nagalingkod sa too sa Dios,
ang Amahan, ang makagagahum sa tanan.
Mobalik Siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Nagatoo ako sa Espiritu Santo,
sa santos ug katoliko nga Simbahan,
sa panag-ambit sa mga santos,
sa pagpasaylo sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa lawas,
ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen.

The Nicene Creed / Credo

Gabiing Balaan / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Gabiing Balaan
Gabiing Malinaw!

Silent Night

Gabiing balaan,
Mahilum ang tanan
Sa natawo ang Ginoo,
Gibantayan sa inahan N'ya;
Sa langitnong kalinaw,
'Niang Mesias karon.

Gabiing Malinaw! / Silent Night / Stille Nacht

Gabiing malinaw
madulom ang tanan
gawas lang sa Batang Hesus
nga gibantayan man nila
sa langitnong kalinaw
nia'ng Mesiyas karon.

(English Translation)

Peaceful night,
darkness everywhere
except for the Child Jesus
where they kept watch
in heavenly peace.
The Messiah has come.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox